ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ЦИФРОВОЇ БЕЗПЕКИ

Ключові слова: цифровізація, ризики, загрози, безпека підприємства, цифрова безпека

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення сутності цифрової безпеки підприємств. Визначено місце цифрової безпеки в сукупності безпеки підприємства. Наведено основні ризики та перешкоди розвитку підприємства, спричинені посилення цифровізації та зумовлені поширення інформації, застосуванням різноманітного програмного забезпечення і комп’ютерної техніки. Визначено, що такі ризики та загрози спричиняють необхідність формування цифрової безпеки підприємства. На основі проаналізованих досліджень науковців щодо визначення сутності цифрової безпеки, сформовано авторське бачення досліджуваного явища, яке передбачає поєднання інформаційної та кібербезпеки. Авторами доведено можливості забезпечення цифрової безпеки підприємства шляхом створення можливостей безпечного використання, зберігання та передавання інформації при застосуванні безпечних засобів її передачі, обробки та зчитування.

Посилання

Мельничук Г. С., Мамалига В.С. Цифровізація економіки: можливості та загрози для ефективного функціонування підприємств. Приазовський економічний вісник. 2020. № 2 (19). С. 125–130.

Ткачук Г.О. «Цифрові» трансформації: взаємозв’язок із системою економічної безпеки підприємства. Економіка харчової промисловості. 2019. Том 11, № 4. С. 42–50.

Samoilenko Y., Britchenko I., Levchenko I., Lošonczi P., Bilichenko O., Bodnar O. Economic Security of the Enterprise Within the Conditions of Digital Transformation. Economic Affairs. 2022. Vol. 67, № 4. Р. 619¬629.

Spivakovskyy S., Kochubei O., Shebanina O., Yaroshenko I., Nych T. The impact of digital transformation on the economic security of Ukraine. Estudios de Economia Aplicada. 2021. Vol. 39.

Передерій Т. Стратегія цифрової безпеки підприємства як драйвер цифрової трансформації економіки України. Вісник економічної науки України. 2019. № 2 (37). С. 201–204.

Краус К., Краус Н., Штепа О. Цифрова трансформація кібербезпеки на мікрорівні в умовах воєнного стану. Innovation and Sustainability. 2022. № 3. С. 26–37.

Краус Н., Краус К. Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій. Інтелект ХХІ століття. 2018. 1. С. 211–214.

Боднар О.А. Модернізація фінансово-економічної безпеки підприємства в умовах цифровізації. Наукові перспективи. 2023. №2. С.234-246.

Саврук М.В. Актуальність проблеми забезпечення інформаційної безпеки України та шляхи її розв’язання системи обробки інформації. Системи обробки інформації. 2010. № 3 (84). С. 77¬79.

Сопілко І.М. Інформаційна безпека та кібербезпека: порівняльно-правовий аспект. Юридичний вісник, 2021. Вип. 2 (59).

Melnychuk, H. & Mamalyha V. (2020). Tsyfrovizatsiia ekonomiky: mozhlyvosti ta zahrozy dlia efektyvnoho funktsionuvannia pidpryiemstv [Digitization of the economy: opportunities and threats for the effective functioning of enterprises]. Pryazovsky Economic Bulletin. 2 (19). 125–130. Retrieved from : http://pev.kpu.zp.ua/journals/2020/2_19_ukr/23.pdf [in Ukrainian].

Tkachuk, H. (2019). Tkachuk H.O. «Tsyfrovi» transformatsii: vzaiemozviazok iz systemoiu ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva ["Digital" transformations: relationship with the economic security system of the enterprise]. Ekonomika kharchovoi promyslovosti - Economics of the food industry. 11 (4). 42–50. [in Ukrainian].

Samoilenko, Y., Britchenko, I., Levchenko, I., Lošonczi, P., Bilichenko, O. & Bodnar O. (2022). Economic Security of the Enterprise Within the Conditions of Digital Transformation. Economic Affairs. 67 (4), 619¬629.

Spivakovskyy, S., Kochubei, O., Shebanina, O., Yaroshenko, I. & Nych, T. (2021). The impact of digital transformation on the economic security of Ukraine. Estudios de Economia Aplicada. 39 (5).

Perederij, T. (2019). Stratehiia tsyfrovoi bezpeky pidpryiemstva yak draiver tsyfrovoi transformatsii ekonomiky Ukrainy [The digital security strategy of the enterprise as a driver of the digital transformation of the economy of Ukraine]. Herald of economic science of Ukraine. 2 (37). 201–204. [in Ukrainian].

Kraus, K., Kraus, N. & Shtepa, O. (2022). Tsyfrova transformatsiia kiberbezpeky na mikrorivni v umovakh voiennoho stanu. [Digital transformation of cyber security at the micro level in martial law]. Innovation and Sustainability. 3. 26–37. [in Ukrainian].

Kraus, N. M. and Kraus, K. M. (2018) Tsyfrovizatsiia v umovakh instytutsiinoi transformatsii ekonomiky: bazovi skladovi ta instrumenty tsyfrovykh tekhnolohii [Digitalization in the conditions of institutional transformation of economy: basic components and tools of digital technologies], Intelekt ХХІ stolittia, vol. 1, pp. 211–214. [in Ukrainian].

Bodnar O.A. (2023) Modernizatsiia finansovo-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva v umovakh tsyfrovizatsii [Modernization of the financial and economic security of the enterprise in the conditions of digitalization] Naukovi perspektyvy. №2. рр.234¬246. [in Ukrainian].

Savruk M.V. (2010) Aktualnist problemy zabezpechennia informatsiinoi bezpeky Ukrainy ta shliakhy yii rozviazannia systemy obrobky informatsii. [The relevance of the problem of ensuring information security of Ukraine and ways of solving it in the information processing system] Systemy obrobky informatsii. № 3 (84). S. 77¬79. [in Ukrainian].

Sopilko I.M. 2021. Informatsiina bezpeka ta kiberbezpeka: porivnialno-pravovyi aspekt.[ Information security and cyber security: a comparative legal aspect]. Yurydychnyi visnyk. Vyp. 2 (59). [in Ukrainian].

Переглядів статті: 34
Завантажень PDF: 12
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Дуляба, Н., & Обрамич, О. (2023). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ЦИФРОВОЇ БЕЗПЕКИ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-66
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ