ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ

Ключові слова: логістика, логістичні лацюги, інновації в логістичних системах, управління логістикою, розподіл продукції

Анотація

В статті доведено доцільність диференціації всієї сукупності логістичних інновацій у мережевих та торговельних системах на чотири групи: товарні інновації; організаційно-економічні інновації; фінансові інновації; інформаційно-технологічні інновації. Визначено, що співробітництво та взаємодію в ланцюгах поставок у сфері роздрібної торгівлі доцільно здійснювати з урахуванням принципів категорійного менеджменту. Спираючись на принципи теорії категорійного менеджменту, обгрунтовано доцільність застосування різних стратегічних підходів до керування кожною категорією асортиментних груп товарів. Обгрунтовано актуальність використання підходу на основі методології управління ключовими клієнтами у ланцюгах поставок роздрібної торгівлі. Запропоновано новий концептуальний підхід, який передбачає вирішення комплексу взаємопов'язаних завдань на кожному рівні управління.

Посилання

Селезньова Н. О. Логістичний підхід в управлінні як інноваційна модель розвитку підприємства. Вісник Національного університету" Львівська політехніка, - Львів: НУ «ЛП», 2008., № 628, С. 634-637.

Гришко В. В., Ржепішевська В. В.. Інноваційний характер управління якістю в логістичних системах. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. Чернівці: ЧТЕІ, 2016., № 1, С. 103-112.

Колодізєва Т. О. Управління ланцюгами поставок: навчальний посібник - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 164 с.

Пічкурова З. В., Хоменко К. А. Управління логістичною діяльністю як складова економічного розвитку торгівельних підприємств. In The 9 th International scientific and practical conference “European scientific congress”(October 2-4, 2023) Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. 2023. Р. 333.

Хмарська І.А., Сігаєва Т.Є., Бачинська О.М. Оцінки ефективності та якості управління логістичним потенціалом. Економіка та суспільство, 2023. № 49. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/ (дата звернення: 16.04.2024)

Халетська А.І. Що таке WMS система або як автоматизувати складську логістику? Wera Teka: IT–рішення для логістики, 2021. URL: https://wareteka.com.ua/uk/blog/ (дата звернення: 17.04.2024)

Бабчинська О.І. Основні інструменти управління підприємством в умовах. Ефективна економіка, 2017. Вип. 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ (дата звернення: 17.04.2024)

Лазоренко Т.В., Мінь Тхао Д.Т. Концептуальні засади організації управління бізнес–процесами сучасних логістичних систем. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Ужгород : Науковий вісник УНУ, 2019. Вип. 23. С. 148–151.

Beier J., Rutkowski K. Logistyka. Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, 2004. 30 s.

Skowronek Cz., Sarjusz–Wolski Zd. Logistyka w przedsiebiorstwie. Warszawa: PWE, 2008. URL: https://bazhum.muzhp.pl/ (дата звернення: 16.04.2024).

Франів І.А., Хархаліс І.М. Актуальні проблеми логістичних ланцюгів. Вісник Львівського торговельно-економічного університету – Львів: ЛТЕУ, 2024. – С. 34-39

Seleznyova N.O. (2008). Lohistychnyy pidkhid v upravlinni yak innovatsiyna modelʹ rozvytku pidpryyemstva. [The logistic approach in management as an innovative model of enterprise development]. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu" Lʹvivsʹka politekhnika - Lʹviv: NU «LP», № 628, S. 634-637. (in Ukrainian)

Hryshko V. V., Rzhepishevsʹka V. V.. (2016) Innovatsiynyy kharakter upravlinnya yakistyu v lohistychnykh systemakh. [Rzhepishevska. Innovative nature of quality management in logistics systems] Visnyk Chernivetsʹkoho torhovelʹno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky. Chernivtsi: CHTEI, № 1, S. 103-112. (in Ukrainian)

Kolodizyeva T. O. (2016) Upravlinnya lantsyuhamy postavok: navchalʹnyy posibnyk [Management of supply chains: a study guide] - Kharkiv : KHNEU im. S. Kuznetsya, - 164 s. (in Ukrainian)

Pichkurova Z. V., Khomenko K. A. (2023) Upravlinnya lohistychnoyu diyalʹnistyu yak skladova ekonomichnoho rozvytku torhivelʹnykh pidpryyemstv. [Management of logistics activities as a component of economic development of trading enterprises] In The 9 th International scientific and practical conference “European scientific congress” (October 2-4, 2023) Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. 2023. R. 333. (in Ukrainian)

Khmarsʹka I.A., Sihayeva T.YE., Bachynsʹka O.M. (2023) Otsinky efektyvnosti ta yakosti upravlinnya lohistychnym potentsialom. [Assessments of the efficiency and quality of logistics potential management] Ekonomika ta suspilʹstvo, № 49. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/ (access date: 16.04.2024)

Khaletsʹka A.I. (2021) Shcho take WMS systema abo yak avtomatyzuvaty skladsʹku lohistyku? [What is a WMS system or how to automate warehouse logistics?] Wera Teka: IT–rishennya dlya lohistyky 2021. URL: https://wareteka.com.ua/uk/blog/ (access date: 17.04.2024)

Babchynsʹka O.I. (2017) Osnovni instrumenty upravlinnya pidpryyemstvom v umovakh. [The main tools of enterprise management in the conditions] Efektyvna ekonomika Vyp. 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ (access date: 17.04.2024)

Lazorenko T.V., Minʹ Tkhao D.T. (2019) Kontseptualʹni zasady orhanizatsiyi upravlinnya biznes–protsesamy suchasnykh lohistychnykh system. [Conceptual principles of business process management organization of modern logistics systems.] Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. Uzhhorod : Naukovyy visnyk UNU, 2019. Vyp. 23. S. 148–151. (in Ukrainian)

Beier J., Rutkowski K. (2004) Logistyka. Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej. 30 s. (in Polish)

Skowronek Cz., Sarjusz–Wolski Zd. (2008) Logistyka w przedsiebiorstwie. Warszawa: PWE. URL: https://bazhum.muzhp.pl/ (access date: 16.04.2024).

Franiv I.A., Kharkhalis I.M. (2024) Aktualʹni problemy lohistychnykh lantsyuhiv. [Actual problems of logistics chains] Visnyk Lʹvivsʹkoho torhovelʹno-ekonomichnoho universytetu – Lʹviv: LTEU. – S. 34-39 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 9
Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Франів , І., & Хархаліс, І. (2024). ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-105
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ