ОГЛЯД СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ГУРТОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

Ключові слова: спеціалізована оптова торгівля, торгівля, тенденції розвитку торгівлі, схема торгівлі

Анотація

Представлено логічну схему оптової торгівлі. Визначено, що саме завдяки оптовикам існують гарантії того, що ланцюжок поставок залишається безперебійним, дозволяючи корпоративним клієнтам і звичайним особам швидко отримати необхідні товари. Доведено, що саме співпраця з успішними оптовиками допомагає підприємствам швидше вивести продукт на ринок. Обґрунтовано, що саме завдяки своєму унікальному положенню в ієрархії ланцюга постачання оптові торговці надають виробникам інформацію про ринкові тенденції та попит на продукцію. Визначено, що оптові торговці підтримують ціни на товари на ринку стабільними, створюючи штучний дефіцит. Дивлячись на співвідношення продажів до запасів, інвестори можуть побачити, чи може виробництво зрости чи сповільнитися в майбутньому. Визначено, що оскільки виробництво становить велику частину валового внутрішнього продукту, дані оптової торгівлі є цінним інструментом, щоб спостерігати за циклами економіки.

Посилання

Внутрішня торгівля: регіональні аспекти розвитку : монографія / за ред. О. О. Шубіна, Я. А. Гончарука. Донецьк : ДонНУЕТ, 2007. 404 с.

Балабан М. П. Оптова торгівля в ринковому середовищі: ефективність функціонування та стратегія розвитку : монографія. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. 153 с.

Богославець Г. Н., Трубей О. Н. Проблеми та перспективи розвитку підприємств оптової торгівлі в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2013. № 6. С. 28–32.

Сотник І. М., Петренко Т. П. Проблеми та перспективи розвитку оптової торгівлі в Україні. Механізм регулювання економіки. 2012. Вип. 4. С. 94.

Слободянюк Н., Юнацький М., Сіраш С. Огляд сучасних тенденцій розвитку торгівлі в Україні та світі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Вип. 25, Ч. 2. С. 128–132.

What Is Wholesale Trade? (Definition, Examples and Benefits). URL: https://sg.indeed.com/career-advice/finding-a-job/what-is-wholesale-trade

Kenton W. Wholesale Trade. URL: https://www.investopedia.com/terms/w/wholesale-trade.asp

Vnutrishnya torhivlya: rehionalni aspekty rozvytku : monohrafiya [Domestic trade: regional aspects of development: monograph] za red. O. O. Shubina, YA. A. Honcharuka. Donetsk : DonNUET, 2007. 404 s. (in Ukrainian)

Balaban M. P. (2005) Optova torhivlya v rynkovomu seredovyshchi: efektyvnist funktsionuvannya ta stratehiya rozvytku : monohrafiya [Wholesale trade in the market environment: effectiveness of functioning and development strategy: monograph]. Poltava: RVV PUSKU, 153 s. (in Ukrainian)

Bohoslavets H. N., Trubey O. N. (2013) Problemy ta perspektyvy rozvytku pidpryyemstv optovoyi torhivli v Ukrayini [Problems and prospects for the development of wholesale trade enterprises in Ukraine]. Naukovyy visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. № 6. S. 28–32. (in Ukrainian)

Sotnyk I. M., Petrenko T. P. (2012) Problemy ta perspektyvy rozvytku optovoyi torhivli v Ukrayini [Problems and prospects for the development of wholesale trade in Ukraine]. Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky. № 4. S. 94. (in Ukrainian)

Slobodyanyuk N., Yunatskyy M., Sirash S. (2019) Ohlyad suchasnykh tendentsiy rozvytku torhivli v Ukrayini ta sviti [Overview of modern trends in trade development in Ukraine and the world]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. № 25(2). S. 128–132. (in Ukrainian)

What Is Wholesale Trade? (Definition, Examples and Benefits). URL: https://sg.indeed.com/career-advice/finding-a-job/what-is-wholesale-trade

Kenton W. Wholesale Trade. URL: https://www.investopedia.com/terms/w/wholesale-trade.asp

Переглядів статті: 161
Завантажень PDF: 106
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Франів, І., & Кріль, М. (2022). ОГЛЯД СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ГУРТОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-20
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ