ПАРАДИГМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

  • Юлія Єрешко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» https://orcid.org/0000-0002-9161-8820
Ключові слова: інтелектуальна економіка, сталий розвиток, інновації, інтелектуальний капітал, технологічна трансформація

Анотація

Стаття присвячена формулюванню концепції інтелектуальної економіки як відповіді на необхідність систематизації і інтеграції існуючого наукового доробку з метою виявлення та пояснення закономірностей функціонування економічних агентів в нових техніко-індустріальних умовах на завершальному етапі трансформаційних перетворень четвертої науково-технічної революції. В результаті дослідження визначено, що ми сьогодні знаходячись наприкінці п’ятої довгої хвилі, одночасно перебуваємо в процесі переходу до шостого техніко-технологічно укладу – неоіндустріального, передумовами трансформації економічної системи в умовах якого є: інкрементальна ентропія техніки і технологій у всі сфери людського життя; завершення четвертої індустріальної (інформаційної) революції; глобалізація; інтелектуальна і технологічна трансформація продуктивних сил, обміну та грошового обігу; трансформація економічних агентів та закономірностей їх взаємодії тощо. А, нова структура вартості, новий ключовий ресурс розвитку, новий тип зв’язку і комунікації, нові суспільні цінності, а також трансформація споживчої поведінки тощо дають підстави заключати про становлення нової економічної системи – інтелектуальної економіки. При цьому вважаємо, що креативна економіка та економіка знань, є складовими частинами інтелектуальної, оскільки є результатом втілення відповідних форм інтелектуального капіталу, а цифрова економіка, трансформувавши постіндустріальне суспільство, стала об’єктивною основою становлення неоіндустріальної ери.

Посилання

Schlicht, E. (1992). Marshall, keynes, and macroeconomics. Quaderni Di Storia Dell'economia Politica, 10(1), 511–529. Retrieved May 10, 2021, from: http://www.jstor.org/stable/43317529

Бутнік-Сіверський О.Б. Інноватика та інтелектуальна економіка (теоретико-методологічний аспект). 2007.

Orlovska, Y., Cherchata, A., & Kovalenko, O. (2020). Development of Intellectual Economy: Some Approaches For Policy Elaborating. Baltic Journal of Economic Studies, 6(2), 116–124. doi: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-2-116-124

Шарапов О.Д., Степаненко О.П. Нова парадигма освіти в інтелектуальній економіці. 2012.

Harris, R. G. (2001). The knowledge‐based economy: intellectual origins and new economic perspectives. International journal of management reviews, 3(1), 21–40.

Kuhn, T. S. (2012). The structure of scientific revolutions. University of Chicago press.

Toffler, A., & Toffler, H. (1995). Creating a new civilization: The politics of the third wave. Turner Pub.

Šmihula, Daniel (2011): Long waves of technological innovations, Studia politica Slovaca, 2/2011, Bratislava, ISSN 1337-8163, pp. 50–69.

Василенко В. Технологические уклады в контексте стремления экономических систем к идеальности. Соціально-економічні проблеми і держава. 2013. № 1. С. 65–72.

Кондратьев Н.Д., Опарин Д.И. Большие циклы конъюнктуры. Вопросы конъюнктуры. 1925. № 1(1). С. 28–79.

Schumpeter J.A. Teorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Berlin: Dunker&Humblot, 1997. S. 88–110.

Toffler A. Future shock, 1970. Sydney. Pan.

Єрешко Ю.О. Економічна теорія інтелектуального капіталу: інтелектуальна теорія вартості. Економіка і управління. 2016. № 4. С. 5–9.

Schlicht, E. (1992). Marshall, keynes, and macroeconomics. Quaderni Di Storia Dell'economia Politica, 10(1), 511–529. Retrieved May 10, 2021, from: http://www.jstor.org/stable/43317529

Butnik-Siverskyi, O. B. (2007). Innovatyka ta intelectualna ekonomika (teoretyko-metodolohichnyi aspekt).

Orlovska, Y., Cherchata, A., & Kovalenko, O. (2020). Development of Intellectual Economy: Some Approaches For Policy Elaborating. Baltic Journal of Economic Studies, 6(2), 116–124. doi: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-2-116-124

Sharapov, О. D., & Stepanenko, О. P. (2012). Nova paradyhma osvity v intelektualnij ekonomici.

Harris, R. G. (2001). The knowledge‐based economy: intellectual origins and new economic perspectives. International journal of management reviews, 3(1), 21–40.

Kuhn, T. S. (2012). The structure of scientific revolutions. University of Chicago press.

Toffler, A., & Toffler, H. (1995). Creating a new civilization: The politics of the third wave. Turner Pub.

Šmihula, Daniel (2011): Long waves of technological innovations, Studia politica Slovaca, 2/2011, Bratislava, ISSN 1337-8163, pp. 50–69.

Vasylenko, V. (2013). Tehnologicheskie uklady v kontekste stremlenija ekonomicheskih sistem k idealnisti. Sotsialno-ekonomichni problemy і derzhava, 1, 65–72.

Kondratyev. N. D. & Oparin. D. I. (1925). Bolshiye tsikly konyunktury. Voprosy konyunktury, 1(1), 28–79.

Schumpeter J.A. Teorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Berlin: Dunker&Humblot, 1997. S. 88–110.

Toffler, A. (1970). Future shock, 1970. Sydney. Pan.

Yereshko, Yu. О. (2016). Ekonomichna teoria intelektualnoho капіталу: intelektualna teoria vartosti. Ekonomika i upravlinnia, 4, 5–9.

Переглядів статті: 30
Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Єрешко, Ю. (2021). ПАРАДИГМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-48
Розділ
ЕКОНОМІКА