ФАКТОРИ ТА ВИКЛИКИ РОЗВИТКУ FINTECH-ІНДУСТРІЇ

Ключові слова: фінансові технології, фінансовий ринок, FinTech-індустрія, фінансова інфраструктура, виклики і загрози, цифровізація, сталий розвиток, фінансова інклюзія

Анотація

В статті розглядаються фактори та чинники розвитку сучасної FinTech-індустрії. Акцентовано, що сектор фінансових технологій зараз переживає радикальні зміни. Ключова причина таких змін – унікальні виклики та перешкоди в операційній діяльності, в тому числі – обумовлені наслідками COVID-19 та війни в Україні. Відкритим залишається і питання регуляторного впливу держави. Адже досить часто FinTech-компанії розглядаються регуляторами як потенційні розробники фінансових технологій, які знижують контроль держави за учасниками фінансового ринку. Все це зумовлює еволюцію корпоративних стратегій компаній FinTech-сектору, змушує їх шукати нові підходи до розвитку власного бізнесу. Кінцева мета таких трансформацій – перетворення FinTech-компаній на базовий елемент інфраструктури світового фінансового ринку. У статті наголошено, що у вітчизняних реаліях важливим є вивчення перспектив розширення використання цифрових технологій у відстеженні потоків грошових коштів, платежах і фінансових послугах, управлінні ідентифікацією, укладення контрактів і врегулювання спорів при взаємодії з клієнтами.

Посилання

Chauhan, H., Kumar, S., Li, A., Wong, H., Shubhankar, S., Oetama, I. (2023). Indonesia’s Fintech Industry Is Ready to Rise. BCG. URL: https://www.bcg.com/publications/2023/fintech-industry-indonesia-growth (дата звернення: 31.03.2024).

Cecchetti, S., Schoenholtz, S. (2022). Let Crypto Burn: Just Say No to Legitimacy-Inferring Regulation. Financial Times, November 17. URL: https://www.ft.com/content/ac058ede-80cb-4aa6-8394-941443eec7e3 (дата звернення: 31.03.2024).

Explore the Top 10 Fintech Industry Trends in 2024. StartUs Insights. URL: https://www.startus-insights.com/innovators-guide (дата звернення: 31.03.2024).

Feyen, E., Natarajan, H., Heffernan, R.P., Saal, M., Sarkar, A., Rabadan, G.G. (2022). World Bank Group Global Market Survey: Digital Technology and the Future of Finance. Fintech Market Participants Survey report for Fintech and the Future of Finance, World Bank, Washington, DC.

Fong, D., Han, F., Liu, L., Qu, J., Shek, A. (2021). Seven technologies shaping the future of FinTech. McKinsey analysis November 9.

IMF. Institutional Arrangements for Fintech Regulation: Supervisory Monitoring, 2023.

Krugman P. (2022). Is This the End Game for Crypto? New York Times, November 17. URL: https://www.nytimes.com/2022/11/17/opinion/crypto-banks-regulation-ftx.html. (дата звернення: 31.03.2024).

Lindsay A. et. al. (2023). Fintechs: A new paradigm of growth. October. McKinsey & Company.

Баула, О., Лютак, О. Цифрова трансформація фінансового сектору світової економіки: тенденції та ризики. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2022. Вип. 18(1). С. 111–122.

Безпалий Р. Фінтех-інновації: передумови становлення та сучасні тенденції. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 2. С. 44–49.

В’язовий С., Пасічник І. (2019). Розвиток fintech-індустрії в Україні та її ризики для банківської діяльності. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. № 4 (21). С. 480–184.

Дудинець Л. Розвиток фінансових технологій як фактор модернізації фінансової системи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 794–798.

Калашнікова Т., Самохіна С. Розвиток ринку фінансових технологій в Україні як фактор сприяння фінансовій інклюзивності. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія Економічні науки. 2018. № 3. С. 201–210.

Каталог Фінтех компаній країни 2023. URL: https://drive.google.com/file/d/1u9EKTulzzgm2EkhZMoROoDXLTce86LZ5/view (дата звернення: 31.03.2024).

Краус, К., Краус, Н., Поченчук Г. Інституціональні аспекти та цифровізація фінансової інклюзії в національній економіці. Innovation and Sustainability. 2022. №2. С. 18–28

Мазаракі А., Волосович С. Fintech у системі суспільних трансформацій. Вісник КНТЕУ. 2018. № 2. С. 5–16.

Про платіжні послуги: Закон України від 30.06.2021 № 1591-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ (дата звернення: 31.03.2024).

Про Систему BankID Національного банку. https://bank.gov.ua/ua/bank-id-nbu/ (дата звернення: 31.03.2024).

Стойко О. Перспективи розвитку фінтех- і банківського бізнесу в Україні. Проблеми економіки. 2020. № 2. С. 356-364.

Упровадження стандарту ISO 20022. URL: https://bank.gov.ua/ua/payments/project-iso20022 (дата звернення: 31.03.2024).

Шевченко, О. (2021). Світові тенденції розвитку ринку фінансових технологій та особливості його функціонування в Україні. Ефективна економіка. 2021. №6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2021/88.pdf (дата звернення: 31.03.2024).

Kumar, S., Li, A., Wong, H., Chauhan, H., Shubhankar, S., Oetama, I. (2023). Indonesia’s Fintech Industry Is Ready to Rise. BCG. Available at: https://www.bcg.com/publications/2023/fintech-industry-indonesia-growth (accessed March 31, 2024).

Cecchetti, S., Schoenholtz, S. (2022). Let Crypto Burn: Just Say No to Legitimacy-Inferring Regulation. Financial Times, November 17. Available at:: https://www.ft.com/content/ac058ede-80cb-4aa6-8394-941443eec7e3 (accessed March 31, 2024).

Explore the Top 10 Fintech Industry Trends in 2024. StartUs Insights. Available at: https://www.startus-insights.com/innovators-guide (accessed March 31, 2024).

Feyen, E., Natarajan, H., Heffernan, R.P., Saal, M., Sarkar, A., Rabadan, G.G. (2022). World Bank Group Global Market Survey: Digital Technology and the Future of Finance. Fintech Market Participants Survey report for Fintech and the Future of Finance, World Bank, Washington, DC.

Fong, D., Han, F., Liu, L., Qu, J., Shek, A. (2021). Seven technologies shaping the future of FinTech. McKinsey analysis November 9.

IMF (2023). Institutional Arrangements for Fintech Regulation: Supervisory Monitoring.

Krugman, P. (2022). Is This the End Game for Crypto? New York Times, November 17. Available at: https://www.nytimes.com/2022/11/17/opinion/crypto-banks-regulation-ftx.html (accessed March 31, 2024).

Lindsay A. et. al. (2023). Fintechs: A new paradigm of growth. October. McKinsey & Company.

Baula, O., Liutak, O. (2022). Tsyfrova transformatsiia finansovoho sektoru svitovoi ekonomiky: tendentsii ta ryzyky [Digital transformation of the financial sector of the world economy: trends and risks]. Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionu. no. 18(1). pp. 111–122

Bezpalyi, R. (2021). Fintekh-innovatsii: peredumovy stanovlennia ta suchasni tendentsii [Fintech innovations: prerequisites for development and current trends]. Investytsii: praktyka ta dosvid. no 2. pp. 44–49.

V’iazovyi, S., Pasichnyk, I. (2019). Rozvytok fintech-industrii v Ukraini ta yii ryzyky dlia bankivskoi diialnosti [The development of the fintech industry in Ukraine and its risks for banking activity]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia. no 4 (21). pp. 480–184.

Dudynets, L. (2018). Rozvytok finansovykh tekhnolohii yak faktor modernizatsii finansovoi systemy [The development of financial technologies as a factor in the modernization of the financial system]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. no. 22. pp. 794–798.

Kalashnikova, T., Samokhina,S. (2018). Rozvytok rynku finansovykh tekhnolohii v Ukraini yak faktor spryiannia finansovii inkliuzyvnosti [The development of the financial technology market in Ukraine as a factor in promoting financial inclusion]. Visnyk KhNAU im. V.V. Dokuchaieva. Seriia Ekonomichni nauky. no 3. pp. 201–210.

Kataloh fintekh kompanii krainy 2023 [Catalog of Fintech companies of the country 2023]. Available at: https://drive.google.com/file/d/1u9EKTulzzgm2EkhZMoROoDXLTce86LZ5/view (accessed March 31, 2024).

Kraus, K., Kraus, N., Pochehсhuk, G. (2022). Instytutsionalni aspekty ta tsyfrovizatsiia finansovoi inkliuzii v natsionalnii ekonomitsi [Institutional aspects and digitalization of financial inclusion in the national economy]. Innovation and Sustainability. no 2. pp. 18–28.

Mazaraki, A., Volosovych, S. (2018). Fintech u systemi suspilnykh transformatsii [Fintech in the system of social transformations]. Visnyk KNTEU. no 2. pp. 5–16.

Pro platizhni posluhy [About payment services]: Zakon Ukrainy vid 30.06.2021 № 1591-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ (accessed March 31, 2024).

Pro Systemu BankID Natsionalnoho banku [About the BankID System of the National Bank]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/bank-id-nbu/ (accessed March 31, 2024).

Stoiko, O. (2020). Perspektyvy rozvytku fintekh- i bankivskoho biznesu v Ukraini [Prospects for the development of fintech and banking business in Ukraine]. Problemy ekonomiky. no. 2, pp. 356–364.

Uprovadzhennia standartu ISO 20022 [Implementation of the ISO 20022 standard]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/payments/project-iso20022 (accessed March 31, 2024).

Shevchenko, O. (2021). Svitovi tendentsii rozvytku rynku finansovykh tekhnolohii ta osoblyvosti yoho funktsionuvannia v Ukraini [Global trends in the development of the financial technology market and the peculiarities of its functioning in Ukraine]. Efektyvna ekonomika. no 6. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2021/88.pdf (accessed March 31, 2024).

Переглядів статті: 1
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Бабенко, А., Вовк , Є., & Марченко, Б. (2024). ФАКТОРИ ТА ВИКЛИКИ РОЗВИТКУ FINTECH-ІНДУСТРІЇ . Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-128
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають