ДЕРЖАВА В МЕХАНІЗМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

  • Юлія Єрешко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» https://orcid.org/0000-0002-9161-8820
Ключові слова: сталий розвиток, інновації, інноваційна політика, технологічна трансформація

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ролі держави в механізмі сталого розвитку, що дозволило уявити концепцію інноваційної політики, що відповідатиме його засадам. Для обґрунтування теоретико-методологічних засад інноваційної політики держави було досліджене її місце в механізмі сталого розвитку економіки. Визначено, що до сьогодні не існує законодавчого визначення і практичного плану реалізації: було здійснено декілька спроб формулювання і затвердження на законодавчому рівні «Концепції сталого розвитку України», водночас, ці спроби залишились лише у вигляді законопроектів. Офіційного місця в механізмі сталого розвитку нашій державі не передбачено, можемо лише висувати припущення про її роль і напрямки, важелі і способи впливу. За основу прийнято людиноцентричну парадигму сталого розвитку і спроектовано державу, як економічного агента в її імплементації. Роль держави при цьому виявляється у трьох ключових напрямках забезпечення механізму сталого розвитку в межах державної інноваційної політики: нейтралізації загроз, стимулюванні людського і інноваційного розвитку та гарантуванні дотримання національних економічних інтересів. Разом з тим, вважаємо, що політика втручання матиме характеристику інноваційності лише в разі застосування ліберальних регулюючих інструментів.

Посилання

Наукова та інноваційна діяльність України 2020. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/09/zb_nauka_2019.pdf

Писаренко Т.В., Кваша Т.К., Рожкова Л.В., Коваленко О.В. Інноваційна діяльність в Україні у 2019 році: науково-аналітична доповідь. Київ : УкрІНТЕІ, 2020. 45 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/2020/08/za-2019-1-1.pdf

Global Innovation Index. Report 2020. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf

Гальчинський А., Геєць В., Семиноженко В. Україна: наука та інноваційний розвиток. Київ : Оранта, 1997. С. 66.

«Проекти концепції сталого розвитку України: можливість їх вдосконалення та застосування». Аналітична записка Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/proekti-koncepcii-stalogo-rozvitku-ukraini-mozhlivist-ikh

Президент України. Офіційне інтернет-представництво. Указ Президента №722/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825

Шліхта В.М., Ізотенко О.І. Державний резерв – запорука економічної незалежності, енергетичної, продовольчої та екологічної безпеки України. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 7. С. 121.

Naukova ta innovatsijna dialnist Ukarainy 2020. Statystychnyj zbirnyk. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/09/zb_nauka_2019.pdf

Pysarenko Т.V., Kvasha Т.K., Rozhkova L.V., Kovalenko O.V. (2020). Innovatsijna dialnist v Ukraini u 2019 rotsi: naukovo-analitychna dopovid. Kyiv: UkrNTEI, 45 s. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/2020/08/za-2019-1-1.pdf

Global Innovation Index. Report 2020. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf

Halchynskyj А., Hejets V., Semynozhenko V. (1997). Ukraina: nauka ta innovatsijnyj rozvytok. Кyiv: Oranta.

«Proekty kontseptsii staloho rozvytku Ukrainy: mozhlyvist jich vdoskonalennia ta zastosuvannia». Analitychna zapyska. Natsionalnyj instytut stratehichnyh doslidzhen. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/proekti-koncepcii-stalogo-rozvitku-ukraini-mozhlivist-ikh

Prezydent Ukrainy. Ofitsijne internet-predstavnytstvo. Ukaz Prezydenta №722/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825

Shlichta V.М., Izotenko О.І. (2011). Derzhavnyj rezerv – zaporuka ekonomichnoi nezalezhnosti, energetychnoi, prodovolchoi ta ekologichnoi bezpeky Ukrainy. Aktualni problemy ekonomiky, (7), 121.

Переглядів статті: 188
Завантажень PDF: 181
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Єрешко, Ю. (2021). ДЕРЖАВА В МЕХАНІЗМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-86
Розділ
ЕКОНОМІКА