ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

  • Віталій Ткачук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка https://orcid.org/0000-0002-8529-9632
Ключові слова: децентралізація, місцеве самоврядування, державне регулювання економіки, територіальний устрій, регулювання економікою на місцях

Анотація

Досліджено питання практичної реалізації реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні (децентралізації влади)та його зв'язок з процесом державного регулювання економіки на місцевому рівні. Базою для дослідження вибрані положення Конституції України та Бюджетного кодексу. Проаналізовано процес та наслідки створення «об’єднаних територіальних громад» у контексті адміністративно-територіальної реформи. Проведено дослідження взаємозалежності процесів децентралізації та методики державного регулювання економічних процесів в окремих територіальних одиницях. Доведено взаємозв’язок принципів реформування адміністративного устрою та системи економічних рішень, які були прийняті та впливають на економічну ситуацію регіону. Закцентовано увагу на проблемах які можуть виникнути на етапі проведення реформ, щодо децентралізації місцевого самоврядування та проблем державного регулювання економіки місцевими органами влади і запропоновані шляхи вирішення проблем, що виникають в новій системі державного регулювання економікою.

Посилання

Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України № 157-VIII від 05.02.2015 р. // Відомості Верховної Ради України від 27.03.2015. № 13, С . 734, Ст. 91.

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96- ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Денисов К. В. Децентралізація влади в Україні: адміністративні та бюджетні аспекти, національна безпека. Бізнес Інформ. 2015. №12. C. 60–64.

Карпінський Б. А., Максимів Д. Я., Карпінська О. Б. Децентралізація: сутнісний апарат і можливості фінансово-податкового механізму інвестиційного зростання. Бізнес Інформ. 2016. №8. C. 29–36.

Пилипишин В. П. Поняття та основні риси державного управління. Юридична наука та практика. 2011. № 2. С. 10 – 14.

Ткачук А. Ф. Державна регіональна політика та розвиток територій в умовах змін. Спеціально для ОТГ [Електронний ресурс]. Інститут Громадянського суспільства. 2016. URL: http://www.csi.org.ua/derzhavnaregionalna-polityka-ta-rozvytok-terytorij-v-umovah-zminspetsialno-dlya-otg/ 10. Boex, J. Fi

On the voluntary association of territorial communities: Law of Ukraine No. 157-VIII of 02/05/2015 // Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine of 03/27/2015. No. 13, S. 734, Art. 91. [in Ukrainian].

Constitution of Ukraine: Law of Ukraine of June 28, 1996 No. 254k/96-VR / Verkhovna Rada of Ukraine. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 1996. No. 30. Art. 141. [in Ukrainian].

Denisov K. V. (2015) Detsentralizatsiya vlady v Ukrayini: administratyvni ta byudzhetni aspekty, natsionalʹna bezpeka [Decentralization of power in Ukraine: administrative and budgetary aspects, national security]. Business Inform. No. 12. Рр. 60–64.

Karpinsky B. A., Maksimiv D. Ya., Karpinsky O. B. (2016) Detsentralizatsiya: sutnisnyy aparat i mozhlyvosti finansovo-podatkovoho mekhanizmu investytsiynoho zrostannya [Decentralization: the essential apparatus and possibilities of the financial and tax mechanism of investment growth]. Business Inform. No. 8. Рр. 29–36. [in Ukrainian]

Pylypyshyn V.P. (2011) Ponyattya ta osnovni rysy derzhavnoho upravlinnya [Concepts and main features of public administration]. Yurydychna nauka ta praktyka. No. 2. Рр. 10–14. [in Ukrainian]

Tkachuk A.F. (2016) Derzhavna rehionalʹna polityka ta rozvytok terytoriy v umovakh zmin. Spetsialʹno dlya OTH [State regional policy and development of territories under conditions of change. Especially for STC] [Electronic resource]. Institute of Civil Society. URL: http://www.csi.org.ua/derzhavnaregionalna-polityka-ta-rozvytok-terytorij-v-umovah-zminspetsialno-dlya-otg/ [in Ukrainian]

Переглядів статті: 70
Завантажень PDF: 59
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Ткачук, В. (2022). ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-62
Розділ
ЕКОНОМІКА