ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ СУЧАСНОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Ключові слова: організаційна структура, корпоративне управління, адаптація, лідерство, інновації

Анотація

У статті розглянуто специфіку сучасних бізнес-процесів, які вимагають від підприємств постійної адаптації та забезпечення ефективного управління для досягнення конкурентних переваг. Визначено, що теорія організації та організаційні структури в даний час виступають ключовими аспектами корпоративного управління, які дозволяють підтримувати ефективну функціональність та сприяють досягненню стратегічних цілей суб’єктів господарювання. Проаналізовано сутність теорії організації як основоположної концепції, котра допомагає зрозуміти внутрішню структуру підприємства, пов’язану із ефективною взаємодією елементів організації та її персоналу. Розглянуто сучасні підходи до формування організаційної структури підприємства та її типів, зокрема функціональна, дивізіональна, матрична та лінійна. Визначено актуальні переваги та недоліки кожного підходу, а також вказано на важливість вибору оптимальної організаційної структури в залежності від особливостей організації та її цілей.

Посилання

Дзямулич М. І., Чиж Н. М. Особливості функціонування системи недержавних страхових пенсійних фондів в Україні. Економічний форум. 2020. № 1. С. 135–140.

Дзямулич М. І., Шматковська Т. О. Управління розвитком персоналу підприємства в умовах економічної глобалізації. Економічний форум. 2020. № 3. С. 138–142.

Потьомкіна О. В., Дзямулич М. І., Шубала І. В. Стимулювання праці як чинник забезпечення ефективності використання персоналу. Економічний форум. 2019. № 1. С. 132–137.

Чалюк Ю. О. Детермінанти цифровізації економіки та суспільства. Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». 2020. № 5. С. 138–143.

Чалюк Ю. О. Індекси як критерії оцінки міжнародної соціально-економічної динаміки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2020. № 31. С. 138–145.

Чалюк Ю. О. Срібна економіка: демографічні зміни та економічні можливості. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2023. № 1(107). С. 50–59.

Шматковська Т., Демедюк Л., Рудь Т. До проблематики генезису та дефініції економічної категорії «витрати». Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2016. № 2. С. 169−182.

Шматковська Т. О., Дзямулич М. І. Цифровізація економіки та її трансформаційний вплив на розвиток стратегічного управлінського обліку. Економічний форум. 2022. № 2. С. 95–100.

Drucker P. The practice of management. Abingdon-on-Thames : Routledge, 2012. 368 p.

Fayol H. General and industrial management. Cambridge : Ravenio Books, 2016. 107 p.

Weber M. The theory of social and economic organization. New York : Simon and Schuster. 449 p.

Dziamulych, M. I., & Chyzh, N. M. (2020). Osoblyvosti funktsionuvannia systemy nederzhavnykh strakhovykh pensiinykh fondiv v Ukraini [The main features of the functioning of the non-state insurance pension funds in Ukraine]. Ekonomichnyi Forum, vol. 1, pp. 135–140. (in Ukrainian).

Dziamulych M. I., & Shmatkovska T. O. (2020). Upravlinnia rozvytkom personal pidpryiemstva v umovakh ekonomichnoi globalizatsii [Management of enterprise personnel development in conditions of economic globalization]. Ekonomichnyi Forum, vol. 3, pp. 138–142. (in Ukrainian).

Potiomkina, O. V., Dziamulych, M. I., & Shubala, I. V. (2019). Stymuliuvannia pratsi iak chynnyk zabezpechennia efektyvnosti vykorystannia personalu [Stimulating work as a factor in ensuring the efficiency of personnel use]. Ekonomichnyi Forum, vol. 1, pp. 132–137. (in Ukrainian).

Chaliuk, Yu. O. (2020). Determinanty tsyfrovizatsii ekonomiky ta suspilstva [Determinants of digitization of the economy and society]. Intelekt XXI, vol. 5, pp. 138–143. (in Ukrainian).

Chaliuk, Yu. O. (2020). Indeksy iak kryterii otsinky mizhnarodnoi sotsialno-ekonomichnoi dynamiky [Indices as evaluation criteria of international socio-economic dynamics]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnogo Universytetu. Seria: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 31, pp. 138–145. (in Ukrainian).

Chaliuk, Yu. O. (2023) Sribna ekonomika: demohrafichni zminy ta ekonomichni mozhlyvosti [The Silver Economy: Demographic Change and Economic Opportunity]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli, vol. 1(107), pp. 50–59. (in Ukrainian).

Shmatkovska, T., Demediuk L., & Rud, T. (2016). Do problematyky genezysu ta definiciyi ekonomichnoyi kategoriyi «vytraty» [On the problems of genesis and definition of the economic category «costs». Naukovyj visnyk Odeskogo nacionalnogo ekonomichnogo universytetu, vol. 2, pp. 169–182 (in Ukrainian).

Shmatkovska, T. O., & Dziamulych, M. I. (2022). Tsyfrovizatsia ekonomiky ta ii transformatsiinyi vplyv na rozvytol strategichnogo upravlinskogo obliku [Digitalization of the economy and its transformative impact on the development of strategic management accounting]. Ekonomichnyi Forum, vol. 2, pp. 95–100. (in Ukrainian).

Drucker, P. (2012). The practice of management. Abingdon-on-Thames : Routledge.

Fayol, H. (2016). General and industrial management. Cambridge : Ravenio Books.

Weber, M. (2009). The theory of social and economic organization. New York : Simon and Schuster.

Переглядів статті: 123
Завантажень PDF: 70
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Леонов, О., & Леонова, Т. (2023). ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ СУЧАСНОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-4
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ