УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Ключові слова: управління конфліктами, менеджмент персоналу, технології управління конфліктами, стратегії управління конфліктами, комунікативні технології

Анотація

У статті розглянуто актуальні проблеми, пов’язані із структурним елементом сучасної системи управління організаціями – управлінням конфліктами. Визначено, що управління конфліктами являє собою складний організаційно-технологічний процес, що проявляється у формі систематичного підходу до виявлення, аналізу, вирішення та моніторингу конфліктів в організації, орієнтований на забезпечення належного рівня її ефективності та функціональної стабільності. Розглянуто основні сучасні стратегії та методи управління конфліктами, спрямовані на досягнення максимальної ефективності управління організацією. Досліджено ключові причини виникнення конфліктів в організаціях та їх вплив на ефективність роботи персоналу. Визначено методи виявлення конфліктів на ранній стадії, що дозволяє запобігти їх подальшому загостренню та деструктивному впливу. Досліджено сучасний інструментарій та техніки вирішення конфліктів, включаючи комунікативні технології, переговори, конфліктологічні тренінги та медіацію.

Посилання

Дзямулич М. І., Урбан О. А., Гура О. С. Програмно-цільовий метод як домінуючий елемент системи управління персоналом в умовах формування глобальної економіки. Економічний форум. 2019. №3. С. 193-197.

Ємельяненко Л. М., Петюх В. М., Торгова Л. В., Гриненко А. М. Конфліктологія. Навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2003. 315 с.

Чалюк Ю. О. Соціальні послуги в умовах соціалізації глобальної економіки: теорія та практика : монографія. Київ : КНЕУ, 2022. 320 с.

Чалюк Ю. О. Сценарії соціально-економічного розвитку ЄС після BREXIT та COVID. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Том 31(70). № 4.

Шматковська Т. О., Коробчук Т. І., Борисюк О. В. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в системі обліково-аналітичного забезпечення щодо моделювання бізнес-процесів. Економіка та суспільство. 2023. №53.

Boiar A. O., Shmatkovska T. O., Stashchuk O. V. Towards the theory of supranational finance. Cogent Business & Management. 2018. Vol. 5(1).

Dziamulych M., Sadovska I., Shmatkovska T., Nahirska K., Nuzhna O., Gavryliuk O. The study of the relationship between rural population spending on peasant households with the main socio-economic indicators: a case study of Volyn region, Ukraine. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”. 2020. Vol. 20(2). P. 217–222.

Pohrishchuk B., Kolomiiets T., Chaliuk Y., Yaremko I., Hromadska N. Modeling the Application of Anti-Crisis Management Business Introduction for the Engineering Sector of the Economy. International Journal of Safety & Security Engineering. 2023. Vol. 13(2). P.187–194.

Dziamulych, M. I., Urban, O. A., & Gura, O. S. (2019). The program-target method as a dominant element of the personnel management system in the conditions of the formation of the global economy [Prohramno-tsilovyi metod yak dominuiuchyi element systemy upravlinnia personalom v umovakh formuvannia hlobalnoi ekonomiky]. Economic Forum, vol. 3, pp. 193–197. [in Ukrainian].

Iemelianenko, L. M., Petiukh, V. M., Torgova, L. V., & Grinenko, A. M. (2003). Konfliktologia [Conflictology]. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

Chaliuk, Yu. O. (2022). Sotsialni poslugy v umovakh sotsializatsii globalnoi ekonomiky: teoria ta praktyka [Social services in the conditions of socialization of the global economy: theory and practice]. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

Chaliuk, Yu. O. (2020) Scenarii sotsialno-ekonomichnoho rozvytku ES pislia BREXIT and COVID [Scenarios of social and economic development of the EU after BREXIT and COVID]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seria: Ekonomika i menedzhment, vol. 31(70), pp. 25–32. [in Ukrainian].

Shmatkovska, T. O., Korobchuk, T. I., Borysiuk, O. V. (2023). Suchasni informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v systemi oblikovo-analitychnoho zabezpechennia shchodo modeliuvannia biznes-protsesiv [Modern information and communication technologies in the system of accounting and analytical support for modeling business processes]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 53 [in Ukrainian].

Boiar, A. O., Shmatkovska, T. O., & Stashchuk, O. V. (2018). Towards the theory of supranational finance. Cogent Business & Management, vol. 5(1).

Dziamulych, M., Sadovska, I., Shmatkovska, T., Nahirska, K., Nuzhna, O., & Gavryliuk, O. (2020). The study of the relationship between rural population spending on peasant households with the main socio-economic indicators: a case study of Volyn region, Ukraine. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”, vol. 20(2), pp. 217–222.

Pohrishchuk B., Kolomiiets T., Chaliuk Y., Yaremko I., Hromadska N. (2023). Modeling the Application of Anti-Crisis Management Business Introduction for the Engineering Sector of the Economy. International Journal of Safety & Security Engineering, vol. 13(2), pp.187–194.

Переглядів статті: 119
Завантажень PDF: 72
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Леонов, О., & Леонова, Т. (2023). УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-11
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ