УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМИ РИЗИКАМИ СТРАХОВИКА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ «УСГ»)

Ключові слова: страхові ризики, ВВП, фінансова безпека, система управління ризиками, фінансові показники, страхування

Анотація

В даній статті було досліджено управління страховими ризиками на прикладі вітчизняної страхової компанії «УСГ». Для початку було проведено дослідження фінансової безпеки страхового ринку, як одного із індикаторів виникнення ризиків. Нами було визначено, що український страховий ринок має негативні показники фінансової безпеки, що в підсумку позначається на скорочення кількості страхових компаній та деградацію ринку. Наступним було визначено теоретичні основи ідентифікації ризиків в страхових компаніях та проведено характеристику системи правління ризиками. Нами було визначено, що основними ризиками в страхових компаніях є неспроможність виплатити страхові компенсації та розгортання війни в Україні. В підсумковій частині статі були проаналізовані основні фінансові показники діяльності СК «УСГ». Досліджено, що в період війни компанія отримала збільшення чистого прибутку, що засвідчує ефективність її менеджменту. Такий результат є ознакою ефективної системи управління ризиками, яку ми і пропонуємо дослідити. Досліджена система управління ризиками, яку використовує компанія в своїй діяльності дала змогу зрозуміти особливості управління ризиками в компаніями.

Посилання

Полторак А. С. Фінансова безпека держави в умовах глобалізаційних змін: теорія, методологія, практика: монографія. М.: МНАУ, 2019. 536 с.

Ситник Н. С., Кравцова О. В. Оцінка фінансової безпеки страхового ринку в сучасних умовах. Бізнес інформ. № 10. 2019. С.219-225.

Статистика страхового ринку України. URL: http://forinsurer.com/stat/ (дата звернення 11.09.2023).

Global Risks 2015. Insight report. World Economic Forum. Geneva Switzerland.

Офіційний сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ (дата звернення 11.09.2023).

Братюк В. П. Сучасні реалії в Україні та страховий ринок. Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклик. Мукачево: МДУ, 2022. С. 19–21.

Лука П.В. Модернізація ринку страхування України в умовах пандемії COVID-19. Економіка та суспільство. 2021. № 25. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/271 (дата звернення 12.09.2023).

Ваніна Д.А. Методи управління ризиками в страхових організаціях. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2015. № 3. С. 16–28.

Шевчук О.О., Гулик М.І. Методи оцінювання ризиків у страховій діяльності. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. № 26. С. 291–299.

Фінансова звітність компанії УСГ (2023), URL: https://www.usg.ua/about/financial-information/financial-statements (дата звернення 13.09.2023).

Poltorak A. S. (2019) Finansova bezpeka derzhavy v umovakh hlobalizatsiinykh zmin: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia [Financial security of the state in the conditions of globalization changes: theory, methodology, practice: monograph]. M.: MNAU, 536 p. (in Ukrainian)

Sytnyk N. S., Kravtsova O. V. (2019) Otsinka finansovoi bezpeky strakhovoho rynku v suchasnykh umovakh [Assessment of financial security of the insurance market in modern conditions]. Biznes inform [Business inform]. № 10, pp. 219-225. (in Ukrainian)

Statystyka strakhovoho rynku Ukrainy [Statistics of the insurance market of Ukraine]. Available at: http://forinsurer.com/stat/ (accessed September 11, 2023).

Global Risks 2015. Insight report. World Economic Forum. Geneva Switzerland.

Ofitsiinyi sait NBU [The official website of the NBU]. Available at: https://bank.gov.ua/ (accessed September 11, 2023).

Bratiuk V. P. (2022) Suchasni realii v Ukraini ta strakhovyi rynok [Modern realities in Ukraine and the insurance market]. Zbirnyk tez dopovidei IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Upravlinnia sotsialno-ekonomichnymy transformatsiiamy hospodarskykh protsesiv: realii i vyklyk. Mukachevo: MDU, pp. 19–21. (in Ukrainian)

Luka P.V. (2021) Modernizatsiia rynku strakhuvannia Ukrainy v umovakh pandemii COVID-19 [Modernization of the insurance market of Ukraine in the conditions of the COVID-19 pandemic]. Ekonomika ta suspilstvo [Economy and society]. № 25. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/271 (accessed September 12, 2023). (in Ukrainian)

Vanina D.A. (2015) Metody upravlinnia ryzykamy v strakhovykh orhanizatsiiakh [Methods of risk management in insurance organizations]. Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu [Scientific Bulletin of Odessa National Economic University]. № 3, pp. 16–28. (in Ukrainian)

Shevchuk O.O., Hulyk M.I. (2016) Metody otsiniuvannia ryzykiv u strakhovii diialnosti [Risk assessment methods in insurance activity]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy [Scientific bulletin of NLTU of Ukraine]. № 26, pp. 291–299. (in Ukrainian)

Finansova zvitnist kompanii USH [Financial statements of the USG company] (2023), Available at: https://www.usg.ua/about/financial-information/financial-statements (accessed September 13, 2023).

Переглядів статті: 153
Завантажень PDF: 46
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Владика, Ю., & Шубіна, І. (2023). УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМИ РИЗИКАМИ СТРАХОВИКА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ «УСГ»). Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-12
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ