МОНІТОРИНГ ЯК СУЧАСНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІТИКИ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

  • Ірина Аксьонова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0003-2605-0455
Ключові слова: система моніторингу, діагностика, ключові показники ефективності, інформаційно-аналітичне забезпечення, система прийняття управлінських рішень

Анотація

Для успішного розвитку підприємств необхідно використовувати моніторинг бізнес-процесів та бізнес-середовища. Стаття спрямована на узагальнення теоретико-методичних засад та концептуальних основ формування системи моніторингу підприємства як прикладного інструменту спостереження, діагностики, моделювання та управління його діяльністю. Доведено, що моніторинг діяльності підприємства доцільно розглядати не тільки як інформаційно-оціночну систему, а й як забезпечення функціонування системи підтримки прийняття обґрунтованих управлінських рішень. В статті розглянуто основи розробки дворівневої системи моніторингу діяльності підприємства, що складається з інформаційної та методичної бази і спрямована на виконання оціночних, аналітичних, прогностичних й управлінських функцій. Виділено та проаналізовано структурні складові дворівневої системи моніторингу діяльності підприємства, а саме базу даних та базу знань. Крім того, в статті визначено основні елементи системи моніторингу, які складають її концептуальні основи, а саме мету, об’єкт, суб’єкти, принципи, функції. На підставі концептуальних основ сформовано модель системи моніторингу діяльності підприємства як складової системи прийняття управлінських рішень.

Посилання

Борецька Н. П., Півторак Д. І. Моніторинг бізнес-середовища як інструмент забезпечення стратегії розвитку підприємства. Бізнес-навігатор. 2018. Випуск 6(49). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2018_6_16 (дата звернення 20.10.2023)

Ю. Я. Бобало, Ю. Г. Даник, Л. О. Комарова, О. О. Лук‘янов, В. М. Максимович, О. О. Писарчук, В. В. Ріппенбейн, Р. Т. Смук, В. С. Стогній, Ю. Б. Сторонський, Б. М. Стрихалюк. Моніторинг об‘єктів в умовах апріорної невизначеності джерел інформації : монографія. Львів, 2015. 360 с.

Роскладка Н. О., Роскладка А. А., Пушкарьова А. В. Система моніторингу ключових показників ефективності діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2019. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7551 (дата звернення 20.10.2023)

Рябкова О. В. Моніторинг економічних показників результативності машинобудівного підприємства : автореф. дис…. канд. екон. наук : 08.00.04. Львів, 2018. URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/dissertation/1346/avtoreferatryabkova.pdf (дата звернення 20.10.2023)

Побурко Я. О. Моніторингові оцінювання складних соціально-економічних явищ розвитку регіону. Львів : Видавництво НАН України; Ін-т регіональних досліджень, 2006. 306 с.

Алькема В. Г., Кузуб С. В. Моніторинг загроз фінансово-економічній безпеці суб’єкта господарської діяльності. Вчені записки Університету «КРОК». 2017. Випуск 48. С.101¬112. URL: http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/10 (дата звернення 20.10.2023)

Якимова Н.С. Моніторинг поведінкових моделей суб’єктів ринку праці в системі інформаційно-аналітичного забезпечення державної політики. Економiка i органiзацiя управлiння. 2020. № 3 (39). С.278¬287.

Педченко Н.С. Моніторинг фінансової конкурентоспроможності підприємств: монографія. Полтава : Видавництво РВВ ПУСКУ, 2007. 103 с.

Олійник Т. І. Концепція моніторингу організаційно-економічного механізму управління підприємством. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 23. С. 5¬9. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/23_2018/3.pdf (дата звернення 20.10.2023)

Галіцин В. К., Суслов О. П., Самченко Н. К. Концептуальні засади моніторингу. Бізнес Інформ. 2013. № 9. С. 330¬335.

Кобець С. П. Моніторинг у системі управління сталим розвитком підприємства. URL: https://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/3976/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C.pdf (дата звернення 20.10.2023)

Boretska N. P., Pivtorak D. I. (2018) Monitorynh biznes-seredovyshcha yak instrument zabezpechennia stratehii rozvytku pidpryiemstva [Monitoring of the business environment as a tool for ensuring the company's development strategy]. Biznes-navihator – Business navigato, vol. 6(49). Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2018_6_16 (accessed October 20, 2023)

Yu. Ya. Bobalo, Yu. H. Danyk, L. O. Komarova, O. O. Luk‘ianov, V. M. Maksymovych, O. O. Pysarchuk, V. V. Rippenbein, R. T. Smuk, V. S. Stohnii, Yu. B. Storonskyi, B. M. Strykhaliuk. (2015) Monitorynh ob‘iektiv v umovakh apriornoi nevyznachenosti dzherel informatsii : monohrafiia [Monitoring of objects in conditions of a priori uncertainty of information sources]. Monohrafiia. Lviv, 360 p. (in Ukrainian)

Roskladka N. O., Roskladka A. A., Pushkarova A. V. (2019) Systema monitorynhu kliuchovykh pokaznykiv efektyvnosti diialnosti pidpryiemstva [Monitoring system of key performance indicators of the enterprise]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, vol.12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7551 (accessed October 20, 2023)

Riabkova O. V. (2018) Monitorynh ekonomichnykh pokaznykiv rezultatyvnosti mashynobudivnoho pidpryiemstva [Monitoring of economic performance indicators of the machine-building enterprise]: avtoref. Dys kand. ekon. nauk: 08.00.04. Lviv. Available at: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/dissertation/1346/avtoreferatryabkova.pdf (accessed October 20, 2023)

Poburko Ya. O. (2006) Monitorynhovi otsiniuvannia skladnykh sotsialno-ekonomichnykh yavyshch rozvytku rehionu. [Monitoring evaluations of complex socio-economic phenomena of the region's development]. Lviv: Vydavnytstvo NAN Ukrainy; In-t rehionalnykh doslidzhen, 306 p. (in Ukrainian)

Alkema V. H., Kuzub S. V. (2017) Monitorynh zahroz finansovo-ekonomichnii bezpetsi subiekta hospodarskoi diialnosti [Monitoring of threats to the financial and economic security of the subject of economic activity]. Vcheni zapysky Universytetu «KROK» - Scientific notes of "KROC" University, vol. 48, pp.101-112. Available at: http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/10 (accessed October 20, 2023)

Yakymova N.S. (2020) Monitorynh povedinkovykh modelei subiektiv rynku pratsi v systemi informatsiino-analitychnoho zabezpechennia derzhavnoi polityky [Monitoring of behavioral models of labor market subjects in the system of information and analytical support of state policy]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia – Economics and management organization, vol. 3(39), pp. 278¬287.

Pedchenko N.S. (2007) Monitorynh finansovoi konkurentospromozhnosti pidpryiemstv: monohrafiia [Monitoring of financial competitiveness of enterprises]. Poltava: Vydavnytstvo RVV PUSKU, 103 p. (in Ukrainian)

Oliinyk T. I. (2018) Kontseptsiia monitorynhu orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnia pidpryiemstvom [The concept of monitoring the organizational and economic mechanism of enterprise management]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, vol. 23. pp.5¬9. Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/23_2018/3.pdf (accessed October 20, 2023)

Halitsyn V. K., Suslov O. P., Samchenko N. K. (2013) Kontseptualni zasady monitorynhu [Conceptual principles of monitoring]. Biznes Inform – Business Inform, vol. 9, pp. 330¬335.

Kobets S. P. Monitorynh u systemi upravlinnia stalym rozvytkom pidpryiemstva [Monitoring in the management system of sustainable development of the enterprise]. Available at: https://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/3976/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C.pdf (accessed October 20, 2023)

Переглядів статті: 29
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Аксьонова, І. (2023). МОНІТОРИНГ ЯК СУЧАСНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІТИКИ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-70
Розділ
ЕКОНОМІКА