СКОРИНГОВА МОДЕЛЬ ЯК МЕТОД ОЦІНКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

Ключові слова: скоринг, скорингова модель, інтегральний показник, оцінка платоспроможності, лізингова операція, лізингоодержувач

Анотація

У статті опрацьовано поняття платоспроможності, а саме: сформовано різноманітні тлумачення дослідників, що розглядали дану категорію та здійснено відповідні припущення щодо сутності даного поняття. Акцентовано на необхідності визначення платоспроможності потенційного лізингоодержувача, для з’ясування його здатності вчасно і в повному обсязі розраховуватись за своїми зобов’язаними. Означено необхідність застосування скорингу для швидкого і точного аналізу показників платоспроможності потенційних лізингоодержувачів. Поглиблено розуміння сутності скорингу, а також його тлумачень і характеристик, які позиціонують його як найуспішніший приклад використання математичних і статистичних методів у сучасних бізнесових процесах. Охарактеризовано, стадії побудови скорингової моделі і зазначено основні її площини. Перелічено позитивний ефект застосування скорингової моделі при оцінці платоспроможності.

Посилання

Снігір Л.Я., Богодухов Д.О., Кисіль С.П. та ін. Посібник з лізингу. Київ : ТОВ «Поліграф плюс», 2009. 388 с.

Горемыкин В.А. Лизинг: учебник. Москва : Информационно-издательский дом «Филинъ»; Информцентр ХХІ, 2008. 944 с.

Саблук Р.П. Фінансовий лізинг в АПК : монографія. Київ : ІАЕ УААН, 2003. 178 с.

Подольчак Н.І. Методологічні рекомендації визначення платоспроможності лізингоодержувачів. URL: http://vlp.com.ua/node/6622

Шеремет А.Д., Сейфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа : учеб. пособие. Москва : Инфра, 2002. 208 с.

Мних Є.В. Економічний аналіз : Підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2003. 412 с.

Фридель В.І. Загальні підходи до оцінки кредитоспроможності лізингоодержувачів. URL: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/4978/1/59%20-%2065.pdf

Гаврилюк В.М. Перспективи розвитку фінансового лізингу в сільському господарстві. Економіка АПК. 2015. № 10. С. 38–42.

Гаврилюк В.М. Моделювання формування прибутку сільськогосподарських підприємств для мотивації розвитку фінансового лізингу. Економіка та суспільство. 2021. № 25. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-10

Волик Н.Г. Скоринг як експертний метод оцінювання кредитного ризику комерційного банку при споживчому кредитуванні. URL: https://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/econom_2008_1/2008-26-06/volik.pdf

Рудой Н.М. Автоматизация оценки кредитоспособности заемщика с применением рейтинговых систем. Банковское кредитование. 2013. С. 53–68.

Мінін А.Л. Основні підходи до створення та впровадження скорингової системи оцінки платоспроможності позичальників. Економіка і управління. 2016. №3. С. 109–117.

Snihir L.Ya. (2009) Posibnyk z lizynhu [Instruction book of leasing], Kyiv: TOV «Polihraf plius», 388. (in Ukrainian)

Goremykin V.A. (2008) Lizing [Leasing], 2nd ed, Moscow: Informacionno-izdatel'skij dom «Filin»; Informcentr HHІ, 944. (in Russian)

Sabluk R.P. (2003) Finansovyj lizynh v APK [Financial leasing in the AIC], Kyiv: IAE UAAN, 178. (in Ukrainian)

Podolchak N.I. (Metodolohichni rekomendatsiyi vyznachennya platospromozhnosti lizynhooderzhuvachiv [Methodological recommendations for determining the solvency of lessees]. Retrieved from: http://vlp.com.ua/node/6622

Sheremet, A.D., Seifulin, R.S., & Negashev, E.V. (2002). Metodika finamsovoho analiza: uchebnoe posobie. [Methods of financial analysis: Textbook. Manual] Moscow: Infra. (in Russian)

Mnykh YE.V. (2003) Ekonomichnyy analiz: Pidruchnyk. [Economic Analysis: Textbook]. Kyiv: Tsentr navchalʹnoyi literatury, 412. (in Ukrainian)

Frydel V.I. (н.д.) Zahalni pidkhody do otsinky kredytospromozhnosti lizynhooderzhuvachiv. [General approaches to assessing the creditworthiness of lessees]. Retrieved from: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/4978/1/59%20-%2065.pdf

Havryliuk V.M. (2015) Perspektyvy rozvytku finansovoho lizynhu v silʹsʹkomu hospodarstvi [Prospects for the development of financial leasing in agriculture]. Ekonomika APK – Economics of agro-industrial complex, vol. 10, pp. 38–42. (in Ukrainian)

Havryliuk V.M. (2021) Modelyuvannya formuvannya prybutku silskohospodarskykh pidpryyemstv dlya motyvatsiyi rozvytku finansovoho lizynhu [Modeling of profit formation of agricultural enterprises to motivate the development of financial leasing]. Ekonomika ta suspilstvo [Online], vol. 25. Retrieved from: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-10

Volyk N.H. Skorynh yak ekspertnyy metod otsinyuvannya kredytnoho ryzyku komertsiynoho banku pry spozhyvchomu kredytuvanni.[Scoring as an expert method of assessing the credit risk of a commercial bank in consumer lending]. Retrieved from: https://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/econom_2008_1/2008-26-06/volik.pdf

Rudoy N.M. (2013) Avtomatizatsiya otsenki kreditosposobnosti zaemshchika s primeneniem reytngovykh sistem [Automation of borrower credit rating using rating systems] Bankovskoe kreditovanie [Bank lending], pp. 53–68. (in Russian)

Minin A.L. (2016) Osnovni pidkhody do stvorennya ta vprovadzhennya skorynhovoyi systemy otsinky platospromozhnosti pozychalʹnykiv [The main approaches to the creation and implementation of a scoring system for assessing the solvency of borrowers]. Ekonomika i upravlinnya [Economics and management], vol. 3, pp. 109–117.

Переглядів статті: 353
Завантажень PDF: 192
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Гаврилюк, В. (2021). СКОРИНГОВА МОДЕЛЬ ЯК МЕТОД ОЦІНКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-22
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ