ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: інновації, інтелектуальний продукт, інноваційно-цифрова економіка, цифровий розвиток, «Marketing Analytic 5»

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення проблем та перспектив впровадження інтелектуальних продуктів підприємствами в умовах розвитку інноваційно-цифрової економіки. Встановлено, що впровадження новітніх технологій стає невід’ємним трендом сучасного повсякденного життя. Розглянуто теоретико-методологічні аспекти розвитку інноваційно-цифрової економіки. Досліджено існуючі умови іннова¬ційного та цифрового розвитку в Україні. Проведена оцінка впровадження інтелектуального продукту на прикладі виробничого підприємства ТОВ «ВП «ПОЛІСАН» (м. Суми) підтверджує, що ефективне управління значним чином залежить від застосування інтелектуальної продукції. Також підтверджено думки більшості науковців і практиків щодо пришвидшення входження господарюючих суб’єктів в цифровий інформаційний простір є можливим на основі тісної співпраці держави та підприємництва.

Посилання

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi

Стратегії розвитку високотехнологічних індустрій для України до 2025 року. URL: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=a8590ddc-7f44-49ed-8587-4127ca3655bd&title

European Innovation Scoreboard (2018). URL: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/30705

European Innovation Scoreboard (2019). URL: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36281

European Innovation Scoreboard (2020). URL: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/41941

Хаустова В.Є., Крамарев Г.В., Зінченко В.А. Інноваційно-технологічне забезпечення модернізації пріоритетних галузей промисловості України. Бізнес-інформ. 2019. № 3. С. 218–228.

Pro sxvalennya Koncepciyi rozvytku cyfrovoyi ekonomiky ta suspilstva Ukrayiny na 2018-2020 roky ta zatverdzhennya planu zaxodiv shhodo yiyi realizaciyi [On approval of the Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the action plan for its implementation]. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 17 sichnya 2018 roku – Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of January 17, 2018. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi (in Ukrainian)

Strategiyi rozvytku vysokotexnologichnyx industrij dlya Ukrayiny do 2025 roku [Strategies for the development of high-tech industries for Ukraine until 2025]. Retrieved from: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=a8590ddc-7f44-49ed-8587-4127ca3655bd&title (in Ukrainian)

European Innovation Scoreboard (2018). Retrieved from: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/30705

European Innovation Scoreboard (2019). Retrieved from: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36281

European Innovation Scoreboard (2020). Retrieved from: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/41941

Xaustova V.Ye., Kramarev G.V., Zinchenko V.A. (2019). Innovacijno-texnologichne zabezpechennya modernizaciyi priorytetnyx galuzej promyslovosti Ukrayiny[Innovative and technological support for the modernization of priority industries of Ukraine]. Biznes-inform – Business inform, Vol. 3, pp. 218–228. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 171
Завантажень PDF: 144
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Дашутіна, Л., Турчіна, С., & Баценко, Л. (2021). ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-68
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ