СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ ТА КРАЇН СВІТУ

Ключові слова: конкурентоспроможність, високотехнологічний сектор, оцінювання, інноваційність, дослідницька діяльність, інфраструктура, Україна, міжнародне порівняння, розвиток, технологічна конкурентоспроможність

Анотація

В статті розглянуто сучасні підходи та концепції, що використовуються для оцінювання конкурентоспроможності високотехнологічного сектору України та інших країн світу. Розкрито важливість розвитку міжнародного трансферу технологій як одного з стимуляторів підвищення міжнародної конкурентоспроможності високотехнологічних підприємств, наведено основні проблеми, які наразі перешкоджають ефективному здійсненню міжнародного трансферу технологій, до яких належать проблеми комерціалізації, фінансування досліджень і розробок, юридичні перешкоди та недосконалість системи інкубації технологій. В дослідженні обґрунтовано різноманітні методи та показники, включаючи інноваційність, дослідницьку діяльність, доступність фахівців, інфраструктуру, та інші аспекти, які впливають на конкурентоспроможність в галузі високих технологій. Дослідження також розглядає важливі висновки та порівняння між Україною та іншими країнами у цьому контексті, визначаючи перспективи та можливості для подальшого розвитку високотехнологічного сектору. Так, після проведення аналізу рівня конкурентоспроможності вітчизняних високотехнологічних підприємств було сформульовано перелік проблем, що заважають його підвищенню на рівні людських ресурсів, проблем інфраструктури, фінансових ресурсів, проблем технологічних ресурсів та запропоновано загальні напрямки їх вирішення. Встановлено, що основним показником, який надає загальне розуміння конкурентоспроможності країни на міжнародному рівні є Глобальний індекс конкурентоспроможності (GCI), який є комплексним і який відображає мікроекономічні та макроекономічні основи національної конкурентоспроможності, так, конкурентоспроможність як сукупність інститутів, політики та факторів визначає рівень продуктивності країни, основні напрями підвищення міжнародної конкурентоспроможності високотехнологічних підприємств є стабілізація політичної та економічної ситуації; внесення змін до законодавства, а саме вдосконалення судової системи; а також підвищення рівня життя громадян загалом.

Посилання

Сіваченко І. Ю., Козак Ю. Г., Логвінова Н. С. та інші. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: Кредитно-модульний курс: навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 312 с.

Porter M. E. Competitive Advantage of Nations. New York : Free Press, 1990. 426 p.

Кобиляцький Л. С. Управління конкурентоспроможністю: навчальний посібник. Київ : Зовнішня торгівля, 2003. 304 с.

Покропивний С. Ф. Результати та ефективність. Економіка підприємства : підручник. Київ : Київський національний економічний університет, 2001. 526 с.

Нємцов В. Д., Довгань Л. Є. та інші. Стратегічний менеджмент : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська видавничо-поліграфічна компанія "Уксоб", 2004. 559 с.

Клименко О. С., Барабась Д. О., Омельяненко Т. В., Вакуленко А. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства. Київ : Київський національний економічний університет, 2006. 527 с.

Grzebyk M., Krynski Z. Competition and competitiveness of enterprises. The theoretical approach, social inequality and economic growth. Conditions efficient operation of the company and the region. Rzeszow. University of Rzeszow, 2011. 20 p.

Radu C., Catanet A. Firm’s international competitiveness. Management and Marketing, 2007. pp. 1146–1150.

Сіваченко І. Ю. Управління міжнародною конкурентоспроможністю

підприємства (організації): навчальний посібник. Київ, 2003. 186 с.

Павлов В. А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка та стратегія забезпечення: монографія. Дніпро : Дніпропетровський університет економіки і права, 2006. 276 с.

Sivachenko I. Yu., Kozak Yu. H., Lohvinova N. S. ta inshi (2010) Upravlinnia mizhnarodnoiu konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv: Kredytno-modulnyi kurs: navchalnyi posibnyk [Modern concepts of assessing the competitiveness of the high-tech sector of Ukraine and the countries of the world]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 312 p. (in Ukrainian).

Porter M. E. Competitive Advantage of Nations. New York : Free Press, 1990. 426 p.

Kobyliatskyi L. S. (2003) Upravlinnia konkurentospromozhnistiu: navchalnyi posibnyk [Management of competitiveness: training. Manual]. Kyiv: Zovnishnia torhivlia, 304 p. (in Ukrainian).

Pokropyvnyi S. F. (2001) Rezultaty ta efektyvnist. Ekonomika pidpryiemstva: pidruchnyk [Results and efficiency. Enterprise economics: a textbook]. Kyi: Kyivskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet, 526 p. (in Ukrainian).

Niemtsov V.D., Dovhan L.Ie. ta inshi. (2004) Stratehichnyi menedzhment : navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Strategic management: teaching. manual for students higher education institutions]. Kyiv : Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Ukrainska vydavnycho-polihrafichna kompaniia "Uksob", 559 p. (in Ukrainian).

Klymenko O. S., Barabas D. O., Omelianenko T. V., Vakulenko A. V. (2006) Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Management of enterprise competitiveness], Kyiv : Kyivskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet, 527 p. (in Ukrainian).

Grzebyk M., Krynski Z. Competition and competitiveness of enterprises. The theoretical approach, social inequality and economic growth. Conditions efficient operation of the company and the region. Rzeszow. University of Rzeszow, 2011. 20 p.

Radu C., Catanet A. Firm’s international competitiveness. Management and

Marketing, 2007. pp. 1146–1150.

Sivachenko I. Yu. (2003) Upravlinnia mizhnarodnoiu konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva (orhanizatsii): navchalnyi posibnyk [Management of international competitiveness enterprises (organizations): education. manual]. Kyiv, 186 p. (in Ukrainian).

Pavlov V. A. (2006) Konkurentospromozhnist pidpryiemstva: otsinka ta stratehiia zabezpechennia: monohrafiia [Competitiveness of the enterprise: assessment and strategy of ensuring: monograph]. Dnipro: Dnipropetrovskyi universytet ekonomiky i prava, 276 p. (in Ukrainian).

Переглядів статті: 23
Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Гайова, Д., & Бугас, Н. (2023). СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ ТА КРАЇН СВІТУ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-108
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ