СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ, РОЗВИТОК ТА РЕАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ

  • Світлана Рогач Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0001-6940-1935
Ключові слова: інтелектуальна власність, управління інтелектуальною власністю, конкурентоспроможність, стратегії управління інтелектуальною власністю, інноваційний розвиток

Анотація

У статті розглянуто специфіку функціонування сучасного бізнесу в умовах інтенсивного зростання ролі інтелектуальної власності як ключового ресурсу для підприємств у досягненні конкурентної переваги та стимулюванні їх інноваційного розвитку. Проаналізовано стратегії управління інтелектуальною власністю, особливості їх ідентифікації, розвитку та реалізації в умовах сучасних бізнес-процесів. Розглянуто процес ідентифікації інтелектуальної власності на основі визначення інтелектуальних активів, їх класифікації та оцінки. Визначено, що встановлення належного порядку оцінки ідентифікованих активів дозволяє підприємствам краще зрозуміти важливість ресурсів, які можуть бути використані для створення інноваційних продуктів та забезпечення ринкових конкурентних переваг. Розглянуто стратегії розвитку інтелектуальної власності в контексті процесу створення та накопичення об’єктів прав інтелектуальної власності, включаючи патентування, ліцензування та стратегії співробітництва з іншими організаціями.

Посилання

Бутнік-Сіверський О. Б. Інтелектуальний капітал (теоретичний аспект). Інтелектуальний капітал. 2002. №1. С. 16–27.

Дзямулич М. І., Фадєєва І. Г., Шматковська Т. О. Промисловий інтернет речей та його застосування у бізнес-процесах. Економічний форум. 2021. №3. С. 54-59.

Кириленко В. І., Чалюк Ю. О. Інноваційність економік світу. Підприємництво та інновації. 2020. №15. С.7–14.

Чалюк Ю. О. Детермінанти цифровізації економіки та суспільства. Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». 2020. №5.

Чалюк Ю. О. Цифрова конкурентоспроможність країн. Інфраструктура ринку. 2020. №50. С.23–30.

Шматковська Т. О., Стащук О. В., Дзямулич М. І. Великі дані та бізнес-моделювання економічних систем. Ефективна економіка. 2021. №5.

Butnik-Siverskyi, O. B. (2002). Intelektualnyi capital (teoretychnyi aspect) [Intellectual capital (theoretical aspect)]. Intelektualnyi capital, vol. 1, pp. 16–27.

Dziamulych, M. I., Fadieieva, I. H., Shmatkovska, T. O. (2021). Promyslovyi internet rechei ta yoho zastosuvannia u biznes-protsesakh [Industrial Internet of Things and its application in business processes]. Ekonomichnyi forum, vol 3, pp. 54–59 (in Ukrainian).

Kyrylenko, V. I., & Chaliuk, Yu. O. (2020). Innovatsiinist ekonomik svitu [Innovation of world economies]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, vol. 15, pp. 7–14 (in Ukrainian)

Chaliuk, Yu. O. (2020). Determinanty tsyfrovizatsii ekonomiky ta suspilstva [Determinants of digitization of the economy and society]. Intelekt XXI, vol. 5, pp. 138–143 (in Ukrainian).

Chaliuk, Yu. O. (2020). Tsyfrova konkurentospromozhnist krain [Digital competitiveness of countries]. Elektronnyi naukovo-praktychnyi zhurnal «Infrastruktura rynku», vol. 50, pp. 22–30 (in Ukrainian).

Shmatkovska, T. O., Stashchuk, O. V., & Dziamulych, M. I. (2021). Velyki dani ta bisnes-modeliuvannia ekonomichnykh system [Big data and business modeling of economic systems]. Efektyvna ekonomka, vol. 5 (in Ukrainian).

Переглядів статті: 42
Завантажень PDF: 31
Опубліковано
2023-10-31
Як цитувати
Рогач , С. (2023). СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ, РОЗВИТОК ТА РЕАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (56). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-24
Розділ
ЕКОНОМІКА