ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

  • Тетяна Сабецька Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0001-5742-2595

Анотація

Стаття присвячена вивченню проблематики фінансового забезпечення системи охорони здоров’я України в умовах її реформування. Обґрунтовано необхідність удосконалення фінансового забезпечення вітчизняної медицини. Проаналізовано стан фінансування медичної галузі в Україні та країнах Європи за останні роки. Досліджено місце та роль системи охорони здоров’я у структурі видатків державного бюджету. Виконано порівняльний аналіз особливостей фінансування медицини в Україні та інших країнах Європейського простору. Зроблено висновок, що в сучасних умовах розвитку медичної галузі України, ускладнених епідемією COVID-19, особливої актуальним стає пошук додаткових джерел фінансування охорони здоров’я. Серед шляхів розширення фінансових можливостей вітчизняних закладів охорони здоров’я основним є державне фінансування медичної галузі за принципом “гроші йдуть за пацієнтом”, розвиток страхової медицини й розширення можливостей надання закладами охорони здоров’я платних медичних послуг.

Посилання

Андрусів У.Я., Юрченко Н.Б. Зарубіжний досвід фінансування систем охорони здоров’я. Економічний простір. 2019. №150. С. 20–24.

Бюджетний простір для системи охорони здоров’я в Україні. Програмний документ для підтримки діалогу щодо підготовки бюджету на 2021 рік. 27 с. URL: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/463872/UKR-Budgetary-space-for-health-ukr.pdf. (дата звернення: 20.05.2021).

Видатки на охорону здоров’я у 2021 р.: коли очікування розбиваються об жорстоку реальність. Щотижневик “Аптека”, №1(1272). URL: https://www.apteka.ua/article/579552

Державна казначейська служба України. Підрозділ ІІ.2 “Видатки за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету” розділу ІІ “Видатки”. Київ: Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-pro-vikonannyaderzhavnogo-byudzhetu-ukrayiniza-2019-rik.

Зюзін В.О. Зарубіжний досвід фінансування програм охорони здоров’я та українські реалії. Науковий погляд: економіка та управління. 2019. №3 (65). С. 219–227.

Міністерство фінансів України інформує про видатки на охорону здоров’я в 2020 році. URL: http://amnu.gov.ua/ministerstvo-finansiv-ukrayiny-informuye-pro-vydatky-na-ohoronu-zdorov-ya-v-2020-roczi/

Посилкіна О.В., Гладкова О.В. Актуальні проблеми фінансового забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я в Україні в умовах їх реформування. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2021. № 2. Том 32 (71). С. 43–49.

Україна: огляд реформи фінансування системи охорони здоров’я 2016-2019. Спільний звіт ВООЗ та Світового банку. URL: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/425340/WHO-WB-Joint-Report_UKR_Full-report_Web.pdf

Федорова Н.О. Стан фінансування системи медичного страхування в Україні. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2019. №1 (65). С. 110–115.

Barroy H., Gupta S. (2020). From overall fi scal space to budgetary space for health: connecting public fi nancial management to resource mobilization. Женева: Всесвітня організація охорони здоров’я. URL: https://www.cgdev.org/event/overall-fiscal-spacebudgetary-space-health.

Measuring the health-related Sustainable Development Goals in 188 countries: a baseline analysis from the Global Burden of Disease Study 2015. The Lancet Journal. 2016. Vol. 388. P. 1813–1850. URL: https://www.thelancet.com/pdfs /journals /lancet/PIIS0140-6736(16) 31467-2.pdf.

The Legatum Prosperity Index 2017. URL: http://prosperitysite.s3-accelerate.amazonaws.com/3515/1187/1128/Legatum_Prosperity_Index_2017.pdf.

The World Factbook 2017. URL: https://www.cia.gov/library/publications/resources/theworld-factbook/geos/up.html.

Andrusiv U.Ya., Yurchenko N.B. (2019) Zarubizhnyy dosvid finansuvannya system okhorony zdorovya [Foreign experience in financing health care systems]. Ekonomichnyy prostir, no 150, pp. 20–24.

Byudzhetnyy prostir dlya systemy okhorony zdorovya v Ukrayini. Prohramnyy dokument dlya pidtrymky dialohu shchodo pidhotovky byudzhetu na 2021 rik [Budget space for the health care system in Ukraine. Program document to support the dialogue on the preparation of the budget for 2021]. Available at: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/463872/UKR-Budgetary-space-for-health-ukr.pdf. (accessed: 20.05.2021).

Vydatky na okhoronu zdorov’ya u 2021 r.: koly ochikuvannya rozbyvayut’sya ob zhorstoku real’nist’ [Health care spending in 2021: when expectations are shattered by a harsh realit]. Shchotyzhnevyk “Apteka”, no 1 (1272). Available at: https://www.apteka.ua/article/579552

Derzhavna kaznacheys’ka sluzhba Ukrayiny. Pidrozdil II.2 “Vydatky za funktsional’noyu klasyfikatsiyeyu vydatkiv ta kredytuvannya byudzhetu” rozdilu II “Vydatky” [State Treasury Service of Ukraine. Subsection II.2 “Expenditures by functional classification of expenditures and budget crediting” of section II “Expenditures”]. Kyyiv: Derzhavna kaznacheysʹka sluzhba Ukrayiny. Available at: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-pro-vikonannyaderzhavnogo-byudzhetu-ukrayiniza-2019-rik

Zyuzin V.O. (2019) Zarubizhnyy dosvid finansuvannya prohram okhorony zdorov’ya ta ukrayins’ki realiyi [Foreign experience in financing health care programs and Ukrainian realities]. Naukovyy pohlyad: ekonomika ta upravlinnya, no 3 (65), pp. 219–227.

Ministerstvo finansiv Ukrayiny informuye pro vydatky na okhoronu zdorov’ya v 2020 rotsi [The Ministry of Finance of Ukraine informs about health care expenditures in 2020]. Available at: https://amnu.gov.ua/ministerstvo-finansiv -ukrayiny-informuye-pro-vydatky-na-ohoronu-zdorov-ya-v-2020-roczi/

Posilkina O.V., Gladkova O.V. (2021) Aktual’ni problemy finansovoho zabezpechennya diyal’nosti zakladiv okhorony zdorov’ya v Ukrayini v umovakh yikh reformuvannya [Current problems of financial support of health care institutions in Ukraine in the context of their reform]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernads’koho. Seriya: Ekonomika i upravlinnya, no 2, V. 32 (71), pp. 43–49.

Ukrayina: ohlyad reformy finansuvannya systemy okhorony zdorov’ya 2016-2019. Spil’nyy zvit VOOZ ta Svitovoho banku [Ukraine: Health Care Financing Reform Review 2016-2019. Joint report of the WHO and the World Bank]. Available at: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/425340/WHO-WB-Joint-Report_UKR_Full-report_Web.pdf

Fedorova N.O. (2019) Stan finansuvannya systemy medychnoho strakhuvannya v Ukrayini [The state of financing the health insurance system in Ukraine]. Derzhava ta rehiony. Seriya: Derzhavne upravlinnya, no 1 (65), pp. 110–115.

Barroy H., Gupta S. (2020). From overall fi scal space to budgetary space for health: connecting public fi nancial management to resource mobilization. Zheneva: Vsesvitnya orhanizatsiya okhorony zdorovya. Available at: https://www.cgdev.org/event/overall-fiscal-spacebudgetary-space-health. (accessed: 20.05.2021).

Measuring the health-related Sustainable Development Goals in 188 countries: a baseline analysis from the Global Burden of Disease Study 2015. The Lancet Journal. 2016. Vol. 388. P. 1813–1850. Available at: https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(16)31467-2.pdf.

The Legatum Prosperity Index 2017. Available at: https://prosperitysite.s3-accelerate.amazonaws.com/3515/1187/1128/Legatum_Prosperity_Index_2017.pdf.

The World Factbook 2017. Available at: https://www.cia.gov/library/publications/resources/theworld-factbook/geos/up.html.

Переглядів статті: 1320
Завантажень PDF: 868
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Сабецька, Т. (2021). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-54
Розділ
ЕКОНОМІКА