ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС

  • Соломія Огінок Національний університет «Львівська політехніка», Львівський національний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0001-5462-5362
  • Андрій Когут Львівський національний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0009-0005-8152-9401
Ключові слова: соціальний менеджмент, соціальна відповідальність, корпоративні ініціативи, міжнародний бізнес, бізнес-моделі

Анотація

Стаття присвячена дослідженню соціального менеджменту як важливого напрямку управління, що набуває зростаючої актуальності в контексті розвитку соціальних організацій, проектів та підприємств. Обґрунтовано важливість соціального менеджменту, аналізуючи його ключові особливості. Розглянуто соціальне підприємництво не просто як бізнес-модель, а як стратегічний підхід до адаптації підприємств до глобальних соціальних викликів, при цьому добровільно інтегруючи соціальні та екологічні аспекти у свою діяльність. В статті виокремлено основні характеристики та принципи соціальної відповідальності бізнесу. Досліджено ключові аспекти та інструменти, з допомогою яких соціально відповідальні підприємства впроваджують свої ініціативи. Акцентовано, що кожен з цих інструментів спрямований на мінімізацію негативних соціальних та екологічних впливів, стимулювання позитивних змін в спільнотах, а також підвищення якості життя і благополуччя працівників. Наведено приклади соціальної відповідальності корпорацій. Розкрито корпоративні стратегії, які спрямовані на покращення соціального оточення і стимулюють позитивні зміни у спільноті.

Посилання

Букреєва Д. С. Соціальна відповідальність бізнесу як основа забезпечення ділової активності підприємств: євроінтеграційний аспект. Економіка та суспільство. 2022. №38.

Головінов О. М. Фактори формування інституту корпоративної соціальної відповідальності. Економіка та держава. 2014. №9. С. 10–14

Грицина Л. А. Корпоративна соціальна відповідальність підприємств: зарубіжний та вітчизняний досвід. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 10 (1). С. 99-102.

Длугопольський О. В. Соціальна відповідальність бізнесу: приклади розвинутих країн світу для України. European scientific journal of Economic and Financial innovation. 2020. No2(6). URL: https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/119/106

Євтушенко В. А. Оцінка корпоративної соціальної відповідальності: методи, об’єкти, показники. Вісник НТУ “ХПІ”. 2013. № 46 (1019). С. 53–63.

Карпенко О.О. Соціальна відповідальність як чинник економічного розвитку вітчизняних підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6219

Котлер Ф., Лі Н. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства. Пер. з англ. С. Яринич. Київ: Стандарт, 2005. 302 с.

Кривоус В. Корпоративна соціальна відповідальність у контексті формування партнерських взаємовідносин між державою, бізнесом та суспільством / Журнал європейської економіки. 2016. Т. 15, № 2. С. 172¬182.

Кузьмін О. Є. Соціальна відповідальність бізнесу: поняття типологія та чинники формування. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. 2021. №2(6). С.

Кусик Н.Л. Ефективність соціально відповідальної діяльності: взаємозв’язок з інвестиційним кліматом та привабливістю. Формування сучасних механізмів розвитку інноваційної сфери економіки. 2013. С.280¬300.

Мазуренко В.П., Засенко O.Ю. Сучасна концепція корпоративної соціальної відповідальності у міжнародному бізнесі. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1199

Пилипенко Н.М., Карпець О.В. Теоретичні аспекти соціального підприємництва в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2021. No 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2021/89.pdf (дата звернення: 05.04.2023).

Смаль В., Кокоть В. Що слід знати про соціальне підприємництво: посібник. Київ, 2017. 58 с.

Швець Г.О. Соціальне підприємництво: теоретичні та практичні аспекти. Економіка і організація управління. 2020. No 3 (39). С. 243¬251.

Bukreeva, D. S. (2022). Sotsialna vidpovidalnist biznesu yak osnova zabezpechennia dilovoi aktyvnosti pidpryiemstv: yevrointehratsiinyi aspekt. [Social responsibility of business as a basis for ensuring business activity of enterprises: European integration aspect]. Ekonomika ta suspilstvo, (38).

Holovinov, O. M. (2014). Faktory formuvannia instytutu korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti. [Factors of formation of the corporate social responsibility institute]. Ekonomika ta derzhava, (9), 10–14.

Hrytsyna, L. A. (2016). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist pidpryiemstv: zarubizhnyi ta vitchyznianyi dosvid. [Corporate social responsibility of enterprises: foreign and domestic experience]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, 10 (1), 99¬102.

Dluhopolskyi, O. V. (2020). Sotsialna vidpovidalnist biznesu: pryklady rozvynutykh krain svitu dlia Ukrainy. [Social responsibility of business: examples of developed countries of the world for Ukraine]. European Scientific Journal of Economic and Financial Innovation, 2(6).

Yevtushenko, V. A. (2013). Otsinka korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti: metody, obiekty, pokaznyky. [Assessment of corporate social responsibility: methods, objects, indicators]. Visnyk NTU "KhPI", (46) 1019, 53–63.

Karpenko, O. O. (2018). Sotsialna vidpovidalnist yak chynnyk ekonomichnoho rozvytku vitchyznianykh pidpryiemstv. [Social responsibility as a factor of economic development of domestic enterprises]. Efektyvna ekonomika, (4). Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6219 (accessed September 2023).

Kotler, F., & Lee, N. (2005). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist. Yak zrobyty yakomoha bilshe dobra dlia vashoi kompanii ta suspilstva. [Corporate social responsibility. How to do as much good as possible for your company and society]. (S. Yarynych, Trans.). Kyiv: Standart. (Original work published in English)

Kryvous, V. (2016). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist u konteksti formuvannia partnerskykh vzaiemovidnosyn mizh derzhavoiu, biznesom ta suspilstvom [Corporate social responsibility in the context of forming partnership relations between the state, business, and society]. Zhurnal yevropeyskoyi ekonomiky, 15(2), 172¬182.

Kuzmin, O. Ye. (2021). Sotsialna vidpovidalnist biznesu: poniattia typolohiia ta chynnyky formuvannia. [Social responsibility of business: concept typology and formation factors]. Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya ta problemy rozvytku, 2(6).

Kusik, N. L. (2013). Efektyvnist sotsialno vidpovidalnoi diialnosti: vzaiemozviazok z investytsiinym klimatom ta pryvablyvistiu. [Efficiency of socially responsible activity: interconnection with investment climate and attractiveness]. In Formuvannya suchasnykh mekhanizmiv rozvytku innovatsiynoyi sfery ekonomiky (pp. 280-300).

Mazurenko, V. P., & Zasenko, O. Yu. (n.d.). Suchasna kontseptsiya korporatyvnoyi sotsialnoyi vidpovidalnosti u mizhnarodnomu biznesi [Modern concept of corporate social responsibility in international business.]. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1199 (accessed September 2023).

Pylypenko, N. M., & Karpetz, O. V. (2021). Teoretychni aspekty sotsialnogo pidpryyemnytstva v suchasnykh umovakh [Theoretical aspects of social entrepreneurship in modern conditions.]. Efektyvna ekonomika, (3). Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2021/89.pdf (accessed September 2023).

Smal, V., & Kokot, V. (2017). Scho slid znaty pro sotsialne pidpryyemnytstvo: posibnyk [What you need to know about social entrepreneurship: a guide. Kyiv.

Shvets, H. O. (2020). Sotsialne pidpryyemnytstvo: teoretychni ta praktychni aspekty [Social entrepreneurship: theoretical and practical aspects.]. Ekonomika i organizatsiya upravlinnya, (3)39, 243¬251.

Переглядів статті: 84
Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Огінок, С., & Когут, А. (2023). ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-18
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ