МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ: РОЛЬ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Ключові слова: глобальна економіка, підприємницька діяльність, міжнародна конкурентоспроможність, макроекономічна стабільність, особливості МСБ в групах країн

Анотація

Стаття присвячена актуальному дослідженню ролі малого і середнього бізнесу в умовах формування єдиного світогосподарського простору. На основі аналізу частки зайнятих на підприємствах малого, середнього та великого бізнесу в світовій економіці у розрізі географічних регіонів світу та відповідно до груп країн за рівнем середньодушового ВНД, а також аналізу внеску в додану вартість цих підприємств доведено зростання ролі малого та середнього бізнесу, що об’єктивно обумовлене діючими факторами. Показані розбіжності в розвитку сфери малого та середнього бізнесу по регіонах і доходних групах країн, обумовлені впливом технологічного, організаційного та інституційного розвитку. Охарактеризовано суб’єктивні передумови розвитку підприємницької активності, визначено перспективи розвитку різних форм і зростання ефективності підприємств малого та середнього бізнесу.

Посилання

Гой І.В., Смелянська Т.П. Підприємництво. Київ, 2019. 368 с.

Дахно І., Алієва-Барановська В. Глобальний бізнес. Київ, 2019. 560 с.

Педько А. Основи підприємництва і бізнескультури. Навчальний посібник. Київ, 2019. 168 с.

Шнирков О.О., Руденко І.В. Місце та роль малого бізнесу у міжнародній економічній діяльності. Молодий вчений. 2020. № 11 (87). С. 226-231.

Офіційний сайт МОП Small matters. Global evidence on the contribution to employment by the self-employed, micro-enterprises and SMEs. Report ILO 2019. 58 с. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_723282.pdf (дата звернення: 04.12.2021)

Офіційний сайт МОП Small But Critical: Global Evidence on the Contribution of Self-Employed, Microenterprise and SMEs to Employment [Executive Summary]. URL: https://www.ilo.org/moscow/information-resources/publications/WCMS_727167/lang--en/index.htm (дата звернення: 04.12.2021)

Офіційний сайт МОП Work for a brighter future. Global comission on the future of work. ILO, 2019. 78 c. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662410.pdf (дата звернення: 04.12.2021)

Офіційний сайт ВЕФ Global Competitiveness Report 2019. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (дата звернення: 04.12.2021)

Hoi I.V., Smelianska T.P. (2019) Pidpryiemnytstvo [Entrepreneurship]. Kyiv: «Tsentr uchbovoi literatury». (in Ukrainian)

Dakhno I., Aliieva-Baranovska V. (2019) Hlobalnyi biznes [Global business]. Kyiv: «Tsentr uchbovoi literatury». (in Ukrainian)

Pedko A. (2019) Osnovy pidpryiemnytstva i bizneskultury. Navchalnyi posibnyk [Fundamentals of entrepreneurship and business culture. Tutorial]. Kyiv: «Tsentr uchbovoi literatury». (in Ukrainian)

Shnyrkov O.O., Rudenko I.V. (2020) Mistse ta rol maloho biznesu u mizhnarodnii ekonomichnii diialnosti [The place and role of small business in international economic activity]. Molodyi vchenyi – Young scientist, 11(87), 226–231.

Ofitsiinyi sait MOP (2019). Small matters. Global evidence on the contribution to employment by the self-employed, micro-enterprises and SMEs. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_723282.pdf (accessed 4 December 2021)

Ofitsiinyi sait MOP Small But Critical: Global Evidence on the Contribution of Self-Employed, Microenterprise and SMEs to Employment [Executive Summary]. Available at: https://www.ilo.org/moscow/information-resources/publications/WCMS_727167/lang--en/index.htm (accessed 4 December 2021)

Ofitsiinyi sait MOP (2019). Work for a brighter future. Global comission on the future of work. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662410.pdf (accessed 4 December 2021)

Ofitsiinyi sait VEF (2019). Global Competitiveness Report Special Edition 2020. Available at: https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (accessed 4 December 2021)

Переглядів статті: 160
Завантажень PDF: 184
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Кім, Т., & Кім, О. (2021). МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ: РОЛЬ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-64
Розділ
ЕКОНОМІКА