СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТАН КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: менеджмент персоналу, кадровий потенціал, підприємство, воєнний стан, розвиток.

Анотація

В статті досліджені проблеми стратегічного розвитку менеджменту персоналу в умовах дії воєнного часу. Зазначено, що укріплення кадрового потенціалу є ключовим питанням сучасних організацій. Сформульовані основні завдання в галузі управління персоналом, які слід виконувати задля підтримки підприємств та країни під час війни. Визначено актуальні складові кадрового потенціалу з урахуванням сучасних умов дії воєнного стану. В контексті цих обставин менеджмент персоналу вимагає від керівництва підприємства адаптації до надзвичайних обставин і використання специфічних стратегій, особливі риси яких відзначені авторами. Запропоновано алгоритм вибору пріоритетних стратегічних напрямків розвитку менеджменту персоналу в умовах дії воєнного стану, який може послужити відправною точкою для розробки конкретної стратегії управління персоналом у будь-якій організації. В статті акцентовано увагу на потребі трансформаційних процесів в управлінні персоналом в умовах післявоєнної відбудови.

Посилання

Безсмертна В.В. Стратегія управління кадровим потенціалом підприємства. Економіка і управління. 2007. № 3. С. 48 – 53.

Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2007. 352 с.

Дашко І.М. Кадровий потенціал: сутність та фактори його розвитку. Економіка та держава. 2017. № 1. С. 65–68.

Гриньова В.М., Писаревська Г.І. Управління кадровим потенціалом підприємства : монографія. Харків : ХНЕУ, 2012. 228 с.

Лозова О.В., Сосян М.М. Особливості формування кадрового потенціалу підприємства в умовах війни. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: Матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 15 грудня 2022 року., Луцьк: ЛНТУ. С. 260-261.

Пшик-Ковальська О.О., Ковальський О.І. Особливості управління персоналом в умовах воєнного стану. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. 2022. Вип. 4, №2. С. 88 - 93

Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану: Закон України від 01.07.2022 р. № 2352-IX. Голос України. 2022. 23 берез. (№ 64).

Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин: Закон України від 01.07.2022 р. № 2352-IX. Голос України. 2022. 18 лип. (№ 147).

Дашко І. М., Крилов Д. В., Сєрова В. Ю. Сучасні системи управління персоналом. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки. 2021. Вип. 4 (52). С. 121–128.

Дзямулич М. І., Урбан О. А. Оцінка ефективності управління персоналом підприємства в умовах сталого розвитку. Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Випуск 17 (67). Луцьк, 2020. С. 82-88.

Bezsmertna V. V. (2007) Stratehiia upravlinnia kadrovym potentsialom pidpryiemstva [The strategy of managing the personnel potential of the enterprise]. Ekonomyka y upravlenye. No. 3, pp. 48-53 [in Ukrainian].

Krasnokutska N. S. (2007) Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka: navchalnyi posibnyk [The potential of the enterprise: formation and assessment: a study guide]. K.: Tsentr navchalnoi literatury, p. 352 [in Ukrainian].

Dashko I. M. (2017) Kadrovyi potentsial: sutnist ta faktory yoho rozvytku [Personnel potential: essence and factors of its development]. Ekonomika ta derzhava. No. 1, pp. 65-68. Available at: http://www.economy.in.ua/ pdf/1_2017/16.pdf [in Ukrainian].

Hrynova V. M., Pysarevska H. I. (2012) Upravlinnia kadrovym potentsialom pidpryiemstva : monohrafiia, Kharkiv : KhNEU, pp. 228 [in Ukrainian].

Lozova O. V., Sosian M. M. (2022) Osoblyvosti formuvannia kadrovoho potentsialu pidpryiemstva v umovakh viiny [Peculiarities of the formation of the personnel potential of the enterprise in the conditions of war]. Aktualni problemy upravlinnia sotsialno-ekonomichnymy systemamy: Materialy VIII Mizhnar. nauk.-prakt. Konf, Lutsk: LNTU, 15.12.2022, pp. 260-261 [in Ukrainian].

Pshyk-Kovalska O.O., Kovalskyi O.I. (2022) Osoblyvosti upravlinnia personalom v umovakh voiennoho stanu [Peculiarities of personnel management under martial law]. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia ta problemy rozvytku. Vol. 4, No. 2, pp. 88-93 [in Ukrainian].

«Pro orhanizatsiiu trudovykh vidnosyn v umovakh voiennoho stanu» : Zakon Ukrainy [On the organization of labor relations under martial law: Law of Ukraine] vid 01.07.2022 r. № 2352-IX. Holos Ukrainy. 2022. 23 berez. (№ 64) [in Ukrainian].

«Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo optymizatsii trudovykh vidnosyn» : Zakon Ukrainy [On making changes to some laws of Ukraine regarding the optimization of labor relations: Law of Ukraine] vid 01.07.2022 r. № 2352-IX. Holos Ukrainy. 2022. 18 lyp. (№ 147) [in Ukrainian].

Dashko I. M., Krylov D. V., Sierova V. Yu. (2021) Suchasni systemy upravlinnia personalom [Modern personnel management systems]. Finansovi stratehii innovatsiinoho rozvytku ekonomiky. vol. 4 (52), pp. 121-128 [in Ukrainian].

Dziamulych M. I., Urban O. A. (2022) Otsinka efektyvnosti upravlinnia personalom pidpryiemstva v umovakh staloho rozvytku [Evaluation of the effectiveness of personnel management of the enterprise in the conditions of sustainable development]. Zbirnyk naukovykh prats Lutskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu, Lutsk. Vol. 17 (67), pp. 82-88 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 27
Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Чернишова, Л., & Заложнікова, А. (2023). СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТАН КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА . Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-92
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ