ВІЙНА: ОЗНАКИ, НЕОБХІДНІСТЬ ОГОЛОШЕННЯ, ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗ ЕКОНОМІКОЮ ТА СПОСОБИ ЗАВЕРШЕННЯ

  • Ірина Біла Національний університет «Києво-Могилянська академія»
  • Тетяна Швед Національний університет харчових технологій https://orcid.org/0000-0002-9385-4819
  • Олена Шевченко Національний університет «Києво-Могилянська академія» https://orcid.org/0000-0001-9903-1840
Ключові слова: війна, збройна агресія, воєнний стан, вплив війни на економіку, соціальна сфера

Анотація

В статті визначені відмінності понять – «збройний конфлікт» і«війна», ідентифіковані основні ознаки війни, яким за сутністю є збройний конфлікт України із рф. Названі причини офіційно «неоголошення» війни, досліджують питання оголошення воєнного стану. Визначені взаємозв’язки війни та економіки. Підкреслено, що воєнні дії на території країни посилюють і загострюють також соціальні ризики, пов’язані з добробутом населення, що змушує державу адаптувати механізми соціального захисту до кризового стану, шукати додаткові джерела фінансування соціальних програм, збільшувати виплати соціальної допомоги. Систематизовано вплив війни на економіку і соціальну сферу через ідентифікацію економічних і соціальних наслідків війни. Аналіз впливу війни на економіку і соціальну сферу завершується дослідженням способів завершення збройного конфлікту, серед яких можливими.

Посилання

Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом. Харків: Консум, 2000. 592 с.

Іванків І. Б. Право людства на мир як умова дотримання прав людини. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2017. Т. 200. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAun_2017_200_7 (дата звернення: 24.03.2024).

Біла І. С. Збройні конфлікти та необхідність відновлення економіки: теоретичні аспекти. Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2023): матеріали науково-практичної конференції. Національний університет Києво-Могилянська академія. 2023. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/27611 (дата звернення: 29.03.2024).

Іванов С. В. Економічне відновлення і розвиток країн після збройних конфліктів та воєн: невтрачені можливості для України. Економіка України. 2019. № 1 (686). С. 75-89. URL: https://er.dduvs.in.ua/xmlui/handle/123456789/6678 (дата звернення: 27.03.2024).

Парахонський Б. О., Яворська Г. М. Онтологія війни і миру: безпека, стратегія, смисл: монографія. Київ: НІСД, 2019. 560 с.

Фурашев В. М. Сучасні війни: роль та місце інформаційного права та інформаційної безпеки. Правова інформатика. 2014. № 3. С. 10–18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pinform_2014_3_4 (дата звернення: 26.03.2024).

Сиротюк Ю. Екзистенційна війна. 2021. URL: https://ukrnationalism.com/publications/4361-ekzystentsiina-viina.html (дата звернення: 21.03.2024).

Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text (дата звернення: 29.03.2024).

Закон України від 12 травня 2015 року № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (дата звернення: 29.03.2024).

Калініченко А. В. Україні діє м'який воєнний стан: влада насправді може застосовувати набагато суворіші обмеження. URL: https://meta.ua/uk/news/society/143738-den-angela-29-bereznya-kogo-sogodni-vitati-z-imeninami/ (дата звернення: 29.03.2024).

Лавриненко В. М., Логінов М. М. Філософія війни: історико-економічні аспекти. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 2015. № 3-4. С. 82-88. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VAPSV_2015_3-4_17. (дата звернення: 29.03.2024).

Городніченко Ю. О. Воєнна економіка. Вокс Україна. 2022. URL: https://voxukraine.org/voyenna-ekonomika. (дата звернення: 29.03.2024).

Malanchuk P. (2000) Vstup do mizhnarodnoho prava za Eikkherstom [Introduction to international law according to Akehurst]. Kharkiv: Konsum, 2000. 529 р. (in Ukrainian)

Ivankiv I. B. (2017) Pravo lyudstva na myr yak umova dotrimannya prav lyudyny [The right of humanity to peace as a condition for the observance of human rights]. Naukovi zapysky NaUKMA. Yurydychni nauky – Scientific Notes of the National University of Kyiv-Mohyla Academy. Legal Sciences. 2017, No. 200. Vol. 200. Available at: https://er.dduvs.in.ua/xmlui/handle/123456789/6678 (accessed March 24, 2024)

Bila I. S. (2023) Zbroyni konflikty ta neobkhidnist' vidnovlennya ekonomiky: teoretichni aspekty [Armed conflicts and the need for economic recovery: theoretical aspects.] Innovatsyjni ideyi v ekonomichniy nautsi: poshuky vyrishenya suchasnykh problem (2023): materialy naukovo-praktychnoi konferencii. (Natsional'nyy universytet Kyyevo-Mohylyans'ka akademiya, 2023). Available at: https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/27611(accessed March 29, 2024)

Ivanov S. V. (2019) Ekonomichne vidnovlennya i rozvytok krayin pislya zbroynykh konfliktiv ta voien: nevtrayeni mozhlyvosti dlya Ukrainy [Economic Recovery and Development of Countries after Armed Conflicts and Wars: Missed Opportunities for Ukraine]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, No.1 (686),Рp. 75-89. Available at: https://er.dduvs.in.ua/xmlui/handle/123456789/6678 (accessed March 27, 2024)

Parakhonskyi B. O., Yavorska H. M. (2019) Ontolohiia viiny i myru: bezpeka, stratehiia, smysl: monohrafiia [Ontology of war and peace: security, strategy, meaning: monograph]. Kyiv: NISD, 2019. 560 р. (in Ukrainian)

Furashev V. M. (2014) Suchasni viiny: rol' ta mistse informatsiynoho prava ta informatsiynoi bezpeky [Contemporary Wars: The Role and Place of Information Law and Information Security]. Pravova informatyka – Legal Informatics, No. 3, Рp. 10-18. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pinform_2014_3_4 (accessed March 26, 2024)

Syrotiuk Yu. (2021) Ekzystentsiina viina [Existential war]. Available at: https://ukrnationalism.com/publica-tions/4361-ekzystentsiina-viina.html (accessed March 21, 2024)

Ukaz Prezidenta Ukrainy vid 24 lyutogo 2022 roku № 64 "Pro vvedennya voiennoho stanu v Ukraini" [Decree of the President of Ukraine No. 64 of February 24, 2022 "On the Introduction of Martial Law in Ukraine"]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text (accessed March 29, 2024)

Zakon Ukrainy vid 12 travnya 2015 roku № 389-VIII "Pro pravovyi rezym voiennoho stanu" ["Law of Ukraine May 12, 2015 № 389-VIII 'On the Legal Regime of Martial Law']. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (accessed March 29, 2024)

Kalichenko A. V Ukraini diie myakyj voiennyi stan: vlada naspravdi mozhe zastosuvaty nabagato suvorishi obmezhennya [In Ukraine, there is a soft martial law: the authorities can actually apply much stricter restrictions]. Available at: https://meta.ua/uk/news/society/143738-den-angela-29-bereznya-kogo-sogodni-vitati-z-imeninami/ (accessed March 29, 2024)

Lavrynenko V. M., Loginov M. M. (2015) Filosofiya viiny: istoryko-ekonomichni aspekty [The Philosophy of War: Historical and Economic Aspects]. Visnyk Akademii pratsi i sotsialnykh vidnosyn Federatsii profspilok Ukrainy – Bulletin of the Academy of Labor and Social Relations of the Federation of Trade Unions of Ukraine, No. 3-4. Pp. 82-88. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VAPSV_2015_3-4_17 (accessed March 29, 2024)

Gorodnychenko Yu. O. (2022) Voienna ekonomika [War economy]. Voks Ukrainy – Vox Ukraine. Available at: https://voxukraine.org/voyenna-ekonomika (accessed March 29, 2024)

Переглядів статті: 9
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Біла , І., Швед, Т., & Шевченко, О. (2024). ВІЙНА: ОЗНАКИ, НЕОБХІДНІСТЬ ОГОЛОШЕННЯ, ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗ ЕКОНОМІКОЮ ТА СПОСОБИ ЗАВЕРШЕННЯ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-131
Розділ
ЕКОНОМІКА