ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

Ключові слова: інноваційні методи управління, інноваційний розвиток, рослинництво, ефективність, удосконалення управління

Анотація

Наукова стаття присвячена розгляду поняття «інноваційні методи управління», яке висвітлено як система нововведень в організації, що реалізуються в управлінні агропідприємствами. У ході проведених досліджень встановлено, що до інноваційних методів управління виробництвом продукції рослинництва входять особливі типи управління в сфері технологій та персоналу, задіяних на підприємстві. Доведено, що для вдалої реалізації яких-небудь нововведень, тим паче нових методів управління, суттєве значення має характер поглядів персоналу, відношення до змін, орієнтація на розвиток, готовність до ризику. Авторами з’ясовано, що інноваційні методи управління виробництвом продукції рослинництва спрямовані на впровадження стратегії застосування інновацій з ціллю досягнення його головної мети функціонування.

Посилання

Данюк В.М., Петюх В.М., Цимбалюк С.О. Менеджмент персоналу : навч. пос. Київ : КНЕУ, 2015. 398 c.

Велч Д. Сам собі МБА / Д. Велч, С. Велч; пер. з анг. О. Осмоловська. Київ : Наш формат, 2018. 200 с.

Чанг Х.-Ю. Економіка інструкція з використання / Х.-Ю. Чанг; пер. з анг. А. Лапін. Київ : Наш формат, 2017. 400 с.

Дериховська В.І. Взаємозв’язок розвитку персоналу та стратегії управління персоналом. Бізнес Інформ. 2013. № 7(426). С. 341–347.

Граждан О.Б. Інноваційні підходи до управління персоналом підприємства. URL: http://www.slideshare.net/alegre380/ss-27864884 (дата звернення 15.10.2022).

Короленко С.М. Коучинг як інноваційний інструмент ефективного управління персоналом. Економіка. Управління. Інновації. 2013. № 1. С. 53–60.

Костюк О.Д. Інноваційні інструменти управління персоналом. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Економічні науки. 2013. Вип. 1 (6). С. 143–147.

Турчіна С.Г., Дашутіна Л.О., Баценко Л.М. Управління розвитком персоналу сільськогосподарських підприємств в умовах конкурентного середовища. Наукові інновації та передові технології (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»). 2022. № 1(3) 2022. С. 195–204. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-1(3)

Daniuk V.M. (2015) Menedzhment personalu: navchalnyi posibnyk [Personnel management: a study guide]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Velch D. (2018) Sam sobi MBA. [MBA for himself]. Kyiv: Nash format.

Chanh Kh.-Yu. (2017) Ekonomika instruktsiia z vykorystannia [Economy instructions for use]. Kyiv: Nash format.

Derykhovska V.I. (2013) Vzaiemozviazok rozvytku personalu ta stratehii upravlinnia personalom [The relationship between personnel development and personnel management strategies]. Biznes Inform, vol. 7(426), pp. 341–347.

Hrazhdan O.B. (2013) Innovatsiini pidkhody do upravlinnia personalom pidpryiemstva [Innovative approaches to enterprise personnel management]. Available at: http://www.slideshare.net/alegre380/ss-27864884 (accessed October 15, 2022).

Korolenko S.M. (2013) Kouchynh yak innovatsiinyi instrument efektyvnoho upravlinnia personalom [Coaching as an innovative tool of effective personnel management]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii, vol. 1, pp. 53–60.

Kostiuk O.D. (2013) Innovatsiini instrumenty upravlinnia personalom [Innovative personnel management tools]. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. Ekonomichni nauky, vol. 1 (6), pp. 143–147. (in Ukrainian)

Turchina S.H., Dashutina L.O., Batsenko L.M. (2022) Upravlinnia rozvytkom personalu silskohospodarskykh pidpryiemstv v umovakh konkurentnoho seredovyshcha [Management of personnel development of agricultural enterprises in a competitive environment]. «Naukovi innovatsii ta peredovi tekhnolohii» (Seriia «Derzhavne upravlinnia», Seriia «Pravo», Seriia «Ekonomika», Seriia «Psykholohiia», Seriia «Pedahohika»), vol. 1(3), pp. 195–204. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-1(3)

Переглядів статті: 150
Завантажень PDF: 163
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Дашутіна, Л., & Нєдєльніцина, Д. (2022). ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-42
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ