ОЦІНЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС

  • Христина Притула Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» https://orcid.org/0000-0003-3846-2393
  • Ірина Кирик Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» https://orcid.org/0000-0001-6795-4755
Ключові слова: зовнішня торгівля, євроінтеграційні процеси, інструменти оцінки зовнішньої торгівлі, внутрішньогалузева торгівля, країни ЄС

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питань розвитку зовнішньої торгівлі України в умовах повномасштабного вторгнення росії в Україну, зміни географії зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств, формування нових логістичних маршрутів та посилення євроінтеграційних пріоритетів розвитку національної економіки. Проведена кількісна та якісна оцінка структури експорту та імпорту України. Здійснено компаративний аналіз розвитку зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС та світом у цілому. Розраховано індекс концентрації загального експорту та імпорту України та індекс Херфіндаля - Хіршмана з метою оцінки рівня залежності країни від кон’юнктури на зовнішніх європейських ринках. Оцінено рівень розвитку внутрішньогалузевої торгівлі України та країн ЄС загалом та у розрізі окремих товарних груп. Визначено “вузькі місця” та окреслено напрями активізації торговельно-економічного співробітництва України з країнами ЄС.

Посилання

William Diebold Jr. The Process of European Integration. Current History. 1962. Vol. 42, No. 247. Pp. 129¬135.

Редзюк Є. В. Економічна євроінтеграція: оцінка й моделювання поверхневих та прихованих чинників дивергенції між Україною та ЄС. Міжнародна економічна політика. 2021. № 1 (34). С. 95¬118.

Макогін З. Я., Атаманчук З. А. Оцінка торговельної ефективності України з країнами ЄС. БІЗНЕСІНФОРМ. 2020. № 3. С. 16-25. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-3_0-pages-16_25.pdf (дата звернення: 01.09.2023).

Пашков М. Євроінтеграція в умовах війни: виклики і перспективи: аналітична доповідь. URL: https://razumkov.org.ua/images/2022/12/28/2022-MATRA-IV-KVARTAL-7.pdf (дата звернення: 15.08.2023).

Тур О. В., Побережна М. П. Вплив євроінтеграційного процесу на експортно-імпортну політику України. Ефективна економіка. 2019. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7490 (дата звернення: 21.09.2023).

Семенець, А. О., Тюріна, Д. М., Кузькін, Є. Ю., & Ярмак, О. В. Аналіз розвитку євроінтеграційних процесів в Україні. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2021. №4(35). С. 495–506.

Arben Shehu. Europe and the integration process. Academicus International Scientific Journal. 2011. № 1. Pp. 153-162. URL: https://www.researchgate.net/publication/307834182_Europe_and_the_integration_process (дата звернення: 23.08.2023).

Притула Х.М., Заіка О.О. Розвиток торговельно-економічного співробітництва України та ЄС в умовах глобальних трансформаційних процесів. Ефективна економіка. 2023. №8. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1986 (дата звернення: 30.08.2023).

Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2022 рік. URL: https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/files/inline/files/zvit_pro_vykonannya_ugody_pro_asociaciyu_za_2022_rik.pdf (дата звернення: 26.08.2023).

Physical imports and exports. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Physical_imports_and_exports (дата звернення: 13.08.2023).

Official website of Sustainable Competitiveness Observatory (SCO). National attractiveness. URL: https://competitivite.ferdi.fr/media/W1siZiIsIjIwMTcvMDQvMDcvN3hsaGduMnBnNl9NX3Rob2RvbG9naWVfZ19uX3JhbGVfT0NELnBkZiJdXQ/M%C3%A9thodologie%20g%C3%A9n%C3%A9rale_OCD.pdf?sha=14240081bbe4932e (дата звернення: 07.08.2023).

Розвиток машинобудування в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення: монографія / за наук. ред. С. О. Іщук. Львів: ІРД НАНУ, 2022. 137 с.

Притула Х. М., Максименко А. О., Стельмах Х. П. Конкурентні переваги прикордонних регіонів України в контексті інтеграції до глобальних ланцюгів вартості: методичний підхід та результати оцінювання: науково-аналітична записка. Львів, 2020. 38 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20200403.pdf (дата звернення: 10.08.2023).

Concentration Index – Exports. URL: https://knoema.com/UNCTADCONDIVIN2017/merchandise-product-concentration-and-diversification-indices-of-exports-and-imports (дата звернення: 18.08.2023).

William Diebold Jr. (1962) The Process of European Integration. Current History, vol. 42, no. 247. Pp. 129¬135.

Redzyuk E. V. (2021) Ekonomichna yevrointehratsiia: otsinka y modeliuvannia poverkhnevykh ta prykhovanykh chynnykiv dyverhentsii mizh Ukrainoiu ta YeS [Economic European integration: evaluation and modeling of surface and hidden factors of divergence between Ukraine and the EU]. International economic policy, vol. 1 (34), pp. 95¬118.

Makogin Z. Ya., Atamanchuk Z. A. (2020) Otsinka torhovelnoi efektyvnosti Ukrainy z krainamy YeS [Evaluation of trade efficiency of Ukraine with EU countries]. BIZNESINFORM, vol. 3, pp. 16¬25. Available at: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-3_0-pages-16_25.pdf (accessed September 01, 2023).

Pashkov M. (2022) Yevrointehratsiia v umovakh viiny: vyklyky i perspektyvy: analitychna dopovid [European integration in the conditions of war: challenges and prospects: analytical report]. Available at: https://razumkov.org.ua/images/2022/12/28/2022-MATRA-IV-KVARTAL-7.pdf (accessed August 15, 2023).

Tur O. V., Poberezhna M. P. (2019) Vplyv yevrointehratsiinoho protsesu na eksportno-importnu polityku Ukrainy [The influence of the European integration process on the export-import policy of Ukraine]. Efficient economy, vol. 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7490 (accessed September 21, 2023).

Semenets, A. O., Tyurina, D. M., Kuzkin, E. Yu., & Yarmak, O. V. (2021) Analiz rozvytku yevrointehratsiinykh protsesiv v Ukraini [Analysis of the development of European integration processes in Ukraine]. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, vol.4 (35), pp.495–506.

Arben Shehu (2011) Europe and the integration process. Academicus International Scientific Journal, vol. 1, pp. 153-162. Available at: https://www.researchgate.net/publication/307834182_Europe_and_the_integration_process (accessed August 23, 2023).

Prytula Kh.M., Zaika O.O. (2023) Rozvytok torhovelno-ekonomichnoho spivrobitnytstva Ukrainy ta YeS v umovakh hlobalnykh transformatsiinykh protsesiv [Development of trade and economic cooperation between Ukraine and the EU in the conditions of global transformation processes]. Efficient economy, vol. 8. Available at: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1986 (accessed August 30, 2023).

Association Agreement Implementation Report for 2022 (2023). Available at: https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/files/inline/files/zvit_pro_vykonannya_ugody_pro_asociaciyu_za_2022_rik.pdf (accessed August 26, 2023).

Eurostat. Physical imports and exports. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Physical_imports_and_exports (accessed August 13, 2023).

Sustainable Competitiveness Observatory (SCO). National attractiveness. Available at: https://competitivite.ferdi.fr/media/W1siZiIsIjIwMTcvMDQvMDcvN3hsaGduMnBnNl9NX3Rob2RvbG9naWVfZ19uX3JhbGVfT0NELnBkZiJdXQ/M%C3%A9thodologie%20g%C3%A9n%C3%A9rale_OCD.pdf?sha=14240081bbe4932e (accessed August 07, 2023).

Ishchuk S. O., Sozanskyj L.Y., Koval L.P. & others (2022) Rozvytok mashynobuduvannia v Ukraini: problemy ta shliakhy yikh vyrishennia: monohrafiia. In S. O. Ishchuk (Eds.) [The development of mechanical engineering in Ukraine: problems and ways to solve them: a monograph]. Lviv: IRR NASU, 137 p. (in Ukrainian)

Prytula Kh. M., Maksymenko A. O., Stelmakh Kh. P. (2020) Konkurentni perevahy prykordonnykh rehioniv Ukrainy v konteksti intehratsii do hlobalnykh lantsiuhiv vartosti: metodychnyi pidkhid ta rezultaty otsiniuvannia: naukovo-analitychna zapyska [Competitive advantages of border regions of Ukraine in the context of integration into global value chains: methodical approach and evaluation results: scientific and analytical note]. Lviv, 38 p. Available at: http://ird.gov.ua/irdp/e20200403.pdf (accessed August 10, 2023).

Knoema. Concentration Index – Exports. Available at: https://knoema.com/UNCTADCONDIVIN2017/merchandise-product-concentration-and-diversification-indices-of-exports-and-imports (accessed August 18, 2023).

Переглядів статті: 61
Завантажень PDF: 30
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Притула, Х., & Кирик, І. (2023). ОЦІНЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-60
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ