СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

  • Ірина Аксьонова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0003-2605-0455
Ключові слова: ринок праці, безробіття, вакансія, навантаження на одну вакансію, цифрова економіка, модель ринку праці, пандемія «COVID-19»

Анотація

Стаття присвячена дослідженню тенденцій на ринку праці в сучасних умовах. Визначено, що в умовах глобалізації, демографічної кризи, реформування системи вищої освіти, поширення процесів діджиталізації формується нова модель ринку праці, яка заснована на мережево-цифрових технологіях. Разом з тим, на формування й розвиток сучасного ринку праці впливають фактори, що викликані пандемією «COVID-19». Проаналізовано динамічні зміни на ринку праці в період пандемії, проведено їх порівняння з попередніми періодами за показниками безробіття, кількості вакансій та навантаження на одну вакансію. Здійснено порівняльний аналіз структурних змін на національному ринку праці та визначено найбільш затребувані сфери, уподобання роботодавців та пошукувачів роботи у 2020 та 2021 роках. Окреслено сучасні тенденції на ринку праці та перспективний напрямок його розвитку.

Посилання

В Минэкономики пояснили рост безработицы в Украине. URL: https://www.rbc.ua/rus/news/minekonomiki-poyasnili-rost-bezrabotitsy-1579616163.html (дата звернення: 27.03.2021).

Державний центр зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/storinka/analityka-ta-statystyka (дата звернення: 30.03.2021).

Зуб М.Я., Вергелес І. В. Коронавірус як чинник формування нового ринку праці в регіонах України. URL: https://www.ndifp.com/1579/ (дата звернення: 17.04.2021).

Кибанов А.Я. Экономика и социология труда. Москва: ИНФРА-М, 2006. 584 с.

Колот А., Герасименко О. Сфера праці в умовах глобальної соціоекономічної реальності 2020: виклики для України. URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/16344.pdf (дата звернення: 30.03.2021).

Костриця В. І., Бурлай Т. В. Дисбаланси і дивергенція у сфері зайнятості: підходи ЄС та України до їх подолання. Український соціум. 2020. 1(72). С. 83–107.

Пандемический 2020-й. Итоги года на рынке труда. URL: https://grc.ua/article/28012 (дата звернення: 17.04.2021).

Рой В., Жабінець О. Видимі та латентні наслідки COVID-19 для регулювання соціально-трудових відносин в сфері МСБ України. Київ. 2020. URL: http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Vidimi-ta-latentni-naslidki-COVID-19-.pdf (дата звернення: 05.04.2021).

Рынок труда в апреле-2020: безработица стремительно растет, работодатели выжидают. URL: http://sd.net.ua/2020/04/11/rynok-truda-aprel-2020.html. (дата звернення 27.03.2021).

Рынок труда – 2021. Что интересного подбросил локдаун в январе. URL: https://grc.ua/article/28092 (дата звернення 05.04.2021).

Солодовник О. О. Заходи забезпечення безпеки банківської системи у звязку із пандемією коронавірусу. Проблеми розвитку фінансових послуг. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції 19 листопада 2020 р. Частина 1. Харків. Харк. нац. ун-т будів. та архіт., 2020. С. 28–30.

Україна у 2020-2021 роках: наслідки пандемії. Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 2020. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=454cd56e-90c6-467b-9dd2-82f9dad87e0a (дата звернення: 05.04.2021).

Український ринок праці: імперативи та можливості змін: колективна монографія / за ред. І.Л. Петрової, В.В. Близнюк; ІЕП НАН України. Київ, 2018. 356 с. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/306.pdf (дата звернення: 05.04.2021).

Як пандемія COVID-19 змінила ринок праці в Україні. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3104312-ak-pandemia-covid19-zminila-rinok-praci-v-ukraini.html (дата звернення: 30.03.2021).

V Minjekonomiki pojasnili rost bezraboticy v Ukraine [The Ministry of Economy explained the rise in unemployment in Ukraine]. Available at: https://www.rbc.ua/rus/news/minekonomiki-poyasnili-rost-bezrabotitsy-1579616163.html (accessed 27 March 2021).

Derzhavnyj centr zajnjatosti [State Employment Center]. Available at: https://www.dcz.gov.ua/storinka/analityka-ta-statystyka (accessed 30 March 2021).

Zub M.Ja., Vergheles I. V. (2020) Koronavirus jak chynnyk formuvannja novogho rynku praci v reghionakh Ukrajiny [Coronavirus as a factor in the formation of a new labor market in the regions of Ukraine]. Available at: https://www.ndifp.com/1579/ (accessed 17 April 2021).

Kibanov A. Ja. (2006) Jekonomika i sociologija truda [Economics and Sociology of Labor]. Moskva: INFRA-M. 584 p.

Kolot A., Gherasymenko O. (2020) Sfera praci v umovakh ghlobaljnoji socioekonomichnoji realjnosti 2020: vyklyky dlja Ukrajiny [The sphere of work in the conditions of the global socio-economic reality 2020: challenges for Ukraine]. Available at: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/16344.pdf (accessed 30 March 2021).

Kostrycja V. I., Burlaj T. V. (2020) Dysbalansy i dyverghencija u sferi zajnjatosti: pidkhody JeS ta Ukrajiny do jikh podolannja [Employment imbalances and divergence: EU and Ukrainian approaches to overcoming them]. Ukrajinsjkyj socium, no 1(72). pp. 83–107.

Pandemicheskij 2020-j. Itogi goda na rynke truda [Pandemic 2020. Results of the year on the labor market]. Available at: https://grc.ua/article/28012 (accessed 17 April 2021).

Roj V., Zhabinecj O. (2020) Vydymi ta latentni naslidky COVID-19 dlja reghuljuvannja socialjno-trudovykh vidnosyn v sferi MSB Ukrajiny [Visible and latent consequences of COVID-19 for the regulation of social and labor relations in the field of SMEs of Ukraine]. Available at: http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Vidimi-ta-latentni-naslidki-COVID-19-.pdf (accessed 05 April 2021).

Rynok truda v aprele-2020: bezrabotica stremitel'no rastet, rabotodateli vyzhidajut [Labor market in April 2020: unemployment is growing rapidly, employers are biding their time]. Available at: http://sd.net.ua/2020/04/11/rynok-truda-aprel-2020.html (accessed 27 March 2021).

Rynok truda – 2021. Chto interesnogo podbrosil lokdaun v janvare [Labor market – 2021. What interesting lockdown threw in January]. Available at: https://grc.ua/article/28092 (accessed 05 April 2021).

Solodovnyk O. O. (2020) Zakhody zabezpechennja bezpeky bankivsjkoji systemy u zvjazku iz pandemijeju koronavirusu [Measures to ensure the security of the banking system in connection with the coronavirus pandemic]. Problemy rozvytku finansovykh poslugh. Materialy Vseukrajinsjkoji naukovo-praktychnoji internet konferenciji 19 lystopada 2020 r. Chastyna 1. Kharkiv. Khark. nac. un-t budiv. ta arkhit., pp. 28–30.

Ukrajina u 2020-2021 rokakh: naslidky pandemiji. Departament strateghichnogho planuvannja ta makroekonomichnogho proghnozuvannja Ministerstva rozvytku ekonomiky, torghivli ta siljsjkogho ghospodarstva Ukrajiny [Ukraine in 2020-2021: consequences of the pandemic. Department of Strategic Planning and Macroeconomic Forecasting of the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine]. Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=454cd56e-90c6-467b-9dd2-82f9dad87e0a (accessed 05 April 2021).

Ukrajinsjkyj rynok praci: imperatyvy ta mozhlyvosti zmin (2018) [Ukrainian labor market: imperatives and opportunities for change]. kolektyvna monoghrafija / za red. I.L. Petrovoji, V.V. Blyznjuk; IEP NAN Ukrajiny. Kyiv 356 p. (in Ukrainian)

Jak pandemija COVID-19 zminyla rynok praci v Ukrajini [How the COVID-19 pandemic changed the labor market in Ukraine]. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3104312-ak-pandemia-covid19-zminila-rinok-praci-v-ukraini.html (accessed 30 March 2021).

Переглядів статті: 617
Завантажень PDF: 1628
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Аксьонова, І. (2021). СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-20
Розділ
ЕКОНОМІКА