ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ АТ «ОЩАДБАНК» В УМОВАХ ДЇЇ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: банк, кредит, процес кредитування, кредитний ризик, співпраця з бізнесом, малий бізнес, середній бізнес

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей та умов кредитування малих та середніх підприємств кредитною установою АТ "Ощадбанк" у контексті введення воєнного стану. Дослідження спрямоване на визначення процедур та вимог, які регулюють цей процес, а також виявлення потенційних переваг та обмежень, з якими стикаються підприємства, що звертаються до АТ "Ощадбанк" для отримання фінансової підтримки в умовах надзвичайної ситуації. Визначено, що надання кредитів стає можливо, єдиним джерелом розв'язання проблем забезпечення неперервного та систематичного функціонування малих та середніх підприємств. Зазначено, що кредитування МСП створює значні кредитні ризики для банків, тому проаналізовано основні причини цих ризиків для кредитних установ. Надано рекомендації АТ «Ощадбанк», які можуть допомогти покращити кредитну діяльність і репутацію банку та посилять співпрацю із бізнесом. Результати цієї статті можуть бути корисними як для підприємств, які розглядають можливість отримання кредиту, так і для кредитної установи, яка намагається адаптувати свою політику до викликів воєнного стану.

Посилання

Офіційний сайт АТ «Ощадбанк». URL: https://www.oschadbank.ua/ (дата звернення: 28.09.2023)

Партин Г.О., Загородній А.Г. Джерела та інструменти залучення коштів для фінансування малих і середніх підприємств України. Банківська справа. 2020. №1(151). С. 105¬117.

Бергер А. Н., Уделл Г. Ф. Відносини кредитування та кредитні лінії у фінансах малих фірм. Журнал бізнесу. 1995. Вип. 68. С. 351–382.

Волкова Н. І., Свірідова К. Д. Аналіз проблем кредитування малого та середнього бізнесу в сучасних економічних умовах. Фінанси, облік, банки. 2017. №1 (22). С. 55¬62.

Грабовська Я., Тобенко В. М., Зеваченкова О. Е. Роль малого та середнього бізнесу в економіці країни. Прагматизм у підготовці майбутніх підприємців: матеріали ІІ наук.-практ. конф., 15.06.2020 р., Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 60¬64 с.

Тимченко О.І. Проблеми фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2018. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2018/46.pdf.

Герасименко А. Розвиток класифікації різновидів банківського кредитування промислових підприємств. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-52

Козлов, В., & Сидоренко, І. Напрямки модернізації продуктів кредитування фізичних осіб. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 45. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-13

Козлов, В. Удосконалення механізму банківського кредитування в Україні на основі клієнт-орієнтованої моделі. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 34. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-66

Білоченко, А. Кредитування аграрного сектору України в умовах війни. Економіка та суспільство. 2023. Вип. 48. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-3

Шпанель-Юхта О. Особливості банківського кредитування в умовах війни. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 45. DOI:: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-96

Бойко, С., & Герасименко, Д. (2022). Формування ресурсів банківської установи в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 44 DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-54

Мінцифри: 76% підприємців планують розширення бізнесу у 2023 році. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/mintsyfry-76-pidpryiemtsiv-planuiut-rozshyrennia-biznesu-u-2023-rotsi (дата звернення 21.10.2023 р.)

Фаринович І. В., Горбова Х. В. Тенденції розвитку кредитної діяльності АТ «Ощадбанк» в умовах надзвичайних (форсмажорних) обставин. Науковий вісник НЛТУ України. 2022. Т. 32. № 5. С. 57¬62.

Ofitsiinyi sait AT «Oshchadbank» [Official website of JSC "Oschadbank"]. Retrieved from: https://www.oschadbank.ua/.

Party`n G.O., Zagorodnij A.G. (2020) Dzherela ta instrumenty zaluchennia koshtiv dlia finansuvannia malykh i serednikh pidpryiemstv Ukrainy [Sources and tools of attracting funds for financing small and medium-sized enterprises of Ukraine]. Bankivska sprava [Banking], No. 1(151), pp. 105¬117.

Berger A. N., Udell G. F. (1995) Vidnosyny kredytuvannia ta kredytni linii u finansakh malykh firm [Relationships Lending and Lines of Credit in Small Firm Finance]. Zhurnal biznesu [Journal of Business], vol. 68. pp. 351–382.

Volkova N. I., Sviridova K. D. (2017) Analiz problem kredytuvannia maloho ta serednoho biznesu v suchasnykh ekonomichnykh umovakh [Analysis of lending problems of small and medium-sized businesses in modern economic conditions]. Finansy, oblik, banky [Finance, accounting, banks], No. 1(22), pp. 55¬62.

Grabovs`ka Ya., Tobenko V. M., Zevachenkova O. E. (2020) Rol maloho ta serednoho biznesu v ekonomitsi krainy [The role of small and medium-sized businesses in the country's economy]. Prahmatyzm u pidhotovtsi maibutnikh pidpryiemtsiv: materialy II nauk.-prakt. konf., Melitopol: TDATU [Pragmatism in the training of future entrepreneurs: materials of the II science-practice conference, Melitopol: TDATU], pp. 60¬64.

Ty`mchenko O.I. (2018) Problemy finansovoho zabezpechennia rozvytku maloho pidpryiemnytstva [Problems of financial support for the development of small entrepreneurship] Elektronne naukove fakhove vydannia «Efektyvna ekonomika» [Electronic scientific publication "Efficient Economy"], No. 8. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2018/46.pdf.

Gerasy`menko, A. (2022). Rozvytok klasyfikatsii riznovydiv bankivskoho kredytuvannia promyslovykh pidpryiemstv [Development of the classification of various types of bank lending of industrial enterprises]. Ekonomika ta suspilstvo [Economy and society], No. 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-52

Kozlov, V., & Sy`dorenko, I. (2022). Napriamky modernizatsii produktiv kredytuvannia fizychnykh osib [Directions of modernization of lending products for individuals]. Ekonomika ta suspilstvo [Economy and society], No. 45. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-13

Kozlov, V. (2021). Udoskonalennia mekhanizmu bankivskoho kredytuvannia v Ukraini na osnovi kliient-oriientovanoi modeli [Improving the mechanism of bank lending in Ukraine based on a client-oriented model]. Ekonomika ta suspilstvo [Economy and society], No. 34. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-66

Bilochenko, A. (2023). Kredytuvannia ahrarnoho sektoru Ukrainy v umovakh viiny [Lending to the agricultural sector of Ukraine in the conditions of war]. Ekonomika ta suspilstvo [Economy and society], No. 48. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-3

Shpanel`-Yuxta, O. (2022). Osoblyvosti bankivskoho kredytuvannia v umovakh viiny [Features of bank lending in the conditions of war]. Ekonomika ta suspilstvo [Economy and society], No. 45. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-96

Bojko, S., & Gerasy`menko, D. (2022). Formuvannia resursiv bankivskoi ustanovy v umovakh voiennoho stanu [Formation of the resources of the banking institution under the conditions of the state of martial]. Ekonomika ta suspilstvo [Economy and society], No. 44. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-54

Mintsyfry: 76% pidpryiemtsiv planuiut rozshyrennia biznesu u 2023 rotsi [Ministry of Statistics: 76% of entrepreneurs plan to expand their business in 2023]. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/news/mintsyfry-76-pidpryiemtsiv-planuiut-rozshyrennia-biznesu-u-2023-rotsi

Farynovych I. V., Horbova Kh. V. (2022) Tendentsii rozvytku kredytnoi diialnosti AT «Oshchadbank» v umovakh nadzvychainykh (forsmazhornykh) obstavyn [Trends in the development of credit activities of JSC "Oschadbank" under extraordinary (force majeure) circumstances]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy [Scientific bulletin of NLTU of Ukraine]. Vol. 32, No. 5, pp. 57¬62.

Переглядів статті: 33
Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Чернишова, Л., & Грекова, М. (2023). ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ АТ «ОЩАДБАНК» В УМОВАХ ДЇЇ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-69
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ