ПОНЯТТЯ, СУБ'ЄКТИ, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Ключові слова: державна влада, публічна влада, децентралізація, централізація, унітаризм

Анотація

В статті розглянуто різні наукові підходи до визначення поняття децентралізації державної влади та на основі узагальнення поглядів економістів представлено узагальнене авторське визначення даної категорії. Визначено, що суб'єктами децентралізації влади є державні органи влади та регіональні органи державної влади. Доведено, що місцеве самоврядування може виступати суб'єктом децентралізації публічної, але не державної влади. Визначено, що ціллю децентралізації державної влади є демократизація управління, а основними завданнями - чітке розмежування сфери діяльності, функцій і відповідальності між різними рівнями влади, а також наділення регіонів відповідною ресурсною базою. Розглянуто основні принципи децентралізації державної влади, а саме: принцип єдності та системності; принцип компліментарності; принцип субсидіарності; принцип демократизму; принцип ресурсної забезпеченості.

Посилання

Коптів Д. Федеративна республіка Україна. URL: http://www.regnum.ru/news/576702.html (дата звернення: 05.04.2021)

Грицяк І. Децентралізований та регіональний унітаризм як нові форми державного устрою. Віче. 2015. №14. С. 5–11.

Бориславська О. М., Заверуха І.Б., Школик А.М., Захарченко Е.М., Курінний О.В., Топпервін Н. Децентралізація публічної влади: досвід Європейських країн та перспективи України. Київ, 2012. 127 с.

Приходько Х.В. Децентралізація публічної влади та місцеве самоврядування: концептуально-правові питання. Часопис Київського університету права. 2014. № 4. С. 71–75.

Гамбург Л.С. Теоретичні питання децентралізації державної влади в системі публічної влади унітарної держави. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. Запоріжжя. 2014. № 4 (I). С. 134–145.

Завгородній В.А., Романов М.Ю. Децентралізація та федералізація: порівняльний аналіз і можливості впровадження в Україні. Вісник Запорізького національного університету. 2015. № 1. С. 16–23.

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 (дата звернення: 15.04.2021)

Koptiv D. Federatyvna respublika Ukrayina. [The Federal Republic of Ukraine]. Access mode: http://www.regnum.ru/news/576702.html (access date 05.04.2021)

Hrytsyak I. (2015) Detsentralizovanyy ta rehionalnyy unitaryzm yak novi formy derzhavnoho ustroyu [Decentralized and regional unitarism as new forms of government]. Viche. №14. р. 5-11.

Boryslavska O. M., Zaverukha I. B., Shkolyk A. M. (2012) Detsentralizatsiia publichnoi vlady: dosvid ievropejs'kykh krain ta perspektyvy Ukrainy [Decentralization of public authority: experience of European countries and perspectives of Ukraine]. Kyiv.

Prykhodko H.V. (2014) Detsentralizatsiya publichnoyi vlady ta mistseve samovryaduvannya: kontseptualno-pravovi pytannya. [Decentralization of public power and local self-government: conceptual and legal issues] Chasopys Kyyivskoho universytetu prava. № 4. S. 71-75.

Hamburg L.S. (2014). Teoretychni pytannya detsentralizatsiyi derzhavnoyi vlady v systemi publichnoyi vlady unitarnoyi derzhavy. [Theoretical issues of decentralization of state power in the system of public power of a unitary state] Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu: Zbirnyk naukovykh prats. Yurydychni nauky. Zaporizhzhia. 2014. № 4 (I). Pp. 134–145.

Zavhorodniy V.A., Romanov M.Y. (2015) Detsentralizatsiya ta federalizatsiya: porivnyalnyy analiz i mozhlyvosti vprovadzhennya v Ukrayini. [Decentralization and federalization: a comparative analysis and implementation opportunities in Ukraine] Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. № 1. р. 16-23.

Kontseptsiya reformuvannya mistsevoho samovryaduvannya ta terytorialnoyi orhanizatsiyi vlady v Ukrayini: Skhvalena rozporyadzhennyam Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 1 kvitnya 2014 r. № 333-r [The concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine] // Official web-portal of the Verkhovna Rada of Ukraine. Access mode: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 (access date 15.04.2021)

Переглядів статті: 414
Завантажень PDF: 351
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Кирилюк, І., & Борщь, В. (2021). ПОНЯТТЯ, СУБ’ЄКТИ, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-77
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають