МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ МОТИВАЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

Ключові слова: моделювання, модель, прибуток, лізингова операція, лізингодавець, лізингоодержувач

Анотація

У статті досліджено теоретичні аспекти використання економіко-математичного моделювання при фор- муванні прибутку сільськогосподарського підприємства. Означено необхідність здійснення моделювання економічних процесів для виявлення потенційних можливостей майбутніх лізингоодержувачів своєчасно і в повному обсязі виконувати власні зобов’язання перед лізинговою компанією. Поглиблено розуміння першо- рядних термінів економіко-математичного моделювання, окреслено основні його етапи, узагальнено принци- пи і основні вимоги до економіко-математичних моделей з урахуванням сучасних вимог розвитку економіки. З метою прогнозування прибутку лізингодержувача, що функціонує у галузі сільського господарства запро- поновано модель формування прибутку підприємства, яка враховує особливості рослинницького напряму спеціалізації сільськогосподарського підприємства.

Посилання

Островський П.І., Гострик О.М., Добруннік Т.П., Радова О.В. Моделювання економічних процесів : навчальний посібник. Одеса : ОНЕУ, 2012. 132 с. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2645

Грабовецкий Б.Є. Основи економічного прогнозування : навчальний посібник. Вінниця : ВФ ТАНГ, 2000. 209 с.

Юрчук Н.П. Використання економіко-математичних методів в управлінні інноваційним розвитком еконо-

мічних систем. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 18. С. 28–32.

Тур О.В., Матусевич А.С. Управління бізнес-процесами на підприємстві. Ефективна економіка. 2018. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6415

Гаман Г.В. Застосування економічних моделей у процесі прийняття управлінських рішень у сфері персоналу. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2020/6_23_ukr/51.pdf

Якименко-Терещенко Н.В., Клімович І.М. Моделювання оптимізації прибутку підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6222

Кузьменко О.В. Теоретичне підґрунтя моделювання економічних процесів. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50650

Гаврилюк В.М. Розвиток фінансового лізингу в сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. економ. наук : 08.00.08. «Гроші, фінанси і кредит». ННЦ «Інститут аграрної економіки». Київ, 2015. 20 с.

Гаврилюк В.М. Перспективи розвитку фінансового лізингу в сільському господарстві. Економіка АПК. 2015. № 10. С. 38–42.

Ostrovs'kyj P.I., Hostryk O.M. and Dobrunik T.P. (2012). Modeliuvannia ekonomichnykh protsesiv [Modeling of economic processes]. Odesa: ONEU. (in Ukrainian)

Hrabovetskyj B.Ye. (2000). Teoretychni i metodolohichni osnovy ekonomichnoho prohnozuvannia [Theoretical and methodological foundations of economic forecasting]. Vinnytsya: VF TANH. (in Ukrainian)

Yurchuk N.P. (2015). Vykorystannya ekonomiko-matematychnykhe metodiv v upravlinni innovatsiynym rozvytkom ekonomichnykh system [The use of economic and mathematical methods in the management of innovative

development of economic systems]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 18, 28–32.

Tur O. V. and Matusevich A. S. (2018). “Principles of structuring and evaluating business process effectiveness”. Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6415

Haman H.V. (2020). Zastosuvannya ekonomichnykh modeley u protsesi pryynyattya upravlinsʹkykh rishenʹ u sferi personal [Application of economic models in the process of making managerial decisions in the field of personnel]. Retrieved from: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2020/6_23_ukr/51.pdf

Yakimenko-Tereshchenko N. and Klimovych I. (2018). “Modeling of optimization of the enterprise profit”. Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6222

Kuzmenko O.V. Teoretychne pidgruntya modelyuvannya ekonomichnykh protsesiv [Theoretical basis for modeling economic processes]. Retrieved from: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50650

Havryliuk V.M (2015). Rozvytok finansovoho lizynhu v silskomu hospodarstvi: avtoref. dys. na zdobuttia stupenia kand. ekonom. nauk: spets. 08.00.08.«Hroshi, finansy i kredyt» [Development of financial leasing in agriculture], Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv. (in Ukrainian)

Havryliuk V.M. (2015). Perspektyvy rozvytku finansovoho lizynhu v silʹsʹkomu hospodarstvi [Prospects for the development of financial leasing in agriculture]. Ekonomika APK – Economics of agro-industrial complex, 10, 38–42. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 231
Завантажень PDF: 160
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Гаврилюк, В., & Марчук, Н. (2021). МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ МОТИВАЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-10
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ