ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційний потенціал, промислові підприємства, виробництво, стійкий розвиток, дослідження проблем, оцінка сучасного стану

Анотація

У статті проведено оцінку інноваційного потенціалу промислових підприємств із зазначенням проблем, що перешкоджають їх стійкому розвитку. Проаналізовано показники впровадження інновацій на промислових підприємствах України за 2016–2020 роки, які показали відсутність ефективної стратегії щодо стійкого інноваційного розвитку промисловості України. Досліджено показники, що характеризують інноваційну діяльність промислових підприємств України у 2016–2020 рр., які показали негативну тенденцію зниження кількості інноваційно активних підприємств. Обґрунтовано стримуючі фактори щодо підвищення інноваційної активності промисловості та її стійкого розвитку. Досліджено місце України у міжнародних рейтингах, що відображають інноваційний розвиток та визначено позицію України як повільного інноватора. Досліджено позицію України серед країн Європи за зведеним інноваційним індексом у 2021 р. та визначено системне відставання економіки країни від інших країн Європи.

Посилання

Амоша О.І. Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення: монографія О.І. Амоша та ін. Донецьк : ІЕП НАН України, 2007. 328 с.

Зайцева Л.О. Особливості розвитку інноваційної діяльності підприємств легкої промисловості України. Бізнес інформ. 2014. №5. С. 150–154.

Іванова Т.В. Інноваційна діяльність підприємств України як фактор підвищення рівня конкурентоспроможності на міжнародних ринках. Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». 2020. № 17. С. 395–404.

Писаренко Т.В., Куранда Т.К., Кваша Т.К. та ін. Стан науково-інноваційної діяльності в Україні у 2020 році: науково аналітична записка. Київ : УкрІНТЕІ, 2021. 39 с.

Шарко М.В. Концептуальные основы инновационного развития экономики Украины: теоретико-методологические аспекты : монография / под. ред. М.В. Шарко. Херсон : ХНТУ, 2005. 394 с.

Яковлев А.І. Аналіз стану інноваційної діяльності в Україні та шляхи його поліпшення. Наука та наукознавство. 2018. № 2 (100). С. 29–44.

Яшкіна О.І. Інноваційна діяльність підприємств України: тенденції розвитку та чинники впливу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 4. С. 181–189.

Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

Витрати на наукові дослідження в Україні та світі: вебсайт. URL: http://edclub.com.ua/analityka/rubryka-cikavo-znaty-vytraty-na-naukovi-doslidzhennya-v-ukrayini-ta-sviti

European Innovation Scoreboard 2021. Most Innovative Countries: веб-сайт. URL:https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45940

Global Innovation Index 2021. Global Innovation Index: веб-сайт. URL: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator

The Bloomberg innovation index. Bloomberg 2021: веб-сайт. URL: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-innovative-countries

Писаренко Т.В., Куранда Т.К. та ін. Наукова та науково-технічна діяльність в Україні у 2021 році: науково-аналітична доповідь. Київ : УкрІНТЕІ, 2022. 93 с.

Інноваційний розвиток в промисловості – що має змінити війна? URL: https://www.industry4ukraine.net/publications/innovaczijnyj-rozvytok-v-promyslovosti-shho-maye-zminyty-vijna/

Amosha O.I. (2007). Activation of innovative activity: organizational-legal and social-economic support: monograph O.I. Amosha et al. Donetsk: IEP of the National Academy of Sciences of Ukraine. 328 p.

Zaitseva L.O. (2014). Peculiarities of development of innovative activity of enterprises of light industry of Ukraine. Business information. № 5. P. 150–154.

Ivanova T.V. (2020). Innovative activity of Ukrainian enterprises as a factor in increasing the level of competitiveness in international markets. Economic bulletin of NTUU "Kyiv Polytechnic Institute". № 17. P. 395–404.

Pisarenko T.V., Kuranda T.K., Kvasha T.K. and others (2021). The state of scientific and innovative activity in Ukraine in 2020: a scientific and analytical note. Kyiv: UkrINTEI. 39 p.

Sharko M.V. (2005). Conceptual foundations of innovative development of the economy of Ukraine: theoretical and methodological aspects: monograph / ed. M.V. Sharko. Kherson: KhNTU. 394 p.

Yakovlev A.I. (2018). Analysis of the state of innovative activity in Ukraine and ways to improve it. Science and scientific knowledge. № 2 (100). P. 29–44.

Yashkina O.I. (2013). Innovative activity of Ukrainian enterprises: development trends and influencing factors. Marketing and innovation management. № 4. P. 181–189.

State Statistics Service of Ukraine. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/

Expenditures for scientific research in Ukraine and the world: website. Available at: http://edclub.com.ua/analityka/rubryka-cikavo-znaty-vytraty-na-naukovi-doslidzhennya-v-ukrayini-ta-sviti

European Innovation Scoreboard 2021. Most Innovative Countries: website. Available at: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45940

Global Innovation Index 2021. Global Innovation Index: Website. Available at: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator

The Bloomberg innovation index. Bloomberg 2021: Website. Available at: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-innovative-countries

Pisarenko T.V., Kuranda T.K. etc. (2022). Scientific and scientific and technical activity in Ukraine in 2021: scientific and analytical report. Kyiv: UkrINTEI. 93 p.

Innovative development in industry – what should the war change? Available at: https://www.industry4ukraine.net/publications/innovaczijnyj-rozvytok-v-promyslovosti-shho-maye-zminyty-vijna/

Переглядів статті: 37
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Манн, Р., & Мироненко, Д. (2022). ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-125
Розділ
ЕКОНОМІКА