ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СИНЕРГІЇ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖЕРА ТА ЛІКАРЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ КЛІНІК ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Ключові слова: медична освіта, управлінська освіта, функції менеджера та лікаря, синергія функцій та компетентностей, університетські клініки, ефективний менеджмент

Анотація

У даній статті розглянуто наукові та практичні складові щодо синергії функцій менеджера, викладача та лікаря у професійній медичній освіті та лікарській практиці. В сучасних умовах високих ризиків, трансформації відносин і комунікацій, частої зміни законодавчого поля та психологічного простору, визначення функцій менеджменту в комплексній професійній діяльності є надзвичайно актуальним. В дослідженні проаналізовано процес імплементації синергії функцій менеджера, викладача та лікаря в медичній освіті та практиці на прикладі університетських клінік ОНМедУ. Проведено порівняльний аналіз функцій та критеріїв успішності менеджера та лікаря. Розглянуто наукові підходи щодо понятійного визначення функцій менеджера та лікаря. Виявлено основні проблеми та шляхи їх вирішення щодо впровадження синергетичного комплексу компетентностей в професійну управлінську та медичну освіту.

Посилання

Gawande, A. (2014), Being Mortal: Medicine and What Matters in the End, Metropolitan Books, New York, USA.

Farson, R. (1996), Management of the Absurd: Paradoxes in Leadership, Touchstone, New York, USA.

Борщ В. І., Рудінська О. В., Формування професійної компетентності менеджера закладу охорони здоров’я. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2019. Том 18, Вип. 2 (42). С. 96-104.

Князькова В. Я, Рудінська О. В. Формування професійної культури фахівців у медичній галузі. Забезпечення якості освіти у вищій медичній школі : наук.-метод. міжуніверситет. конф. з міжнар. участю. Одеса, 18–20 січня 2023 року. С. 551-554.

Мартинюк О. А. Імплементація парадигми економіка здоров’я – економіка знань в стратегію розвитку медичних закладів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2015. № 13. С. 106-110.

Top 8 Qualities that Make a Great Doctor (2022). Xavier University. URL: https://xusom.com/top-8-qualities-that-make-a-great-doctor-xavier-university/.

13 Qualities Of A Good Doctor (2023). Medical School Expert. URL: https://medicalschoolexpert.co.uk/qualities-of-a-good-doctor/.

These 8 traits make great doctors, and residents can develop them (2023). American Medical Association. URL: https://www.ama-assn.org/education/changemeded-initiative/these-8-traits-make-great-doctors-and-residents-can-develop-them.

What makes a good doctor? Health Service Navigator. URL: https://www.myhsn.co.uk/top-tip/what-makes-a-good-doctor-7-skills.

12 Skills of a Doctor (2022). Indeed. URL: https://ca.indeed.com/career-advice/career-development/skills-of-doctor.

Essential Qualities of a Doctor and Their Importance (2023). Indeed. URL: https://ca.indeed.com/career-advice/finding-a-job/qualities-of-doctor.

Top 11 Qualities of a Good Doctor. MedLink. URL: https://www.medlink-edu.com/top-11-qualities-of-a-good-doctor/.

What Makes a Good Doctor? 7 Surprisingly Useful Skills for Physicians (2021). St. George’s University. URL: https://www.sgu.edu/blog/medical/what-makes-a-good-doctor/.

Skills That Make A Good Doctor (2021). Ross University School of Medicine. URL: https://medical.rossu.edu/about/blog/skills-that-make-a-good-physician.

Future of Jobs Report (2023). World Economic Forum. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2023.pdf.

21 Skills of a Good Manager (2023). Indeed. URL: https://www.indeed.com/career-advice/career-development/skills-of-a-good-manager.

18 Skills of Good Managers (2023). Indeed. URL: https://uk.indeed.com/career-advice/career-development/skills-of-a-good-manager.

6 Essential Skills for Managers. Brighton School of Business and Management. URL: https://www.brightonsbm.com/news/6-essential-skills-managers/.

Top 10 Skills Managers Need. The University of Alabama at Birmingham. URL: https://businessdegrees.uab.edu/management-degree-bachelors/resources/top-10-skills-managers-need/.

The Top 10 Management Skills You Need (2018). The Society for Human Resource Management. URL: https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/book-blog/pages/the-top-10-management-skills-you-need.aspx.

How to Be a Good Manager (2023). Business News Daily. URL: https://www.businessnewsdaily.com/6129-good-manager-skills.html.

9 important skills all managers should have: a complete list. SEFE Marketing & Trading. URL: https://www.sefe-mt.com/careers/blog/9-important-skills-managers/.

10 Key Skills Every Manager Needs. Management Centre Europe. URL: https://mce.eu/ten-key-skills-every-manager-needs/.

7 skills you need to effectively manage teams (2020). Harvard Business School. URL: https://online.hbs.edu/blog/post/team-management-skills.

Жмай О. В. Формування емоційного інтелекту як необхідна складова процесу розвитку soft skills. Ринкова економіка : сучасна теорія і практика управління. 2018. Т. 17, Вип. 2(39). С. 119-132.

Gawande, A. (2014), Being Mortal: Medicine and What Matters in the End, Metropolitan Books, New York, USA.

Farson, R. (1996), Management of the Absurd: Paradoxes in Leadership, Touchstone, New York, USA.

Borshch V. I., Rudinska O. V. (2019) Formuvannia profesiinoi kompetentnosti menedzhera zakladu okhorony zdorovia [Forming professional competency of healthcare facilities’ manager]. Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka upravlinnia – Market economy: modern management theory and practice, Vol. 18, Issue 2 (42), pp. 96-104.

Kniazkova V. Ya., Rudinska O. V. (2023) Formuvannia profesiinoi kultury fakhivtsiv u medychnii haluzi [Formation of specialists’ professional culture in the medical sphere]. Zabezpechennia yakosti osvity u vyshchii medychnii shkoli : Naukovo-metodychna mizhuniversytetska konferentsiia z mizhnarodnoiu uchastiu (Odessa, January 18-20, 2023). Odessa : ONMedU, pp. 551-554. (in Ukrainian)

Martyniuk O. A. (2015) Implementatsiia paradyhmy ekonomika zdorovia – ekonomika znan v stratehiiu rozvytku medychnykh zakladiv [Implementing the paradigm of health economics – business knowledge in the national strategy for economic development]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu – Kherson State University Scientific Bulletin, vol. 13, pp. 106-110.

Top 8 Qualities that Make a Great Doctor (2022). Xavier University. Available at: https://xusom.com/top-8-qualities-that-make-a-great-doctor-xavier-university/.

13 Qualities Of A Good Doctor (2023). Medical School Expert. Available at: https://medicalschoolexpert.co.uk/qualities-of-a-good-doctor/.

These 8 traits make great doctors, and residents can develop them (2023). American Medical Association. Available at: https://www.ama-assn.org/education/changemeded-initiative/these-8-traits-make-great-doctors-and-residents-can-develop-them.

What makes a good doctor? Health Service Navigator. Available at: https://www.myhsn.co.uk/top-tip/what-makes-a-good-doctor-7-skills.

12 Skills of a Doctor (2022). Indeed. Available at: https://ca.indeed.com/career-advice/career-development/skills-of-doctor.

Essential Qualities of a Doctor and Their Importance (2023). Indeed. Available at: https://ca.indeed.com/career-advice/finding-a-job/qualities-of-doctor.

Top 11 Qualities of a Good Doctor. MedLink. Available at: https://www.medlink-edu.com/top-11-qualities-of-a-good-doctor/.

What Makes a Good Doctor? 7 Surprisingly Useful Skills for Physicians (2021). St. George’s University. Available at: https://www.sgu.edu/blog/medical/what-makes-a-good-doctor/.

Skills That Make A Good Doctor (2021). Ross University School of Medicine. Available at: https://medical.rossu.edu/about/blog/skills-that-make-a-good-physician.

Future of Jobs Report (2023). World Economic Forum. Available at: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2023.pdf.

21 Skills of a Good Manager (2023). Indeed. Available at: https://www.indeed.com/career-advice/career-development/skills-of-a-good-manager.

18 Skills of Good Managers (2023). Indeed. Available at: https://uk.indeed.com/career-advice/career-development/skills-of-a-good-manager.

6 Essential Skills for Managers. Brighton School of Business and Management. Available at: https://www.brightonsbm.com/news/6-essential-skills-managers/.

Top 10 Skills Managers Need. The University of Alabama at Birmingham. Available at: https://businessdegrees.uab.edu/management-degree-bachelors/resources/top-10-skills-managers-need/.

The Top 10 Management Skills You Need (2018). The Society for Human Resource Management. Available at: https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/book-blog/pages/the-top-10-management-skills-you-need.aspx.

How to Be a Good Manager (2023). Business News Daily. Available at: https://www.businessnewsdaily.com/6129-good-manager-skills.html.

9 important skills all managers should have: a complete list. SEFE Marketing & Trading. Available at: https://www.sefe-mt.com/careers/blog/9-important-skills-managers/.

10 Key Skills Every Manager Needs. Management Centre Europe. Available at: https://mce.eu/ten-key-skills-every-manager-needs/.

7 skills you need to effectively manage teams (2020). Harvard Business School. Available at: https://online.hbs.edu/blog/post/team-management-skills.

Zhmai O. V. (2018) Formuvannia emotsiinoho intelektu yak neobkhidna skladova protsesu rozvytku soft skills [Formation of the emotional intelligence as the necessary component of soft skills development process]. Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka upravlinnia – Market economy: modern management theory and practice, 2(39), pp. 119-132.

Переглядів статті: 41
Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Рудінська, О., Кусик, Н., & Жмай, О. (2023). ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СИНЕРГІЇ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖЕРА ТА ЛІКАРЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ КЛІНІК ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-104
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ