ОСНОВНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

  • Віталій Ткачук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка https://orcid.org/0000-0002-8529-9632
Ключові слова: біржова торгівля, ринок цінних паперів, інноваційні цифрові технології, блокчейн

Анотація

Основним елементом забезпечення ефективної торгівлі є біржова діяльність, яка є постійно діючим ринком. Біржова діяльність є індикатором економічного стану держави, підприємства, галузі та економіки взагалі. Саме вона забезпечує ефективний обмінний процес, формує цінову політику, встановлює стандарти, забезпечує рівноправну конкуренцію, є базою динамічних змін та розвитку економіки в цілому. Біржова діяльність завдяки специфіці відносин одна з перших перейшла в цифровий формат, де здійснила великий шлях до інноваційного розвитку та започаткувала нові інституційні зміни, які використовуються в інших галузях економіки. Наше дослідження тому і направлене на вивчення даного процесу, щоб проаналізувати хід та динаміку змін, вивчити як позитивні так і негативні тенденції з можливістю їх врахування в інших напрямках економічної діяльності.

Посилання

Беришева Е., Беришев М. Вплив інформаційних технологій на майбутнє біржових ринків. Міжнародний журнал прикладних та фундаментальних досліджень. 2015. № 12. С. 381–384

Прокопець Л.В. Суть та роль біржової торгівлі. Tendencies of development science and practice: The VI International Scientific and Practical Conference, February 14 – 16, Boston, USA. p.120-122

Верховна Рада України, Закон України «Про товарні біржі». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1956-12#Text

Солодкий О.М., Яворська В.О. Біржовий ринок в умовах глобалізації: стан та перпективи розвитку. Інфраструктура ринку. 2019. Випуск 31. http://www.marketinfr.od.ua/journals/2019/31_2019_ukr/30.pdf.

Сохацька О.М. Біржова справа: підручник. Тернопіль: Карт-бланш, 2003. 602 с.

Науменко Н. С., Хірова В. Ю. Сучасні тренди електронної біржової торгівлі: перспективи та вектори розвитку автоматизації. Причорноморські економічні студії. Випуск № 48. Ч. 1. Одеса: ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2019. С. 41–45. URL: http://bses.in.ua/journals/2019/48_1_2019/9.pdf

Ковальчук С. В., Дражниця С. А., Карпенко В. Л. Світові тренди та тенденції розвитку біржової торгівлі на сучасному етапі. Підприємництво і торгівля. 2018. Вип. 23. С. 10-14. URL http://journalslute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/52/47

Berysheva E., Beryshev M. (2015) Vpliv InformatsIynih tehnologIy na maybutnE birzhovih rinkiv.. [The influence of information technologies on the future of stock markets]. Mizhnarodniy zhurnal prikladnih ta fundamentalnih doslidzhen - International Journal of Ap plied and Fundamental Research.. No. 12. P. 381–384 (in Ukrainian)

Prokopets L.V. Sut ta rol birzhovoyi torgivli [The essence and role of stock trading]. Tendencies of development science and practice: The VI International Scientific and Practical Conference, February 14 – 16, Boston, USA. p. 120–122

Verhovna Rada Ukrayini, Zakon Ukrayini «Pro tovarnI birzhi» [Verkhovna Rada of Ukraine, Law of Ukraine "On Commodity Exchanges"]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1956-12#Text (accessed January 25, 2024)

Sweet O.M., Yavorska V.O. (2019) Birzhoviy rinok v umovah globalizatsiyi: stan ta perpektivi rozvitku [The stock market in the conditions of globalization: state and prospects of development.] Infrastruktura rinku - Market infrastructure. 2019. Issue 31. http://www.marketinfr.od.ua/journals/2019/31_2019_ukr/30.pdf. (accessed January 13, 2024)

Sokhatska O.M. (2003) Birzhova sprava: pidruchnik. [Exchange business]: a textbook. Ternopil: Carte Blanche,. 602 p. (in Ukrainian)

Naumenko N.S., Khirova V.Yu. (2019) Suchasni trendi elektronnoyi birzhovoyi torgivli: perspektivi ta vektori rozvitku avtomatizatsiyi.[Modern trends in electronic stock trading: prospects and vectors of automation development]. PrichornomorskI ekonomichni studiyi. Vipusk No. 48. Part 1. Odesa: PU " Prichornomorskiy naukovo-doslidniy Institut ekonomiki ta Innovatsiy ", P. 41-45. URL: http://bses.in.ua/journals/2019/48_1_2019/9.pdf (accessed January 08, 2024)

Kovalchuk S. V., Drazhnytsia S. A., Karpenko V. L. (2018). Svitovi trendi ta tendentsiyi rozvitku birzhovoyi torgivli na suchasnomu etapi.. [World trends and trends in the development of stock trading at the current stage.]. Pidpriemnitstvo i torgivlya vipusk 23. P. 10-14. URL http://journalslute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/52/47 (accessed January 22, 2024)

Переглядів статті: 9
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2024-02-27
Як цитувати
Ткачук , В. (2024). ОСНОВНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ. Економіка та суспільство, (60). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-60-53
Розділ
ЕКОНОМІКА