АГРАРНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ: ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ЙОГО ВІДНОВЛЕННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН

Ключові слова: український аграрний сектор, суб’єкти господарювання, продовольча безпека, ризики воєнного часу, трансформаційні зміни

Анотація

У статті висвітлено чинну модель розвитку аграрного сектора, яка виявилась надзвичайно вразливою внаслідок широкої російської навали на Україну. Показано загальну кількість суб’єктів господарювання, які зазнали втрат галузь внаслідок збройної агресії. Відмічено, як загалом український аграрний сектор продемонстрував високу стійкість та адаптивність до ризиків воєнного часу. Зроблено огляд збитків від війни в сільському господарстві України. Відмічено, що незважаючи на високий потенціал сільського господарства України, війна серйозно впливає не тільки на глобальну, а й на внутрішню продовольчу безпеку. Показано з якими основними проблемами стикаються українські аграрії, а також акцентовано увагу на найбільш актуальних змінах, які чекають аграрії з усіх регіонів України. Відмічено, що попри значні втрати від війні, українські аграрії з гідністю прийняли воєнні виклики та продовжують працювати для забезпечення продовольчої безпеки не лише українського народу, але й всього світу.

Посилання

Огляд збитків від війни в сільському господарстві України. Непряма оцінка пошкоджень. Другий випуск, 10 листопада 2022. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/11/Damages_report_issue2_ua-1.pdf

Агробізнес під час війни: підсумки і перспективи. URL: https://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/26077-ahrobiznes-pid-chas-viiny-pidsumky-i-perspektyvy.html

Сільське господарство та ринок сільськогосподарських земель України: вплив війни. URL: https://voxukraine.org/silske-gospodarstvo-ta-rynok-silskogospodarskyh-zemel-ukrayiny-vplyv-vijny

Тарасовський Ю. Аграрний ринок праці відновився на 80% від довоєнного – дослідження. Forbes Ukraine. 2023. URL: https://forbes.ua/news/agrarniy-rinok-pratsi-vidnovivsya-na-80-vid-dovoennogo-doslidzhennya-15052023-13659

Особливості функціонування аграрного сектора економіки України в умовах війни / Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/osoblyvosti-funktsionuvannya-ahrarnoho-sektora-ekonomiky-ukrayiny-v-umovakh

Скільки рф вдалося заблокувати продукції в рамках «зернового коридору» підрахували в АМПУ. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2023/07/17/702282/

Виробництво сільськогосподарської продукції в цьому році зменшиться на понад 2% – прогноз. Суспільне. Новини, 2023. URL: https://suspilne.media/438651-virobnictvo-silskogospodarskoi-produkcii-v-comuroci-zmensitsa-na-ponad-2-prognoz/

Гетман О. Як відновити аграрну галузь. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/03/15/698035/

Міністерство аграрної політики та продовольства України. У 2022 році аграрії отримали 95,5 млрд грн кредитів. URL: https://minagro.gov.ua/news/u-2022-roci-agrariyi-otrimali-955-mlrd-grn-kreditiv

Ohliad zbytkiv vid viiny v silskomu hospodarstvi Ukrainy. Nepriama otsinka poshkodzhen. Druhyi vypusk, 10 lystopada 2022 [Review of war losses in the agriculture of Ukraine. Indirect damage assessment. Second issue, November 10, 2022]. Available at: https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/11/Damages_report_issue2_ua-1.pdf

Ahrobiznes pid chas viiny: pidsumky i perspektyvy [Agribusiness during the war: results and prospects]. Available at: https://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/26077-ahrobiznes-pid-chas-viiny-pidsumky-i-perspektyvy.html

Silske hospodarstvo ta rynok silskohospodarskykh zemel Ukrainy: vplyv viiny [Agriculture and the agricultural land market of Ukraine: the impact of the war]. Available at: https://voxukraine.org/silske-gospodarstvo-ta-rynok-silskogospodarskyh-zemel-ukrayiny-vplyv-vijny

Tarasovskyi, Yu. (2023). Ahrarnyi rynok pratsi vidnovyvsia na 80% vid dovoiennoho – doslidzhennia [The agricultural labor market has recovered by 80% from the pre-war level – research]. Forbes Ukraine. Available at: https://forbes.ua/news/agrarniy-rinok-pratsi-vidnovivsya-na-80-vid-dovoennogo-doslidzhennya-15052023-13659 data zvernennia 15.05.2023

Osoblyvosti funktsionuvannia ahrarnoho sektora ekonomiky Ukrainy v umovakh viiny / Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen [Peculiarities of the functioning of the agrarian sector of the economy of Ukraine in the conditions of war / National Institute of Strategic Studies]. Available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/osoblyvosti-funktsionuvannya-ahrarnoho-sektora-ekonomiky-ukrayiny-v-umovakh

Skilky rf vdalosia zablokuvaty produktsii v ramkakh «zernovoho korydoru» pidrakhuvaly v AMPU [How many russian federations managed to block production within the "grain corridor" was calculated in the ASPU]. Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2023/07/17/702282/

Vyrobnytstvo silskohospodarskoi produktsii v tsomu rotsi zmenshytsia na ponad 2% – prohnoz [Production of agricultural products this year will decrease by more than 2% – forecast]. Suspilne. Novyny, 2023. Available at: https://suspilne.media/438651-virobnictvo-silskogospodarskoi-produkcii-v-comuroci-zmensitsa-na-ponad-2-prognoz/

Hetman O. Yak vidnovyty ahrarnu haluz [How to restore the agricultural industry]. Ekonomichna pravda. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/03/15/698035/

Ministerstvo ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy. U 2022 rotsi ahrarii otrymaly 95,5 mlrd hrn kredytiv [Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. In 2022, farmers received UAH 95.5 billion in loans]. Available at: https://minagro.gov.ua/news/u-2022-roci-agrariyi-otrimali-955-mlrd-grn-kreditiv

Переглядів статті: 143
Завантажень PDF: 170
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Дяченко, М., & Жмуденко, В. (2023). АГРАРНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ: ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ЙОГО ВІДНОВЛЕННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-8
Розділ
ЕКОНОМІКА