ОЦІНКА БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

  • Оксана Демченко Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0003-1687-3044
Ключові слова: фінансова безпека, банківський сектор, інтегральний індикатор

Анотація

У статті проведено оцінку фінансової безпеки банківського сектору України на основі індикаторного методу, що включає сім індикаторів. Показники оцінено у динаміці за 2015-2020 роки та виявлено тенденції. Встановлено, що єдиним індикатором, значення якого упродовж досліджуваного періоду відповідало оптимальному рівню, є показник співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов`язань. Стан всіх інших досліджуваних індикаторів фінансової безпеки банківського сектору за період 2015-2020 рр. охарактеризовано як критичний або задовільний. Проведено нормування досліджених показників та здійснено розрахунок інтегрального індикатора фінансової безпеки банківського сектору України. Оцінено зміну інтегрального індикатора фінансової безпеки банківського сектору України у динаміці. Зроблено висновки та запропоновані заходи підвищення рівня фінансової безпеки банківського сектору України.

Посилання

Грошово-кредитна статистика. Офіційний сайт Національного банку України. Архів 2008-2021. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#2fs

Давиденко Н.М., Колодяжна В.О. Оцінювання фінансової безпеки банківської системи України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Випуск 40. 2020. С. 51-58.

Дані фінансової звітності банків України. Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097

Звітна форма та довідкові дані з компіляції індикаторів фінансової стійкості. Національний банк України. URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44575

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 29.10.2013 № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731

Музичка О.М., Журибіда Н.Р., Галько Є.О. Методичні підходи до оцінювання рівня фінансової безпеки банків. Бізнесінформ. 2019. №3. C. 322.

Педченко Н.С., Дячек С.М. Розвиток методичних підходів до оцінки рівня фінансової безпеки банківської системи України. Економіка, управління та адміністрування. 2020. № 1 (91). С. 133–145.

Ситник Н.С., Самбірська О.Р. Фінансова безпека банку як основа його стійкості. Регіональна економіка та управління. 2019. № 4 (26). С. 100–103.

Славкіна М.А. Економічна безпека банківського сектору національної економіки України. На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Класичний приватний університет, Запоріжжя, 2019. 198 с.

Статистика фінансових ринків. Офіційний сайт НБК. Архів 2008-2021. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#2

Шевців Л.Ю., Сенишин Б.Б. Шляхи підвищення фінансової безпеки банків України в умовах глобалізаційних процесів. БІЗНЕСІНФОРМ. 2020. № 9. С. 254–262. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-254-262

Natsionalni bank Ukrainy (2021). Hroshovo-kredytna statystyka. Arkhiv 2008-2021 [Monetary statistics. Archive 2008-2021]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#2fs (in Ukrainian)

Davydenko N.M., Kolodiazhna V.O. (2020). Otsiniuvannia finansovoi bezpeky bankivskoi systemy Ukrainy [Assessment of financial security of the banking system of Ukraine]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University, 40, 51–58. (in Ukrainian)

Natsionalni bank Ukrainy (2021). Dani finansovoi zvitnosti bankiv Ukrainy [Data of financial statements of banks of Ukraine]. Retrieved from: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097 (in Ukrainian)

Natsionalnyi bank Ukrainy (2021). Zvitna forma ta dovidkovi dani z kompiliatsii indykatoriv finansovoi stiikosti [Reporting form and reference data on the compilation of financial stability indicators]. Retrieved from: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44575 (in Ukrainian)

Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy (2013). Metodychni rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Methodical recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine]: nakaz vid 29.10.2013 № 1277. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text

Muzychka O.M., Zhurybida N.R., Halko Ye.O. (2019) Metodychni pidkhody do otsiniuvannia rivnia finansovoi bezpeky bankiv [Methodical approaches to assessing the level of financial security of banks]. Biznesinform – Businessinform, 3, 322–327. (in Ukrainian)

Pedchenko N.S., Diachek S.M. (2020). Rozvytok metodychnykh pidkhodiv do otsinky rivnia finansovoi bezpeky bankivskoi systemy Ukrainy [Development of methodological approaches to assessing the level of financial security of the banking system of Ukraine]. Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia – Economics, management and administration, 1(91), 133–145. (in Ukrainian)

Sytnyk N.S., Sambirska O.R. (2019) Finansova bezpeka banku yak osnova yoho stiikosti [Financial security of the bank as a basis for its stability]. Rehionalna ekonomika ta upravlinnia – Regional economy and management, 4 (26), 100–103. (in Ukrainian)

Slavkina M.A. (2019). Ekonomichna bezpeka bankivskoho sektoru natsionalnoi ekonomiky Ukrainy [Economic security of the banking sector of the national economy of Ukraine.]. Candidate’s thesis. Zaporizhia, Classical Private University. (in Ukrainian)

Natsionalnyi bank Ukrainy (2021). Statystyka finansovykh rynkiv. Arkhiv 2008-2021 [Financial markets statistics. Archive 2008-2021]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#2fs (in Ukrainian)

Shevtsiv L.Yu., Senyshyn B.B. (2020). Shliakhy pidvyshchennia finansovoi bezpeky bankiv Ukrainy v umovakh hlobalizatsiinykh protsesiv [Ways to increase the financial security of Ukrainian banks in the context of globalization]. Biznesinform – Businessinform, 9, 254–262. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-254-262 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 721
Завантажень PDF: 730
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Демченко, О. (2021). ОЦІНКА БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-46
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ