СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ДРОПШИПІНГУ ЯК ФОРМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ

  • Оксана Онищенко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0003-3272-9755
  • Євгенія Олійник Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0002-8943-0992
  • Анастасія Беззуб Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0002-9845-1365
Ключові слова: дропшипінг, дропшипер, бізнес-модель, електронна комерція, облік, постачальники

Анотація

Стаття присвячена актуальним питання значення та ролі електронної комерції у світовій економіці та такої популярної онлайн-системи купівлі та продажу серед населення як системі, що використовує концепцію дропшипінгу. Досліджено основні характеристики, схему діяльності системи дропшипінгу, етапи здійснення, особливості співпраці в цій системі та законодавче оформлення. Зазначені переваги системи дропшипінгу, при цьому звертається увага і на існуючі проблеми в дропшипінгу, такі як: знайти надійного постачальника; відсутність контролю за товарними запасами, велика конкуренція, необхідність певних навичок при веденні бізнесу. Особлива увага була приділена розгляду питань облікового відображення операцій дропшипінгу, як актуальної моделі електронної торгівлі: обліковому відображенню операцій дропшипінгу з позиції дропшипера за умови агентської діяльності та в умовах укладання договорів та доручення.

Посилання

Наказ Міністерства фінансів України: Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Доходи» від 29.11.1999 р. № 290. Дата оновлення: 09.08.2013. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 (дата звернення: 05.05.2021).

Наказ Міністерства фінансів України: Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» від 31.12.1999 р. № 318. Дата оновлення: 09.08.2013. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 (дата звернення: 05.05.2021).

Зосімов В.Б., Берко О.О. Проблеми та перспективи розвитку електронної торгівлі в Україні. Геометричне моделювання та інформаційні технології. 2018. №1(5). URL: http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/gmit5-51.pdf (дата звернення: 24.04.2021).

Україна в цифрах у 2020 році. Київ. Державна служба статистики України. 2018. 241 с.

The Statistical Portal. URL: https://www.statista.com/ (дата звернення: 14.04.2021).

Федорчак В. Дропшипінг: переваги та недоліки такої моделі бізнесу. Київ. Маркетинг. 2013. URL: https://webexpert.com.ua/ua/dropshipping-perevagi-tanedoliki (дата звернення: 12.04.2021).

Кузьменко Н.В., Онищенко О.В., Циган Р.М. Тенденції змін в системі оподаткування малого бізнесу. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2021. №5. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-5-7287.

Pro zatverdzhennia Natsionalnoho polozhennia (standartu) bukhhalterskoho obliku 15 «Dokhody»: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy dated 29.11.1999 No 290. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 (accessed 15 May 2021).

Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy: Pro zatverdzhennia Natsionalnoho polozhennia (standartu) bukhhalterskoho obliku 16 «Vytraty» vid 31.12.1999 r. № 318. Data onovlennia: 09.08.2013. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 (accessed 15.05.2021).

Zosimov V.B., Berko O.O. (2018) Problemy ta perspektyvy rozvytku elektronnoi torhivli v Ukraini [Problems and prospects of e-commerce development in Ukraine]. Heometrychne modeliuvannia ta informatsiini tekhnolohii, №1(5). Available at: http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/gmit5-51.pdf (accessed 24.04.2021).

Ukraina v tsyfrakh u 2020 rotsi (2018) [Ukraine in numbers in 2020]. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. 241 p. (in Ukrainian)

The Statistical Portal. Available at: https://www.statista.com/ (accessed: 24.04.2021).

Fedorchak V. (2013) Dropshypinh: perevahy ta nedoliky takoi modeli biznesu [Dropshipping: advantages and disadvantages of this business model]. Kyiv: Marketynh. Available at: https://webexpert.com.ua/ua/dropshipping-perevagi-tanedoliki (accessed: 12.04.2021).

Kuzmenko N.V., Onyshchenko O.V., Tsyhan R.M. (2021) Tendentsii zmin v systemi opodatkuvannia maloho biznesu [Trends in changes in the small business taxation system]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka», Seriia: «Ekonomichni nauky», №5. Available at: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-5-7287.

Переглядів статті: 256
Завантажень PDF: 288
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Онищенко, О., Олійник, Є., & Беззуб, А. (2021). СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ДРОПШИПІНГУ ЯК ФОРМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-27
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ