МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОЦІНКИ В УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ ВИТРАТ ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ключові слова: облікова оцінка, управлінський облік, мотиваційна модель, витрати допоміжних виробництв промислових підприємств

Анотація

Стаття присвячена проблемам розробки мотиваційних аспектів й здійсненню облікової оцінки витрат допоміжних виробництв промислових підприємств з позиції управлінського обліку. Визначено вимоги до мотиваційної моделі, яка направлена на стримування збільшення непотрібних підприємству робіт й активізації допоміжних виробництв в пошуку резервів підвищення ефективності за рахунок доцільного надання послуг іншим підприємствам. Показано основні етапи побудови мотиваційної моделі організації управлінського обліку витрат допоміжних виробництв. Досліджено проблеми методики управлінського обліку та обґрунтовано доцільність узгодженості облікових оцінок при формуванні інформаційного потоку для прийняття управлінських рішень різними групами користувачів в сучасних умовах розвитку економіки.

Посилання

Ямборко Г.А., Ісаєв Д.М., Системно-структурні аспекти управлінського обліку і облікових оцінок. Вісник ЖДТУ, Економічні науки. 2010. № 3 (53). С. 282–284.

Суть управленческого учета. Бизнес-аудит. URL: http://bizkiev.com/content/view/456/205

Пушкар М.С. Управлінський облік. Тернопіль : «Поліграфіст» ЛТД, 1995. 164 с.

Туякова З.С. Системный подход к классификации стоимостных оценок в бухгалтерском учете. Вестник Оренбургского государственного университета. 2006. № 10 (ч. 2). С. 312–321. URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33273694&selid=11664463

Малюга Н.М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи : монографія. Житомир, 1998. 384 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затв. Наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999, № 137 зі змінами та доповненнями від 29.09.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99#Text.

Вербицька Г.Л. Мотивація персоналу на вітчизняних промислових підприємствах. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/13833/1/3_10-15_Vis_727_Menegment.pdf

Васюта В.Б. Мотивація праці персоналу на підприємстві в сучасних умовах господарювання. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5041

Бондаренко Д.О., Мищенко В.О. Моделювання механізмів побудови системи матеріального стимулювання персоналу малих і середніх підприємств машинобудування. URL: http://www.kpi.kharkov.ua/archive.pdf

Шерер І.Л. Організація внутрішнього контролю в системі управління допоміжними виробництвами промислових підприємств. Облік і контроль в управлінні економічною стійкістю підприємств в умовах глобалізації : Монографія / За ред. д.е.н., проф. Максімової В.Ф. Одеса : ОНЕУ, 2014. С. 294–317.

Yamborko H.A., Isayev D.M. (2010), Systemno-strukturni aspekty upravlinsʹkoho obliku i oblikovykh otsinok. Visnyk ZHDTU, Ekonomichni nauky № 3 (53). Р. 282–284.

Sut' upravlencheskogo ucheta. Biznes-audit. URL: http://bizkiev.com/content/view/456/205 (in Ukrainian)

Pushkar M.S. (1995) Upravlinsʹkyy oblik. Ternopil: «Polihrafist» LTD. 164 р. (in Ukrainian)

Tuyakova Z.S. (2006) Sistemnyy podkhod k klassifikatsii stoimostnykh otsenok v bukhgalterskom uchete. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. № 10(2). Рр. 312–321. URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33273694&selid=11664463 (in Russia)

Маliuga, N.М. (1998).Ways to improve valuation in accounting: theory, practice, prospects: monograph Zhytomyr, 384 р. (in Ukrainian)

Polozhennya (standart) bukhhaltersʹkoho obliku 6 «Vypravlennya pomylok i zminy u finansovykh zvitakh», zatv. Nakazom Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 28.05.1999, № 137 zi zminamy ta dopovnennyamy vid 29.09.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99#Text. (in Ukrainian)

Verbytska H.L. Motyvatsiia personalu na vitchyznianykh promyslovykh pidpryiemstvakh. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/13833/1/3_10-15_Vis_727_Menegment.pdf (in Ukrainian)

Vasiuta V.B. Motyvatsiia pratsi personalu na pidpryiemstvi v suchasnykh umovakh hospodariuvannia. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5041. (in Ukrainian)

Bondarenko D.O., Myshchenko V.O. Modeliuvannia mekhanizmiv pobudovy systemy materialnoho stymuliuvannia personalu malykh i serednikh pidpryiemstv mashynobuduvannia. URL: http://www.kpi.kharkov.ua/archive.pdf (in Ukrainian)

Sherer I.L. (2014) Orhanizatsiia vnutrishnoho kontroliu v systemi upravlinnia dopomizhnymy vyrobnytstvamy promyslovykh pidpryiemstv. Oblik i kontrol v upravlinni ekonomichnoiu stiikistiu pidpryiemstv v umovakh hlobalizatsii: Monohrafiia / Zare. d.e.n., prof. Maksimovoi V.F. Odesa: ONEU. Рр. 294–317. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 147
Завантажень PDF: 76
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Волчек, Р., Шерер, І., & Кубік, В. (2020). МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ОЦІНКИ В УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ ВИТРАТ ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/10.32782/2524-0072/2020-22-97
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ