МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: СУТЬ І ПРОЦЕС ВИБОРУ

  • Наталія Струк Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького https://orcid.org/0000-0002-5640-5512
  • Ольга Капраль Національний університет «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0001-9636-0518
Ключові слова: маркетинг, маркетингова стратегія, теоретичний базис, суть поняття, вибір, алгоритм

Анотація

Стаття присвячена вивченню наукових підходів щодо суті поняття «маркетингова стратегія». Спираючись на результати аналізу поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених на суть поняття «маркетингова стратегія», зваживши усі позитивні та дискусійні сторони зазначених дефініцій запропоновано власне його трактування. Встановлено, що основною ціллю реалізації маркетингової стратегії підприємством є досягнення конкурентної позиції на ринку та досягнення стратегічної мети діяльності за рахунок ефективного використання ресурсів. Охарактеризовано предмет маркетингової стратегії, її вхідні та вихідні елементи. Описано процес формування та реалізації маркетингової стратегії, який включає етап вибору маркетингової стратегії. Охарактеризовано алгоритм вибору маркетингової стратегії, яка буде оптимальною для певної ринкової ситуації. Визначено чинники, які мають вагомий вплив на вибір маркетингової стратегії.

Посилання

Багорка М. О., Челак В. В. Сутнісна характеристика маркетингових стратегій, особливості та принципи їх формування у діяльності аграрних підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 20. Ч. 1. С. 32¬36.

Балановська Т. І., Гавриш О. М. Алгоритм вибору маркетингової стратегії. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки. 2013. Вип. 2(7). Т. 1. С. 45¬51.

Буняк Н. М. Сутність маркетингової стратегії підприємства. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2019. Вип. 23. С. 22-29.

Войтович С. Я., Потапюк І. П. Сутність і зміст поняття «маркетингова стратегія». Економіка і регіон. 2011. № 4(31). С. 77¬81.

Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник. Київ : Лібра, 2010, 720 с.

Карачина Н. П., Зозуля І. В. Змістовність поняття «маркетингова стратегія підприємства» та особливості її розробки. Економічний простір. 2017. № 119. С. 165¬172.

Котлер Ф., Армстронг Г. Основи маркетингу. Київ: Науковий світ, 2023. 880 с.

Левченко К. А. Маркетингова стратегія підприємства на ринку промислових товарів України: порядок формування та стратегічні ризики. Економіка та держава. 2018. № 3. С.113¬117.

Мельник Д. Л. Маркетингова стратегія підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 3. Т. 1. С. 213¬219.

Ніколайчук О. Маркетингова стратегія : сутність й особливості. Галицький економічний вісник. 2019. № 6(61). С. 111¬118.

Сенишин О. С., Кривешко О. В. Маркетинг : навч. посібник. Львів : Львівський нац. ун-т. ім. І. Франка, 2020. 347 с.

Bahorka M. O., Chelak V. V. (2018) Sutnisna kharakterystyka marketynhovykh stratehii, osoblyvosti ta pryntsypy yikh formuvannia u diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv [Essential characteristics of marketing strategies, features and principles of their formation in the activities of agricultural enterprises]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, vol 20. P. 1. pp. 32¬36.

Balanovska T. I., Havrish O. M. (2013) Alhorytm vyboru marketynhovoi stratehii [Algorithm for choosing a marketing strategy]. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. Seriia: Ekonomichni nauky – Scientific works of the Poltava State Agrarian Academy. Series: Economic Sciences. vol. 2(7). P. 1. pp. 45¬51.

Bunyak N. M. (2019) Sutnist marketynhovoi stratehii pidpryiemstva [The essence of the enterprise's marketing strategy]. Visnyk Volynskoho instytutu ekonomiky ta menedzhmentu – Bulletin of the Volyn Institute of Economics and Management. vol. 23. pp. 22¬29.

Voitovych S. Ya., Potapiuk I. P. (2011) Sutnist i zmist poniattia «marketynhova stratehiia» [The essence and content of the concept of "marketing strategy"]. Ekonomika i rehion – Economy and the region. vol. 4(31). pp. 77¬81.

Harkavenko S. S. (2010) Marketynh [Marketing]. pidruchnyk [a textbook]. Kyiv: Libra. 720 p. (in Ukrainian)

Karachyna N. P., Zozulia I. V. (2017) Zmistovnist poniattia «marketynhova stratehiia pidpryiemstva» ta osoblyvosti yii rozrobky [Content of the concept of "enterprise marketing strategy" and features of its development]. Ekonomichnyi prostir – Economic space. vol 119. pp. 165¬172.

Kotler F., Armstronh H. (2023) Osnovy marketynhu [Fundamentals of Marketing]. Kyiv: Naukovyi svit. 880 p.

Levchenko K. A. (2018) Marketynhova stratehiia pidpryiemstva na rynku promyslovykh tovariv Ukrainy: poriadok formuvannia ta stratehichni ryzyky [Marketing strategy of the enterprise in the market of industrial goods of Ukraine: formation procedure and strategic risks]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state. vol 3. pp.113¬117.

Melnyk D. L. (2009) Marketynhova stratehiia pidpryiemstva [Marketing strategy of the enterprise]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of the Khmelnytskyi National University. vol 3. P. 1. pp. 213¬219.

Nikolaichuk O. (2019) Marketynhova stratehiia : sutnist y osoblyvosti [Marketing strategy: essence and features]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk – Galician Economic Herald. vol. 6(61). pp. 111¬118.

Senyshyn O. S., Kryveshko O. V. (2020) Marketynh [Marketing]. navch. posibnyk [tutorial]. Lviv : Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni I. Franka. 347 pp.

Переглядів статті: 53
Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Струк, Н., & Капраль, О. (2023). МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: СУТЬ І ПРОЦЕС ВИБОРУ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-75
Розділ
МАРКЕТИНГ