ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ: СУТНІСТЬ ТА ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ

  • Руслан Манн Черкаський державний технологічний університет
  • Владислав Огородніков Черкаський державний технологічний університет https://orcid.org/0009-0005-0766-9545
Ключові слова: стратегічне управління, регіон, конкурентоспроможність, етапи розвитку, сутність та значення

Анотація

У статті розглянуто теоретичні засади стратегічного управління регіональним розвитком через побудову основних етапів та методів його реалізації. Наведено сутнісну характеристику терміну «стратегічне управління» та виділено його територіальну спрямованість. Автором запропоноване авторське визначення поняття «стратегічне управління», яке передбачає забезпечення сталого розвитку регіону, підвищення якості життя населення, залучення інвестицій, розвиток бізнесу та створення сприятливого середовища регіону. Розроблено етапи стратегічного управління регіональним розвитком та методи їх реалізації. Встановлено, що для досягнення стратегічної мети регіонального розвитку необхідне виконання п’яти етапів, які передбачають їх реалізацію за певними методами. Визначено, що головними учасниками реалізації зазначених етапів є держава, бізнес та населення, які створюють сприятливі умови для підвищення конкурентоспроможності країни та зростання її добробуту.

Посилання

Жаворонкова Г.В., Жаворонков В.О. Стратегічне управління роз витком регіону. Проблеми екологічної біотехнології. 2010. № 1. С. 26–31. URL: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IMV/article/view/2872/2861.(дата звернення 15.09.2022).

Пуцентейло П.Р., Завитій О.П. Особливості формування стратегії управління економічним розвитком регіону. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2017. Вип. 27. С. 298–308. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZnpPdatu_2017_27_40 (дата звернення 15.09.2022).

Коритько Т. Ю. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку регіону. Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. 2012. С. 152–160. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sim_2012_2012_14. (дата звернення 15.09.2022).

Porter M. E. Competitive strategy. Techniques for analyzing industries and competitor. First Free Press Edition, 1980. 397 p.

Рогатіна Л. П. Стратегічне управління економічним розвитком, його особливості та роль у формуванні конкурентних переваг регіону. Економіка та держава. 2018. № 2. С. 92–96. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/2_2018/22.pdf (дата звернення 15.09.2022).

Chandler A. Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise. Massachusetts Institution of Technology: The Mit Press. 1962, 1990. 465 p.

Schendel D. E. Business Policy or Strategic Management: A Broader View for an Emerging Discipline. Academy of Management Proceeding. August. 1972. P. 4.

Higgins J. M. Organizational Policy and strategic Management: Text and Cases, 2nd ed. Chicago: The Dryden Press, 1983. Р. 3.

Pearce J. A., Robinson R. B. Jr. Strategic Management, 2nd ed. Homewood, ІІІ: Richard D. Irvin, 1985. Р. 6.

Шершньова З.Є. Стратегічне управління: підручник. 2-ге вид., перероб і доп. Київ : Вид-во КНЕУ, 2004. 699 с.

Стратегічне планування : навч. посібник / М.А. Латинін, Т.М. Лозинська, І.В. Дунаєв ; за заг. ред. д.е.н., проф. О. Ю. Амосова. 2-ге вид., перероб. та допов. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. 248 с.

Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [наук.-ред. колегія : Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін.]. Т. 2 : Методологія державного управління / [наук.-ред. колегія : Ю.П. Сурмін (співголова), П.І. Надолішній (співголова) та ін.]. Київ : НАДУ, 2011. 692 с.

Тертичка В.В. Стратегічне управління : навч. посібник. Київ : НАДУ, 2014. 196 с.

Якушева О.В. Міжрегіональний взаємозв’язок як фактор зростання економіки. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», Вип. 17. 2018. С. 221–226.

Zhavoronkova G.V., Zhavoronkov V.O. (2010). Strategic management of the development of the region. Problems of ecological biotechnology. № 1. P. 26–31. URL: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IMV/article/view/2872/2861

Pucenteilo P.R., Zavytiy O.P. (2017). Peculiarities of forming a strategy for managing the economic development of the region. Podilsky Visnyk: agriculture, technology, economy. Vol. 27. P. 298–308. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZnpPdatu_2017_27_40

Korytko T.Yu. (2012). Strategic planning of social and economic development of the region. Strategy and mechanisms of regulation of industrial development. P. 152–160. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sim_2012_2012_14

Porter M.E. (1980). Competitive strategy. Techniques for analyzing industries and competitor. First Free Press Edition. 397 p.

Rogatina L.P. (2018). Strategic management of economic development, its features and role in the formation of competitive advantages of the region. Economy and the state. № 2. P. 92–96. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/2_2018/22.pdf

Chandler A. (1990). Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise. Massachusetts Institution of Technology: The Mit Press. 465 p.

Schendel D.E. (1972). Business Policy or Strategic Management: A Broader View for an Emerging Discipline. Academy of Management Proceeding. August. P. 4.

Higgins J.M. (1983). Organizational Policy and strategic Management: Text and Cases, 2nd ed. Chicago: The Dryden Press, Р. 3.

Pearce J.A., Robinson R.B.Jr. (1985). Strategic Management, 2nd ed. Homewood, ІІІ: Richard D. Irvin, Р. 6.

Shershnyova Z.E. (2004). Strategic management: textbook. 2nd ed., revised and supplemented. Kyiv: KNEU Publishing House. 699p.

Latynin M.A., Lozinska T.M., Dunaev I.V. (2013). Strategic planning: education. Manual.; in general ed. Doctor of Economics, Prof. O.Yu. Amosova. 2nd ed., revision. and added Kharkiv: Publishing House of KhaRI NADU "Master". 248 p.

Kovbasyuk Yu.V. (2011). Encyclopedia of public administration: in 8 volumes. Nat. Acad. state example under the President of Ukraine; [scientific editor collegium: Yu. V. Kovbasyuk (chairman) and others]. Vol. 2: Methodology of state administration / [scientific editor. collegium: Yu.P. Surmin (co-chairman), P.I. Nadolishnyi (co-chairman) and others]. Kyiv: NADU. 692 p.

Tertychka V.V. (2014). Strategic management: training. Manual. Kyiv: NADU. 196 p.

Yakusheva O.V. (2018). Interregional interconnection as a factor of economic growth. Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property: Collection of scientific works. Mariupol: State Technical University "PDTU", Vol. 17. P. 221–226.

Переглядів статті: 45
Завантажень PDF: 35
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Манн, Р., & Огородніков, В. (2023). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ: СУТНІСТЬ ТА ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-88
Розділ
ЕКОНОМІКА