ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

  • Оксана Демченко Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0003-1687-3044
Ключові слова: фінансові інструменти розвитку, територіальні громади, субвенції

Анотація

Стаття присвячена аналізу фінансових інструментів розвитку територіальних громад. Інструментами розвитку територіальних громад визначено субвенції на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та субвенції на виконання інвестиційних проектів. Визначено механізм реалізації зазначених фінансових інструментів. Систематизовано напрямки використання коштів бюджетів на зазначені субвенції. Визначено основні умовами надання субвенції та слабкі місця реалізації даних інструментів розвитку територіальних громад на сучасному етапі.

Посилання

Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI; зі змін. і доп. від 01.01.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Демченко О.П. Інструментарій фінансової підтримки територіальних громад. Економіка та суспільство. 2021. №26. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/327/312

Державний фонд регіонального розвитку: гроші для розвитку чи проїдання. Ціна держави. URL: https://cost.ua/730-derzhavnyy-fond-rehionalno ho-rozvytku-hroshi-dlya-rozvytku-chy-proyidannya/

Державний фонд регіонального розвитку: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. URL: https://dfrr.minregion.gov.ua/

Дуб А.Р. Фінансові механізми державної підтримки соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації. Проблеми економіки. 2019. № 1 (39). С. 53–58.

Дурман М.О., Дурман О.Л. Субвенція на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад як інструмент впровадження нової регіональної політики. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2018 № 2. С. 37–42. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2018_2/15.pdf

Марущин Ю.В. Інструменти бюджетної підтримки розвитку об’єднаних територіальних громад. Університетські наукові записки. 2018. № 66. С. 200–210.

Онлайн платформа ДФРР: Міністерство розвитку громад та територій України. Бюджетна програма «Державний фонд регіонального розвитку». URL: https://new.dfrr.minregion.gov.ua

Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 102. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/102-2021-%D0%BF#Text

Про Державний бюджет України на 2021 рік: Закон України від 15.12.2020 № 1082-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text

Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII; зі змін. і доп. від 14.05.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку об'єднаних територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Умови, Розподіл від 16.03.2016 № 200; зі змін. і доп. від 06.02.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-%D0%BF#Text

Про огляд витрат державного бюджету у сфері регіонального розвитку в частині підтримки формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад: Звіт Міністерства розвитку громад та територій України. 2020. 31 с.

Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 256. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/256-2019-%D0%BF#Text

Hnydiuk І. Reformatting Ukrainian Budget System within the Conditions of Power Decentralization. World Science. 2020. 1 (53). Р. 4–10.

Budget Code of Ukraine: Code of Ukraine № 2456-VI. (2010, July, 8). Verkhovna Rada Ukrayiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (in Ukrainian)

Demchenko О. (2021) Instrumentarii finansovoi pidtrymky terytorialnykh hromad [Tools for financial support of territorial communities. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 26. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/327/312 (in Ukrainian)

State Regional Development Fund: money for development or eating. Cost of state (2019). Derzhavnyi fond rehionalnoho rozvytku: hroshi dlia rozvytku chy proidannia. Tsina derzhavy. URL: https://cost.ua/730-derzhavnyy-fond-rehionalnoho-rozvytku-hroshi-dlya-rozvytku-chy-proyidannya/ (in Ukrainian)

State Regional Development Fund (2021). Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Communal Services of Ukraine Derzhavnyi fond rehionalnoho rozvytku: Ministerstvo rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy. URL: https://dfrr.minregion.gov.ua/ (in Ukrainian)

Dub A. R. (2019). Finansovi mekhanizmy derzhavnoi pidtrymky sotsialno-ekonomichnoho rozvytku obiednanykh terytorialnykh hromad v umovakh detsentralizatsii [Financial mechanisms of state support of socio-economic development of united territorial communities in the conditions of decentralization]. Problemy ekonomiky – Problems of the economy, 1(39), 53–58. (in Ukrainian)

Durman M. O., Durman O. L. (2018). Subventsiia na rozvytok infrastruktury obiednanykh terytorialnykh hromad yak instrument vprovadzhennia novoi rehionalnoi polityky [Subvention for the development of the infrastructure of united territorial communities as a tool for implementing a new regional policy]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia – Theory and practice of public administration and local self-government, 2, 37–42. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2018_2/15.pdf. (in Ukrainian)

Marushchyn Yu.V. (2018). Instrumenty biudzhetnoi pidtrymky rozvytku obiednanykh terytorialnykh hromad [Budget support tools for the development of united territorial communities]. Universytetski naukovi zapysky – University scientific notes, 66, 200–210. (in Ukrainian)

Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine. Onlain platforma DFRR: Biudzhetna prohrama «Derzhavnyi fond rehionalnoho rozvytku» [SFRD online platform: Budget program «State Fund for Regional Development»]. https://new.dfrr.minregion.gov.ua (in Ukrainian)

Kabinet Ministriv Ukrainy (2021) On modification of the Procedure and conditions of granting of a subvention from the state budget to local budgets for implementation of measures concerning social and economic development of separate territories № 102 (2021, February, 03). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/102-2021-%D0%BF#Text (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine (2020) Law of Ukraine On the State Budget of Ukraine for 2021. № 1082-IX (2020, December, 15) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine (2020) Law of Ukraine On voluntary association of territorial communities № 157-VIII (2015, February, 05). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text (in Ukrainian)

Cabinet of Ministers of Ukraine (2016) On approval of the Procedure and conditions for providing subventions from the state budget to local budgets to support the development of united territorial communities № 200 (16, March, 2016); with changes. and ext. (06 February 2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-%D0%BF#Text (in Ukrainian)

Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine (2020) On the review of state budget expenditures in the field of regional development in terms of supporting the formation of the infrastructure of united territorial communities: Report. 31 р.

Of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2019) On amendments to the Procedure and conditions for granting a subvention from the state budget to local budgets for the formation of the infrastructure of united territorial communities № 256 (27, March, 2019). https://zakon.rada.gov.ua/laws/ (in Ukrainian)

Hnydiuk І. (2020) Reformatting Ukrainian Budget System within the Conditions of Power Decentralization. World Science.1 (53). Р. 4–10.

Переглядів статті: 354
Завантажень PDF: 362
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Демченко, О. (2021). ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-6
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ