ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРОДУКЦІЮ АПК

Ключові слова: сільськогосподарська продукція, попит, пропозиція, ціноутворення, земля, витрати, прибуток

Анотація

У сучасних умовах ціни на продукцію АПК не є стабільними. Економічна ситуація в країні призводить до високої конкуренції на ринку сільськогосподарської продукції. Оскільки ціни на зерно для усіх підприємств майже однакові, фермерським господарствам слід уникати високих витрат на вирощування зернових та технічних культур задля конкурентоспроможності підприємства. Собівартість вирощування та зберігання зерна зростає, тому постає питання, чому так відбувається. У даній статті проаналізовано актуальні проблеми ціноутворення на продукцію сільського господарства в Україні. Виявлено основні причини диспаритету цін на сільськогосподарську продукцію. З’ясуємо проблеми і особливості з якими стикаються сільгоспвиробники під час формування ціни. Проаналізовано вплив державного регулювання на ціноутворення продукції АПК та запропоновано варіанти регулювання цін.

Посилання

Васильченко О.О., Баєва О.І. Особливості застосування методів ціноутворення на продукцію підприємств АПК України. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки. 2015. Вип. 2. № 1. С. 86–93.

Радченко О.П., Сурмай О.О. Удосконалення механізмів ціноутворення на продукцію аграрних підприємств. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2019. Том 18. Вип. 1. С. 69–80.

Левкіна Р.В., Левкін А.В., Котко Я.Ю. Особливості ціноутворення на органічну аграрну продукцію. Вісник ХНТУСГ. 2016. Вип. 171. С. 26–34.

Довжик О.О. Аналіз особливостей ціноутворення в Україні та еквівалентність міжгалузевого товарообміну. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 15. С. 61–66.

Філатова А.В. Особливості ціноутворення на ринку посівного матеріалу кукурудзи. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 134–138.

Vasylʹchenko O.O., Bayeva O.I. (2015) Osoblyvosti zastosuvannya metodiv tsinoutvorennya na produktsiyu pidpryyemstv APK Ukrayiny [Features of application of pricing methods for products of agro-industrial enterprises of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Tavriysʹkoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (Ekonomichni nauky), vol. 2, no. 1, pp. 86–93.

Radchenko O.P., Surmay O.O. (2019) Udoskonalennya mekhanizmiv tsinoutvorennya na produktsiyu ahrarnykh pidpryyemstv [Improving pricing mechanisms for products of agricultural enterprises]. Rynkova ekonomika: suchasna teoriya i praktyka upravlinnya, vol. 18, no. 1. pp. 69–80.

Levkina R.V., Levkin A.V., Kotko Ya.Yu. (2016) Osoblyvosti tsinoutvorennya na orhanichnu ahrarnu produktsiyu [Features of pricing for organic agricultural products]. Visnyk KHNTUS, vol. 171, pp. 26–34.

Dovzhyk O O. (2017) Analiz osoblyvostey tsinoutvorennya v Ukrayini ta ekvivalentnistʹ mizhhaluzevoho tovaroobminu [Analysis of pricing features in Ukraine and equivalence of intersectoral trade]. Hlobalʹni ta natsionalʹni problemy ekonomiky, vol. 15, pp. 61–66.

Filatova A.V. (2020) Osoblyvosti tsinoutvorennya na rynku posivnoho materialu kukurudzy [Features of pricing in the market of corn seed]. Ekonomika ta derzhava, no. 12, pp. 134–138.

Переглядів статті: 839
Завантажень PDF: 568
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Кирилюк, І., & Трохименко, А. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРОДУКЦІЮ АПК. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-34
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ