ОБҐРУНТУВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОСНОВІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ключові слова: лісове господарство, стратегія, розвиток, проблеми, інвестиційно-інноваційне забезпечення

Анотація

У статті досліджено сучасний стан лісового господарства та його значення для економічного розвитку України. Проаналізовано стан підприємств та інвестиційно-інноваційне забезпечення господарського освоєння лісоресурсного потенціалу. Наведено основні проблеми лісового господарства. Визначено основні завдання системи управління лісами на основі забезпечення сталого ведення лісового господарства України та створення умов для сталого розвитку з урахуванням географічних та інших особливостей. Передбачено, що лісова політика повинна відповідати інтересам держави, бізнесу та суспільства. Наведено перспективи розвитку лісових господарств та доведено, що подальше розроблення і впровадження інноваційної концепції сталого управління лісами сприятиме підвищенню рівня лісистості та позитивно вплине на економіку держави в цілому.

Посилання

Єгорова Т.П. До питання впровадження в Україні інноваційної моделі розвитку лісової галузі. Право та інновації. 2013. № 4. С. 42–54.

Марфіна Н.В. Актуальні питання організації державного управління ліовим господарством в Україні. Державо і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2011. № 53. С. 437–443.

Державна стратегія управління лісами України до 2035 року (проєкт). URL: https://www.openforest.org.ua/149897/.

Дзюбенко О.М. Пріоритети інвестиційно-інноваційного забезпечення господарського освоєння лісоресурсного потенціалу. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 9. С. 15–20.

Концепція реформування та розвитку лісового господарства України. URL: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=148451&cat_id=134717

Лісова галузь у 2020 році: підсумки колегії. URL: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=213073&cat_id=32888

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua.

Дубович І.А., Лесюк Г.М. Теоретико-методологічні та практичні засади вдосконалення системи управління лісовим господарством України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. Випуск 17. Частина 1. 2016. С. 100–103.

Кичко І.І., Гарус Ю.О. Перспективи розвитку лісового господарства України. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Випуск 11. 2016. С. 128–132.

Yehorova, Т.P. (2013). Do pytannia vprovadzhennia v Ukraini innovatsiinoi modeli rozvytku lisovoi haluzi [On the issue of introduction of an innovative model of forest industry development in Ukraine]. Pravo ta innovatsii. № 4, pp. 42–54.

Marfina, N.V. (2011). Aktualni pytannia orhanizatsii derzhavnoho upravlinnia liovym hospodarstvom v Ukraini [Current issues of organization of state management of the forest economy in Ukraine]. Derzhava i pravo. Yurydychni i politychni nauky : zb. nauk. pr. Kyiv : Instytut derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy, № 53, pp. 437–443.

Derzhavna stratehiia upravlinnia lisamy Ukrainy do 2035 roku (proiekt) [State Forest Management Strategy of Ukraine until 2035]. Available at: https://www.openforest.org.ua/149897/

Dziubenko, О.М. (2017). Priorytety investytsiino-innovatsiinoho zabezpechennia hospodarskoho osvoiennia lisoresursnoho potentsialu [Priorities of investment and innovation support of economic development of forest resource potential. Investments: practice and experience] Investytsii: praktyka ta dosvid. № 9, pp. 15–20.

Kontseptsiia reformuvannia ta rozvytku lisovoho hospodarstva Ukrainy [Concept of reforming and development of forestry in Ukraine]. Available at: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=148451&cat_id=134717

Lisova haluz u 2020 rotsi: pidsumky kolehii [Forest industry in 2020: reports of the board]. Available at: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=213073&cat_id=32888

The official site of State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://ukrstat.gov.ua

Dubovych, І.А., Lesiuk, H.М. (2016). Teoretyko-metodolohichni ta praktychni zasady vdoskonalennia systemy upravlinnia lisovym hospodarstvom Ukrainy [Theoretical, methodological and practical principles of improving the forestry management system of Ukraine]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 17, 1, pp. 100–103.

Kychko, І.І., Harus Yu.О. (2016). Prospects for the development of forestry in Ukraine. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.O. Sukhomlynskoho, 11, pp. 128–132.

Переглядів статті: 291
Завантажень PDF: 221
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Дяченко, М., Жмуденко, В., & Чукіна, І. (2021). ОБҐРУНТУВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОСНОВІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-25
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ