ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

Ключові слова: готельно-ресторанний бізнес, інновації, інноваційна діяльність, інноваційні технології, конкурентоспроможність

Анотація

У статті розкрито процес розвитку інноваційної діяльності в готельному і ресторанному бізнесі. Охарактеризовано інноваційну діяльність та реалізацію інноваційного проєкту готельно-ресторанних підприємств, яка здійснюється за допомогою інноваційного потенціалу. Автори зазначають, що наразі невизначеність майбутнього для кожного в Україні, в тому числі, і для власників бізнесу, стає умовною нормою існування. В дослідженні з’ясовано, що в більшості випадків готелі обирають вигідно пристосоване місце розташування, зважаючи на те, що сьогодні більша частина готельєрів зосереджують свою увагу як для туристів, так і для представників бізнесу. Доведено, що інноваційна діяльність готельного та ресторанного бізнесу – це діяльність щодо здійснення й організації інноваційного процесу, який передбачає формування, освоєння та поширення інновацій. Автори обґрунтовують інноваційну діяльність в сфері туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, як таку, що орієнтована на створення нового або заміну наявного продукту.

Посилання

Гірняк Л., Глагола В. Сучасний стан, перспективи та тенденції розвитку ресторанного господарства в Україні. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 16. С. 71–77.

Кіш Г. В. Інноваційні технології в діяльності готельно-ресторанних підприємств. Актуальні питання у сучасній науці. 2023. № 6(12). С.65 – 77. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-6(12)-65-77.

Коркач Г.В., Котузаки О.М., Нікітчіна Т.І., Шунько Г.С. Технологічні інновації в ресторанному бізнесі для забезпечення конкурентоспроможності закладу. Економіка харчової промисловості. 2021. Т. 13. Вип. 4. С. 69¬74. DOI: https://doi.org/10.15673/fie.v13i4.2194

Кожухівська Р. Б. Використання міжнародного досвіду впровадження інновацій у сферу готельного бізнесу. Вісник Донецького національного університету. Економіка і право. 2015. Вип.1. С. 160¬164.

Лисюк Т. В., Терещук О. С., Пасічник М. П. Інноваційні технології у готельно-ресторанному господарстві. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-11.

Лютак О.М., Баула О.В., Баула В.В. Інноваційні технології в міжнародній готельній індустрії. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2023. Вип. 19. Т. 1. С. 10 – 18. DOI: https://doi.org/10.15330/apred.1.19.10-18.

Максименко О.Р., Красножон С.В. Інноваційні технології у туристичному та готельно-ресторанному бізнесі. Збірник наукових праць ХКТЕІ. 2020. №16. С. 252 – 261.

Приймак Н.С., Ніколайчук О.А., Олініченко О.І. Розвиток підприємств готельно-ресторанного бізнесу Дніпропетровської області та напрямки ефективної організації готельного господарства регіону. Економічний вісник Дніпровської політехніки. 2020. №4(72). С. 118-126. DOI: https://doi.org/10.33271/ebdut/72.118.

Girnyak L., Glagola V. (2018) Suchasnyj stan, perspektyvy ta tendenciyi rozvytku restorannogo gospodarstva v Ukrayini [The current state, prospects and trends of the development of the restaurant industry in Ukraine]. Infrastruktura rynku - Market infrastructur, vol. 16, pp. 71–77.

Kish G.V.(2023) Innovatsiini tekhnolohii v diialnosti hotelno-restorannykh pidpryiemstv [Innovative technologies in the operation of hotel and restaurant enterprises]. Aktualni pytannia u suchasnii nautsi - Current issues in modern science, vol. 6(12). pp. 65 – 77. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-6(12)-65-77.

Korkach H., Kotuzaki O., Nikitchina T., Shunko H. (2021) Tekhnolohichni innovatsii v restorannomu biznesi dlia zabezpechennia konkurentospromozhnosti zakladu [Technological innovations in the restaurant business for provision the competitiveness of restaurants]. Ekonomika kharchovoi promyslovosti - Food Industry Economics, vol. 13 (4). рр. 69¬74.

Kozhukhivska R. B. (2015) Vykorystannia mizhnarodnoho dosvidu vprovadzhennia innovatsii u sferu hotelnoho biznesu [Using international experience in introducing innovations in the sphere of hotel business]. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomika i pravo – Bulletin of the Donetsk National University. Economy and law, vol. 1, pp. 160–164.

Lysіuk T., Tereshchuk O., Pasichnyk M. (2022) Innovatsiini tekhnolohii u hotelno-restorannomu hospodarstvi [Innovative technologies In the hotel and restaurant]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, issue 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-11

Liutak О., Baula O., Baula V. (2023) Innovatsiini tekhnolohii v mizhnarodnii hotelnii industrii [Innovative technologies in the international hotel industry]. Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionu – Actual problems of the development of the economy of the region. Vol. 19, T. 1, pp. 10 – 18. DOI: https://doi.org/10.15330/apred.1.19.10-18.

Maksymenko O., Krasnozhon S. (2020) Innovatsiini tekhnolohii u turystychnomu ta hotelno-restorannomu biznesi [Innovative technologies in tourism and hotel and restaurantbusiness]. Zbirnyk naukovykh prats KhKTEI, №16, pp. 252 – 261. (In Ukrainian).

Pryimak N., Nikolaichuk O., Olinichenko O. (2020) Rozvytok pidpryiemstv hotelno-restorannoho biznesu Dnipropetrovskoi oblasti ta napriamky efektyvnoi orhanizatsii hotelnoho hospodarstva rehionu [Development of enterprises of hotel and restaurant business in dnepropetrovsk oblast and directions of effective organization of hotel facilities in the region]. Ekonomichnyi visnyk Dniprovskoi politekhniky – Economic Bulletin of the Dnipro Polytechnic, №4(72), pp 118¬126. DOI: https://doi.org/10.33271/ebdut/72.118.

Переглядів статті: 42
Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Середа, Н., & Піюренко, І. (2023). ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-58
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА