ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗА СЛАБКИМИ СИГНАЛАМИ

Ключові слова: модель управління за слабкими сигналами, слабкі сигнали, види стратегічного управління, цільові параметри оцінки слабких сигналів, інформаційно-аналітична система

Анотація

Стаття присвячена визначенню особливостей застосування моделі управління за слабкими сигналами. Визначено сутність концепції управління за слабкими сигналами, актуальність її застосування у сучасних динамічно змінних умовах. Пояснено застосування матриці оцінки рівня нестабільності зовнішнього середовища при виборі виду стратегічного управління. Запропоновано методики для моніторингу зовнішнього середовища підприємства та орієнтовні цільові параметри оцінки слабких сигналів зміни умов зовнішнього і внутрішнього середовищ підприємства за окремими сферами прояву. Виділено два варіанти відповіді на зовнішні сигнали: реакція, що базується на регулярному плануванні та ситуаційна реакція на надзвичайні зміни. Описано етапи формування інформаційно-аналітичної системи на підприємстві.

Посилання

Ансофф И. Стратегическое управление. Москва : Экономика, 1989. 520 с.

Романюк Л.М. Сучасні тенденції стратегічного управління підприємством. Наукові праці КНТУ. Економічні науки. 2009. Випуск 15. C. 102–106.

Безгінова Л.І., Забродська Л.Д., Швед С.А., Яроцька О.Г. Моделі стратегічного управління підприємством. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2014_2_32

Цмоць О.І. Особливості стратегічного управління підприємствами з використанням слабких сигналів. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2012_4(1)__21

Цмоць О.І. Системи раннього попередження та реагування для стратегічного управління машинобудівним підприємством у режимі реального часу. URL: http://zbirnuk.bukuniver.edu.ua/issue_articles/32.pdf

Єфімова Г.В. Виявлення та раннє попередження загроз в поточному управлінні підприємством. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». № 4. 2018. С. 14–21.

Чевганова В., Гайдучок М. Оцінка нестабільності зовнішнього середовища сільськогосподарського підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Випуск 19. С. 291–295.

Копитко М. І. Виявлення слабких сигналів середовища функціонування як запорука формування високого рівня економічної безпеки промислових підприємств. Економiка та держава. 2014. № 11. С. 24–27.

Тарасова Г.О. Забезпечення планування роботи з сигналами в антисипативному управлінні розвитком промислового підприємства. Економіка і суспільство. 2018. Випуск № 18. С. 556–564.

Ansoff I. (1989) Stratehycheskoe upravlenye. Moskva: Ekonomyka, 520 p. (in Russian)

Romaniuk L.M. (2009) Suchasni tendentsii stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvom. Naukovi pratsi KNTU. Ekonomichni nauky, no. 15, pp. 102–106. (in Ukrainian)

Bezghinova L.I., Zabrodska L.D., Shved S.A., Yarotska O.H. Modeli stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvom. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2014_2_32

Tsmots O.I. Osoblyvosti stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvamy z vykorystanniam slabkykh syhnaliv. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2012_4(1)__21

Tsmots O.I. Systemy rannoho poperedzhennia ta reahuvannia dlia stratehichnoho upravlinnia mashynobudivnym pidpryiemstvom u rezhymi realnoho chasu. URL: http://zbirnuk.bukuniver.edu.ua/issue_articles/32.pdf

Efimova H.V. (2018) Vyiavlennia ta rannie poperedzhennia zahroz v potochnomu upravlinni pidpryiemstvom. Visnyk KhNAU im. V.V. Dokuchaieva. Seriia «Ekonomichni nauky», no. 4, pp. 14–21. (in Ukrainian)

Chevhanova V., Haiduchok M. (2017) Otsinka nestabilnosti zovnishnoho seredovyshcha silskohospodarskoho pidpryiemstva. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no. 19, pp. 291–295. (in Ukrainian)

Kopytko M. (2014) Vyiavlennia slabkykh syhnaliv seredovyshcha funktsionuvannia yak zaporuka formuvannia vysokoho rivnia ekonomichnoi bezpeky promyslovykh pidpryiemstv. Ekonomika ta derzhava, no. 11, pp. 24–27. (in Ukrainian)

Tarasova H.O. (2018) Zabezpechennia planuvannia roboty z syhnalamy v antysypatyvnomu upravlinni rozvytkom promyslovoho pidpryiemstva. Ekonomika i suspilstvo, no. 18, pp. 556–564. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 46
Завантажень PDF: 43
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Милько, І. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗА СЛАБКИМИ СИГНАЛАМИ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-3
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ