ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОЛЯ БЕЗПЕКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: торговельне підприємство, безпекова діяльність, роздрібна торгівля, оптова торгівля, працівник, кадровий склад

Анотація

Раніше існуючі пріоритети в безпековій діяльності стосовно ліквідації наслідків внутрішніх загроз втратили актуальність через суттєвість впливу в межах останніх кількох років новітніх факторів. COVID-19 та нова фаза військової агресії вимагає трансформації системи економічної безпеки в межах кожного торговельного підприємства незалежно від масштабів його діяльності. Такі зміни полягають в розширенні інформаційного поля, зокрема його зовнішньої частини, задля провадження безпекової діяльності виходячи із необхідності завчасного виявлення зовнішніх і внутрішніх загроз та усіх нових можливостей, використання яких дозволяє покращити конкурентні позиції. Розглянуто параметри однієї із багатьох точок зовнішнього інформаційного поля, яка передбачає ретельне відстеження змін в чисельності працівників торговельних підприємств задля встановлення тенденцій та на цій основі коригування стратегії розвитку.

Посилання

Апопій В.В., Шалева О. І., Гуштан Т. В. Тенденції розвитку спеціалізації у роздрібній торгівлі України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 10. С. 18–22.

Бшарат Н. Сучасний стан та тенденції розвитку потенціалу конкурентоспроможності торговельних підприємства України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. №18. С. 62–69.

Кошельок Г. В. Сучасний стан і перспективи розвитку оптової торгівлі в Україні. Інтелект ХХІ. 2018. №1. С. 80–85.

Слободянюк Н. О., Юнацький М. О., Сіраш С. С. Огляд сучасних тенденцій розвитку торгівлі в Україні та світі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Вип. 25. С. 128–132.

Статистичні дані. Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 14.10.2023)

Wertz J. 5 Trends That Will Redefine Retail In 2019. Forbes. URL: https://www.forbes.com/sites/jiawertz/2018/11/28/5-trends-that-will-redefine-retail-in-2019/#13142f0d6526 (дата звернення: 14.10.2023).

Apopii V.V., Shaleva O. I., Hushtan T. V. (2016) Tendentsii rozvytku spetsializatsii u rozdribnii torhivli Ukrainy [Trends in the development of specialization in the retail trade of Ukraine]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, vol. 10, pp. 18–22.

Bsharat N. (2019) Suchasnyi stan ta tendentsii rozvytku potentsialu konkurentospromozhnosti torhovelnykh pidpryiemstva Ukrainy [The current state and trends in the development of the potential of competitiveness of trade enterprises of Ukraine]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, no. 18, pp. 62–69.

Koshelok H. V. (2018) Suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku optovoi torhivli v Ukraini [The current state and prospects for the development of wholesale trade in Ukraine]. Intelekt KhKhI – Intelligence XXI, no. 1, pp. 80–85.

Slobodianiuk N. O., Yunatskyi M. O., Sirash S. S. (2019) Ohliad suchasnykh tendentsii rozvytku torhivli v Ukraini ta sviti [Overview of modern trends in the development of trade in Ukraine and the world]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, vol. 25, pp. 128–132.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2023) Statystychni dani [Statistics]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 14 October 2023)

Wertz J. (2018) 5 Trends That Will Redefine Retail In 2019. Forbes. Available at: https://www.forbes.com/sites/jiawertz/2018/11/28/5-trends-that-will-redefine-retail-in-2019/#13142f0d6526 (accessed 14 October 2023).

Переглядів статті: 50
Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Мельник, С., Равлінко, З., & Дуфенюк, О. (2023). ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОЛЯ БЕЗПЕКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ . Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-42
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ