ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

  • Світлана Рогач Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0001-6940-1935
Ключові слова: економічна ефективність, фінансові ресурси, фінансове управління, оптимізація фінансової стратегії, конкурентоспроможність підприємства

Анотація

У статті розглянуто актуальні питання забезпечення економічної ефективності використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання в сучасних умовах. Досліджено теоретичні та практичні аспекти оптимізації фінансової стратегії та управління фінансовими активами підприємства з метою забезпечення його стійкого розвитку. Проаналізовано сутність підходів до визначення поняття «економічна ефективність» та проаналізовано фактори, які впливають на неї, зокрема, рівень ліквідності, рентабельність, оборотність фінансових ресурсів тощо. Розглянуто проблематику визначення оптимальної структури фінансових активів підприємства та їх раціонального використання для досягнення максимального фінансового результату. Особлива увага приділена методам аналізу та контролю фінансової діяльності підприємства, включаючи бюджетування, планування і прогнозування його фінансових потоків. Визначено інструменти та методи, які дозволяють забезпечити оптимальне використання фінансових ресурсів підприємства та зменшити ризики фінансових втрат.

Посилання

Дзямулич М. І., Чиж Н. М. Особливості функціонування системи недержавних страхових пенсійних фондів в Україні. Економічний форум. 2020. №1. С. 135–140.

Дзямулич М. І., Чиж Н. М. Страхування інвестицій та диверсифікація інвестиційних ризиків. «Економічні науки». Серія «Облік і фінанси». 2013. №10(37). С. 21–26.

Козачок І. А. Формування та управління ефективним використанням фінансових ресурсів підприємства. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2011. №47. С. 277–283.

Нечипоренко А. В., Рибалкіна А. О. Теоретичні аспекти формування та використання фінансових ресурсів підприємства. Ефективна економіка. 2020. №11.

Чалюк Ю. О. Глобальні соціально-економічні наслідки російсько-української війни. Економіка та суспільство. 2022. №37.

Чалюк Ю. О. Сценарії соціально-економічного розвитку ЄС після BREXIT та COVID. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Том 31(70). № 4.

Шматковська Т. О., Коробчук Т. І., Борисюк О. В. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в системі обліково-аналітичного забезпечення щодо моделювання бізнес-процесів. Економіка та суспільство. 2023. №53.

Шматковська Т. О., Стащук О. В., Дзямулич М. І. Великі дані та бізнес-моделювання економічних систем. Ефективна економіка. 2021. №5.

Boiar A. O., Shmatkovska T. O., Stashchuk O. V. Towards the theory of supranational finance. Cogent Business & Management. 2018. Vol. 5(1).

Dziamulych, M. I., & Chyzh, N. M. (2020). Osoblyvosti funktsionuvannia systemy nederzhavnykh strakhovykh pensiinykh fondiv v Ukraini [The main features of the functioning of the non-state insurance pension funds in Ukraine]. Ekonomichnyi Forum, vol. 1, pp. 135–140. [in Ukrainian]

Dziamulych, M. I. & Chyzh, N. M. (2013) Strakhuvannia investytsiy ta dyversyfikatsiia investytsiinykh ryzykiv [Investment insurance and diversification of investment risks]. "Ekonomichni nauky". Seria "Oblik ta finansy", vol. 10(37), pp. 21–26 [in Ukrainian]

Kozachok, I. A. (2011). Formuvannia ta upravlinnia efektyvnym vykorystanniam finansovykh resursiv pidpryiemstva [Formation and management of the effective use of the company's financial resources]. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, vol. 47, pp. 277–283. [in Ukrainian]

Nechyporenko, A. V., & Rybalkina, A. O. (2020). Teoretychni aspekty formuvannia ta vykorystannia finansovykh resursiv pidpryiemstva [Theoretical aspects of the formation and use of financial resources of the enterprise]. Efektyvna ekonomika, vol. 11. [in Ukrainian]

Chaliuk, Yu. O. (2022). Hlobalni sotsialno-ekonomichni naslidky rosiisko-ukrainskoi viiny [Global socio-economic consequences of the Russian-Ukrainian war]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 37. [in Ukrainian]

Chaliuk, Yu. O. (2020) Scenarii sotsialno-ekonomichnoho rozvytku ES pislia BREXIT and COVID [Scenarios of social and economic development of the EU after BREXIT and COVID]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seria: Ekonomika i menedzhment, vol. 31(70), pp. 25–32. [in Ukrainian]

Shmatkovska, T. O., Korobchuk, T. I., Borysiuk, O. V. (2023). Suchasni informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v systemi oblikovo-analitychnoho zabezpechennia shchodo modeliuvannia biznes-protsesiv [Modern information and communication technologies in the system of accounting and analytical support for modeling business processes]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 53 [in Ukrainian]

Shmatkovska, T. O., Stashchuk, O. V., & Dziamulych, M. I. (2021). Velyki dani ta bisnes-modeliuvannia ekonomichnykh system [Big data and business modeling of economic systems]. Efektyvna ekonomka, vol. 5 [in Ukrainian]

Boiar, A. O., Shmatkovska, T. O., & Stashchuk, O. V. (2018). Towards the theory of supranational finance. Cogent Business & Management, vol. 5(1).

Переглядів статті: 125
Завантажень PDF: 139
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Рогач, С. (2023). ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-4
Розділ
ЕКОНОМІКА