ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПРАЦІВНИКАМИ УСТАНОВИ

Ключові слова: Державна аудиторська служба, Державна служба України з питань праці, перевірки і контроль, розрахунки з працівниками

Анотація

Статтю присвячено висвітленню специфіки здійснення перевірок розрахунків з працівниками Державною аудиторською службою та Державною службою України з питань праці. Розглянуто причини порушень кадрової дисципліни. Визначено процедуру здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю. Представлено які саме питань трудового законодавства та законодавства про охорону праці можуть перевіряти інспектори Державної служби України з питань праці та державні аудитори. Проаналізовано в яких випадках уповноважені посадові особи контролюючих органів мають право накласти стягнення у вигляді штрафу. Розглянуто наслідки у випадку, коли посадову особу Державної аудиторської служби не допускають до ревізії в установі. А також висвітлено основні порушення, які може виявити кожен з контролюючих органів.

Посилання

Блакита Г., Откаленко О. Державний фінансовий аудит системи вищої освіти. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. № 3 (86). С. 100¬113. URL: http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade/article/view/575/507 (дата звернення 21.09.2023)

Васильєва В. Г., Бабенко Л. В., Тумановська О. В. Сучасний стан та напрями вдосконалення організації обліку розрахунків з оплати праці в бюджетній установі. Економічний простір. 2019. № 146. С. 100–112. URL: http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/124/118 (дата звернення 10.09.2023)

Гамова О. В., Феофанов Л. К., Козачок І. А., Копитіна І. О. Особливості обліку та удосконалення аудиту нарахування заробітної плати в бюджетній установі. Економічна наука. 2019. № 1. С. 104–113. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/1_2019/20.pdf (дата звернення 10.09.2023)

Даценко Г.В. Нормативне регулювання системи державного фінансового контролю в Україні: основні проблеми та напрями модернізації. Інтелект XXI. 2020. № 5. С. 16-19. URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2020/2020_5/5.pdf (дата звернення 10.09.2023)

Кодекс України про адміністративні правопорушення. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text (дата звернення 8.09.2023)

Кравченко Л. Перевірка розрахунків із працівниками від Держаудитслужби і Держпраці. Головбух: бюджет. 2021. № 12. URL: https://ebudget.mcfr.ua/883690 (дата звернення 8.09.2023)

Онищенко В. Заробітна плата: перевірка розрахунків та типові помилки. URL: https://oblikbudget.com.ua/article/715-zarobtna-plata-perevrka-rozrahunkv-ta-tipov-pomilki (дата звернення 16.09.2023)

Порядок оформлення Держаудитслужбою та її міжрегіональними територіальними органами матеріалів про адміністративні правопорушення, затв. наказом Державної аудиторської служби України від 01.12.2016 № 168. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1674-16#Text (дата звернення 10.09.2023)

Blakyta G., Оtkalenko О. (2016). Derzhavnyi finansovyi audyt systemy vyshchoi osvity [State financial audit of higher education system]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, 86(3), 100–113. http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade/article/view/575 [in Ukrainian].

Vasylieva, V. H., Babenko, L. V., Tumanovska, O. V. (2019). Suchasnyі stan ta napriamy vdoskonalennia orhanizatsiі obliku rozrakhunkiv z oplaty pratsi v biudzhetniі ustanovi [The current state and areas of improvement of the organization of accounting for payroll in the budget institution]. Ekonomichnyi prostir, 146, 100–112. http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/124/118 [in Ukrainian].

Hamova, O. V., Feofanov, L. K., Kozachok, I. A., Kopytina, I. O. (2019). Osoblyvosti obliku ta udoskonalennia audytu narakhuvannia zarobitnoi platy v biudzhetnii ustanovi [Features of accounting and improvement of the audit of payroll in the budget institution]. Ekonomichna nauka, 1, 104–113. http://www.economy.in.ua/pdf/1_2019/20.pdf [n Ukrainian]

Datsenko H.V. (2020). Normatyvne rehuliuvannia systemy derzhavnoho finansovoho kontroliu v Ukraini: osnovni problemy ta napriamy modernizatsii [Normative regulation of the system of state financial control in Ukraine: main problems and directions of modernization]. Intelekt XXI, 5, 16-19. http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2020/2020_5/5.pdf [in Ukrainian]

Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia [Code of Ukraine on administrative offenses]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text [in Ukrainian]

Kravchenko L. (2021). Perevirka rozrakhunkiv iz pratsivnykamy vid Derzhaudytsluzhby i Derzhpratsi. [Verification of settlements with employees from the State Audit Service and State Labor]. Holovbukh: biudzhet. № 12. https://ebudget.mcfr.ua/883690 [in Ukrainian]

Onyshchenko V. (2023). Zarobitna plata: perevirka rozrakhunkiv ta typovi pomylky [Salary: checking calculations and common mistakes]. https://oblikbudget.com.ua/article/715-zarobtna-plata-perevrka-rozrahunkv-ta-tipov-pomilki [in Ukrainian]

Poriadok oformlennia Derzhaudytsluzhboiu ta yii mizhrehionalnymy terytorialnymy orhanamy materialiv pro administratyvni pravoporushennia, zatv. nakazom Derzhavnoi audytorskoi sluzhby Ukrainy vid 01.12.2016 № 168. [Approved by order of the State Audit Service of Ukraine Procedure for registration of materials on administrative offenses by the State Audit Service and its interregional territorial bodies № 168 (dated 2016, Desember 01)]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1674-16#Text [in Ukrainian].

Переглядів статті: 32
Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Копчикова, І., Гладій, І., & Майстер, Л. (2023). ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПРАЦІВНИКАМИ УСТАНОВИ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-64
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ