ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ТА УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ: РОЗПОДІЛ І ВИКОРИСТАННЯ

  • Оксана Онищенко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0003-3272-9755
  • Денис Солодков Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського https://orcid.org/0000-0001-5249-0820
Ключові слова: облік, фінансові результати, прибуток, розподіл прибутку, використання прибутку, обліково-інформаційна система

Анотація

Метою статті є дослідження впливу елементів облікової політики на фінансові результати та розподіл і використання позитивного фінансового результату (прибутку). Методика дослідження – збір, систематизація існуючих досліджень та синтез ключових аспектів існуючих досліджень для формування системи управління прибутком, узгодженої із порядком формування чистого фінансового результату на основі НП(С)БО 1. Практична значущість результатів полягає в створенні обліково-аналітичного забезпечення для планування, аналізу і прийняття управлінських рішень, зокрема, рішеньз ефективного розподілу і використання прибутку. Система розроблена з урахуванням основних факторів при визначенні політики розподілу прибутку, – зокрема, кривої життєвого циклу підприємства, величина отриманого прибутку, розміри дивідендів, які виплачені в минулих періодах.

Посилання

Азрилиян А.Н. Большой экономический словарь: 5-е изд. доп. и перераб. М.: Институт новой экономики, 2002. 1280 с.

Еріотіс Н. (2005). Вплив розподіленого прибутку та вплив розміру фірми на її дивідендну політику: Деякі грецькі дані. Міжнародний журнал бізнесу та економіки. 2005. Випуск 4, номер 1. С. 67–74.

Мельник Т.Ю. Теоретичні аспекти аналітичного забезпечення контролювання розподілу прибутку підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 12. Ч.2. С. 201–205.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : [Наказ від 07.02.2013 №73] / Міністерство фінансів України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13

Підгірна В.С. Теоретико-методологічні засади розподілу та використання прибутку суб’єктів господарювання. Економічний форум. 2014. № 4. С. 241–248.

Славкова О.П., Фонталіна К.М. Проблемні питання обліку нерозподіленого прибутку. Приазовський економічний вісник. 2018. Випуск 5(10). С. 424–428.

Собченко Т.С., Гнесь О.П. Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими результатами суб’єктів малого підприємництва. Молодий вчений. 2017. № 10(50). C. 1054–1059.

Azrilijan, A.N. (2002). Big Dictionary of Economics. Moscow [in Russ.]

Eriotis, N. (2005). The Effect Of Distributed Earnings And Size Of The Firm To Its Dividend Policy: Some Greek Data. International Business & Economics Journal. Volume 4, Number 1, 67–74.

Mel'nyk, T.Yu. (2015). Theoretical aspects of analytical support of control of profit distribution of the enterprise. Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, 12.2, 201–205 [in Ukrainian]

National regulation (standard) of accounting 1 "General requirements for financial reporting". (2013). NP(S)BO 1 from 7th February 2013, Ministry of Finance of Ukraine. Kyiv: Derzhstandart Ukraine. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13

Pidhirna, V.S. (2014). Theoretical and methodological principles of distribution and use of profits of economic entities. Ekonomichnyj forum, 4, 241–248 [in Ukrainian]

Slavkova, O.P. & Fontalina, K.M. (2018). Problematic issues of retained earnings accounting. Pryazovs'kyj ekonomichnyj visnyk, 5(10), 424–428 [in Ukrainian]

Sobchenko, T.S. & Hnes', O.P. (2017). Accounting and analytical support for managing the financial results of small businesses. Molodyj vchenyj, 10(50), 1054–1059. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 142
Завантажень PDF: 100
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Онищенко, О., & Солодков, Д. (2022). ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ТА УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ: РОЗПОДІЛ І ВИКОРИСТАННЯ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-72
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають