ОБЛІКОВА ОЦІНКА БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ЯК ПРІОРИТЕТ РЕЛЕВАНТНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: біологічні активи, біологічна трансформація, оцінка біологічних активів, справедлива вартість, методи оцінки

Анотація

У статті розглянуто основні проблемні аспекти оцінки біологічних активів як унікального ресурсу у сфері аграрного бізнесу. Акцентовано увагу на значущість достовірної оцінки біологічних активів та результатів їх біологічної трансформації в системі економічного розвитку підприємств аграрного сектору економіки. Обґрунтовано пріоритетність застосування справедливої вартості при оцінці біологічних активів та результатів їх біологічної трансформації у контексті релевантного інформаційного забезпечення діяльності аграрних підприємств, яка віддзеркалюється в системі обліку, оподаткуванні та звітності. Розкрито методику визначення справедливої вартості відповідно до національної та міжнародної регламентації обліку. Наведено основні пропозиції щодо застосування методів оцінки біологічних активів за справедливою вартістю з урахуванням галузевих особливостей та процесів їх біологічної трансформації.

Посилання

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»: Наказ Міністерства фінансів України від 18.11.2005 № 790. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05#Text (дата звернення: 08.04.2024).

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 41 «Сільське господарство» URL: https://buhgalter911.com/uk/normativnaya-baza/instr-plan-rah/msfo/ (дата звернення: 08.04.2024).

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів: Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2006 № 1315. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1315201-06#Text (дата звернення: 08.04.2024).

Державна служба статистики України: офіційний вебсайт. URL: https://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 08.04.2024)

Русан В. Аграрний сектор економіки: підсумки 2022 та прогноз на 2023 рік. URL https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ahrarnyy-sektor-ekonomiky-pidsumky-2022-ta-prohnoz-na-2023-(дата звернення: 08.04.2024).

Огляд збитків та втрат в АПК. URL: https://kse.ua/ua/oglyad-zbitkiv-ta-vtrat-v-apk/ (дата звернення: 08.04.2024).

Рогозний С., Карпачова О. Облік біологічних активів згідно з МСФЗ: визнання та оцінка. URL: https://www.hlb.com.ua/wp-content/uploads/2019/09/ (дата звернення: 08.04.2024).

Василішин С. І. Безпековий вимір методології обліку сільськогосподарської діяльності аграрних підприємств України. Агросвіт. 2020. № 13-14. С. 66–71.

Костирко Р.О., Замай О.О. Справедлива вартість як оціночна і обліково-звітна категорія: джерела, методи розрахунку та інформаційна ємність. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 7-8. С. 16–21. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/issue/view/20 (дата звернення: 08.04.2024).

Кравченко О.В., Дьякова В.В. Вітчизняний та європейський досвід обліку та оподаткування біологічних активів. Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». 2022. № 3. С. 9–16 URL: https://visnyk.fem.sumdu.edu.ua/uk/3-2022 (дата звернення: 08.04.2024).

Міжнародний стандарт фінансової звітності 13 «Оцінка справедливої вартості» URL: https://buhgalter911.com/uk/normativnaya-baza/instr-plan-rah/msfo/(дата звернення: 08.04.2024).

Податковий кодекс України від 23.12.2010 № 2856-VI. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 08.04.2024).

Національна стратегія доходів до 2030 року. Міністерство фінансів України. URL: https://www.mof.gov.ua/storage/files/National%20Revenue% 20Strategy_2030_.pdf . (дата звернення: 08.04.2024).

Свиноус І. В., Свиноус Н. І., Присяжнюк Н. М., Рудич О. О., Гаврик О. Ю. Проблеми оцінки діяльності сільськогосподарських підприємств з використанням міжнародних стандартів фінансової звітності. Агросвіт. 2022. № 7-8. С. 30–35.

Добрунік Т. П. Особливості застосування МСБО 41 «Сільське господарство» у практиці вітчизняних аграрних підприємств / Міжнародні стандарти фінансової звітності – теоретичні засади та практика впровадження в Україні: монографія / за ред. Н. О. Лоханової. – Харків: «Діса плюс», 2019. – С. 212–233. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12854 (дата звернення: 08.04.2024)

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 30 «Biolohichni aktyvy»: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 18.11.2005 № 790. [National regulation (standard) of accounting 30 «Biological assets»: Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated November 18, 2005 No. 790]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05#Text (accessed April 08, 2024).

Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 41 «Silske hospodarstvo» [International accounting standard 41 «Agriculture»]. Available at: https://buhgalter911.com/uk/normativnaya-baza/instr-plan-rah/msfo/ (accessed April 08, 2024).

Metodychni rekomendatsii z bukhhalterskoho obliku biolohichnykh aktyviv: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 29.12.2006 № 1315. [Methodological recommendations for the accounting of biological assets: Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 12.29.2006 No. 1315]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1315201-06#Text (accessed April 08, 2024).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: ofitsiinyi vebsait. [State Statistics Service of Ukraine: official website]. Available at: https://ukrstat.gov.ua/ (accessed April 08, 2024).

Rusan V. Ahrarnyi sektor ekonomiky: pidsumky 2022 ta prohnoz na 2023 rik. [The agricultural sector of the economy: the results of 2022 and the forecast for 2023]. Available at: https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ahrarnyy-sektor-ekonomiky-pidsumky-2022-ta-prohnoz-na-2023- (accessed April 08, 2024).

Ohliad zbytkiv ta vtrat v APK. [Overview of damages and losses in the agricultural industry] Available at: https://kse.ua/ua/oglyad-zbitkiv-ta-vtrat-v-apk/ (accessed April 08, 2024).

Rohoznyi S. Karpachova O. Oblik biolohichnykh aktyviv zghidno z MSFZ: vyznannia ta otsinka. [Accounting for biological assets according to IFRS: recognition and assessment]. Available at: https://www.hlb.com.ua/wp-content/uploads/2019/09/ (accessed April 08, 2024).

Vasylishyn S. I. (2020). Bezpekovyi vymir metodolohii obliku silskohospodarskoi diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv Ukrainy. [Security measurement of the methodology of accounting for agricultural activities by agricultural enterprises of Ukraine]. Ahrosvit – Agrosvit, vol. 13-14. pp. 66–71. Available at: DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.66 (accessed April 08, 2024).

Kostyrko R.O., Zamai O.O. (2022). Spravedlyva vartist yak otsinochna i oblikovo-zvitna katehoriia: dzherela, metody rozrakhunku ta informatsiina yemnist. [Fair value as an assessment and accounting category: sources, methods of calculation and information capacity]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience. vol. 7-8. pp. 16–21.

Kravchenko O.V., Diakova V.V. (2022). Vitchyznianyi ta yevropeiskyi dosvid obliku ta opodatkuvannia biolohichnykh aktyviv. [Domestic and European experience of accounting and taxation of biological assets]. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomika» - Bulletin of Sumy State University. «Economy» series. vol. 3. pp. 9–16.

Mizhnarodnyi standart finansovoi zvitnosti 13 «Otsinka spravedlyvoi vartosti»[ International Financial Reporting Standard 13 «Estimation of Fair Value»]. Available at: https://buhgalter911.com/uk/normativnaya-baza/instr-plan-rah/msfo/ (accessed April 08, 2024).

Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 23.12.2010 № 2856-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. [Tax Code of Ukraine dated 23.12.2010 No. 2856-VI. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua. (accessed April 08, 2024).

Natsionalna stratehiia dokhodiv do 2030 roku (2023). [National Revenue Strategy until 2030]. Ministerstvo finansiv Ukrainy. Available at: https://www.mof.gov.ua/storage/files/National%20Revenue%20Strategy_2030_.pdf (accessed April 08, 2024).

Svynous I. V., Svynous N. I., Prysiazhniuk N. M., Rudych O. O., & Havryk O. Yu. (2022). Problemy otsinky diialnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv z vykorystanniam mizhnarodnykh standartiv finansovoi zvitnosti. [Problems of evaluating the activities of agricultural enterprises using international accounting standards]. Ahrosvit – Agrosvit, vol. 7-8, pp. 30–35.

Dobrunik T. P. (2019) Osoblyvosti zastosuvannia MSBO 41 «Silske hospodarstvo» u praktytsi vitchyznianykh ahrarnykh pidpryiemstv. [[Peculiarities of application of IAS 41 "Agriculture" in the practice of domestic agricultural enterprises]. Mizhnarodni standarty finansovoi zvitnosti – teoretychni zasady ta praktyka vprovadzhennia v Ukraini. [International financial reporting standards - theoretical principles and practice of implementation in Ukraine: monograph / edited by N. O. Lokhanova]. Kharkiv: «Disa plius». pp. 212-233. Available at: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12854 (accessed April 08, 2024).

Переглядів статті: 1
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2024-03-26
Як цитувати
Добрунік, Т., Волчек , Р., & Кубік, В. (2024). ОБЛІКОВА ОЦІНКА БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ЯК ПРІОРИТЕТ РЕЛЕВАНТНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-47
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ