АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Ключові слова: сільське господарство, зернові культури, тваринництво, продукція тваринництва, випуск продукції сільського господарства, розвиток агропромислового комплексу України

Анотація

Основу агровиробничої сфери світового господарства становить сільське господарство – один з найдавніших видів людської господарської діяльності. В ньому як і в наш час зайнято більш як половина економічно активного населення світу. Проте, якщо в країнах, що розвивається, в сільському господарстві працює понад 2/3 зайнятого населення, а в окремих з них – 3/4, то в економічно розвинутих країнах, менш ніж 1/10, економічно активного населення. До прикладу якщо взяти агропромисловий комплекс України, то він становить – 2/3 частки економічно активного населення. Сільськогосподарські угіддя займають 42 млн. гектарів, або 70 % загального фонду країни. 78,9 % сільськогосподарських угідь – орні землі та багаторічні насадження, 13,0 % – пасовища, 8,4 % – сіножаті. Найвища частка орних земель – у степових районах (70-80 %) і лісостеповій зоні. Пасовища зосереджені, в основному, в Карпатах, на Поліссі та в південно-східних степових областях, сіножаті – в долинах річок лісової і лісостепової зон. У сільському господарстві 99% продукції виробляє землеробство і тваринництво,то в розвинутих країнах основним видом діяльності в сільському господарстві є фермерство, де зосереджено велика частина земельного фонду і основні продуктивні можливості виробництва агропромислового комплексу. Інші галузі – аквакультура(розведення риби, молюсків, тощо) та використання комах (шовківництво та бджільництво) – хоч і складають не велику частину, але відіграють також значну роль. Однією з важливих галузей землеробства є – зернові культури. Зернові культури збагачені рослинними білками, які є не замінними для здоров’я населення. Ще однією вагомою частиною є тваринництво. Основоположними галузями в даній сфері виступають: молочне тваринництво, свинарство, виробництво м’ясних продуктів,а також вирощування великої рогатої худоби. Тож на даний момент ця тема є найбільш актуальною для обговорень та дискусій щодо популяризації аналізу розвитку сільського господарства. У статті досліджено та проаналізовано різні сфери сільського господарства України. Зокрема ними стали – зернові культури, тваринництво, продукти тваринництва, та випуск продукції сільського господарства. Визначено та розглянуто можливі бар’єри, які спричиняють уповільнення розвитку сільського господарства, на які варто звернути увагу, щоб дати поштовх для кращого функціонування агропромисловості в Україні.

Посилання

Бурачек І.В. Сучасний стан та перспективні напрями розвитку сільського господарства в Україні. Глобал. та нац. проблеми економіки. 2018 Вип. 21. URL: http://global-national.in.ua/archive/21-2018/27.pdf

Вергунов В.А. Історичний аспект розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні як складова формування національної ідентичності. Вісн. Нац. акад. наук України. 2020. № 7. С. 27–33.

Голян В.А. Фінансово-економічна підтримка сільського господарства: специфіка органічних виробництв. АгроСвіт. 2020. № 4. С. 27–34

Денисенко М.П. Сучасний стан та перспективи розвитку сільського господарства України. АгроСвіт. 2019. № 12. С. 15–21.

Іванченко В.О. Організаційно-економічні особливості функціонування підприємництва в сільському. Економіка АПК. 2020. № 5. С. 56–65.

Ільчук О.М. Державна підтримка сільського господарства в Україні. Економіка АПК. 2019. № 2. С. 93–98.

Каракаш І. Сучасні тенденції в дослідженні проблем правового забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва. Підприємництво, госп-во і право. 2019. № 1. С. 154–155

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua

Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. URL: http://www.minagro.gov.ua

Чернишев В.Г. Сучасний стан іноземного інвестування в сільське, лісове та рибне господарства за регіонами України. АгроСвіт. 2019. № 21. С. 36–46.

Burachek I.V. (2018) Suchasnyj stan ta perspektyvni naprjamy rozvytku siljsjkogho ghospodarstva v Ukrajini [Current state and perspective directions of agriculture development in Ukraine] Ghlobal. ta nac. problemy ekonomiky, vol. 21. URL: http://global-national.in.ua

Verghunov V.A. (2020) Istorychnyj aspekt rozvytku siljsjkoghospodarsjkoji doslidnoji spravy v Ukrajini jak skladova formuvannja nacionaljnoji identychnosti [Historical aspect of the development of agricultural research in Ukraine as a component of the formation of national identity]. Visn. Nac. akad. nauk Ukrajiny, no 7, pp. 27–33.

Gholjan V.A., Zastavnyj Ju.B. (2020) Finansovo-ekonomichna pidtrymka siljsjkogho ghospodarstva: specyfika orghanichnykh vyrobnyctv [Financial and economic support of agriculture: the specifics of organic production]. AghroSvit, no 4, pp. 27–34.

Denysenko M.P., Novikov D.V. (2019) Suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku siljsjkogho ghospodarstva Ukrajiny [Current state and prospects of agriculture development in Ukraine]. AghroSvit, no 12, pp. 15–21.

Ivanchenko V.O. (2020) Orhanizatsiino-ekonomichni osoblyvosti funktsionuvannia pidpryiemnytstva v silskomu [Organizational and economic features of entrepreneurship in agriculture]. Ekonomika APK, no 5, pp. 56–65.

Iljchuk O.M. (2019) Derzhavna pidtrymka silskoho hospodarstva v Ukraini [State support of agriculture in Ukraine]. Ekonomika APK, no 2, pp. 93–98.

Karakash I. (2019) Suchasni tendentsii v doslidzhenni problem pravovoho zabezpechennia staloho rozvytku silskohospodarskoho vyrobnytstva [Current trends in the study of problems of legal support for sustainable development of agricultural production]. Pidpryjemnyctvo, ghosp-vo i pravo, no. 1, pp. 154–155.

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. URL: www.ukrstat.gov.ua.

Ofitsiinyi sait Ministerstva ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy [Official site of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine]. URL: http://www.minagro.gov.ua.

Chernyshev V.Gh., Okara D.V., Konovaljova I.L. (2019) Suchasnyi stan inozemnoho investuvannia v silske, lisove ta rybne hospodarstva za rehionamy Ukrainy [The current state of foreign investment in agriculture, forestry and fisheries in the regions of Ukraine]. AghroSvit, no 21, pp. 36–46.

Переглядів статті: 520
Завантажень PDF: 282
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Головачко, В., Ліба, Н., & Вибер, Е. (2021). АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-45
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають