ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН

Ключові слова: кадровий потенціал, експертиза сортів рослин, трудові ресурси, працівники, фахівець

Анотація

У статті здійснено узагальнення теоретичних засад визначення сутності кадрового потенціалу в Українському інституті експертизи сортів рослин при проведенні кваліфікаційної експертизи сортів рослин, охарактеризовано його організаційну структуру. Проаналізовано сучасний стан наявних трудових ресурсів Українського інституту експертизи сортів рослин за підсумками 2020-2022 років, зокрема фахівців-агрономів філій, які проводять науково-технічну експертизу. Визначено причини дефіциту кадрів на філіях інституту. За результатами аналізу штатної і фактичної чисельності працюючих в інституті встановлено, що недостаність кадрових ресурсів для проведення науково-технічної експертизи становить 42 % до загальної потреби в фахівцях в цілому по мережі. За результатами досліджень освітнього рівня фактично працюючих в інституті встановлено, що позитивна динаміка спостерігається впродовж останніх трьох років в частині збільшення чисельності працівників з науковим ступенем. Визначено основні напрями відтворення кадрового потенціалу Українського інституту експертизи сортів рослин для проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин.

Посилання

Гринкевич С. С. Методичний інструментарій дослідження трудового потенціалу в розрізі його компонентної структури. Соціальна економіка і політика. Економічний часопис- ХХІ, 7-8 2011. С.54¬57.

Богиня Д.П., Грішнова О. А. Основи економіки праці. Київ: Знання. 2000. 313с.

Соціально – трудовий потенціал: теорія і практика. за ред.. М. І. Долішнього, С.М. Злупка. Ч.1. Київ: Наукова думка. 1994. 261с.

Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах сучасного розвитку ринку праці: [монографія]. [Бузько І.Р., Вартанова О.В., Надьон Г.О. та ін.] Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля. 2009. 304с.

Довбенко В. С., Мельник В. М. Потенціал і розвиток підприємства. Львів: вид-во «Львівська політехніка». 2010. 232 с.

Земляна Л. С. Структурно-логічна схема понять в контексті розвитку кадрового потенціалу аграрного підприємства. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2022 Том 7. № 4. С.107–110. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-4-14. (дата звернення 19 вересня 2023)

Дзямулич М. І., Шматковська Т. О. Управління розвитком персоналу підприємства в умовах економічної глобалізації. Економічний форум. 2020. № 3. С. 138¬142. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecfor_2020_3_23 (дата звернення 19 вересня 2023)

Збрицька Т. П., Савченко Г. О., Татаревська М. С. Управління розвитком персоналу. Одеса: Атлант. 2013. 427 с. URL: http://lib.idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/%D0%A3%D0%A0%D0%9F.pdf (дата звернення 19 вересня 2023)

Чалюк Ю.О. Глобальний соціально-економічний розвиток в умовах VUCA, SPOD, DEST та BANI світу. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 36. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1133 (дата звернення 19 вересня 2023)

Шматковська Т. О., Дзямулич М. І., Стащук О. В. Особливості моделювання бізнес-процесів в умовах формування цифрової економіки. Економіка та суспільство. 2021. №26. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-66 (дата звернення 19 вересня 2023)

Beck S. Skill and Competence Management as a Base of an Integrated Personnel Development (IPD). Journal of Universal Computer Science. 2003. Vol. 9(12). P. 1381-1387.

Sabat, N., Ersozoglu, R., Kanishevska, L., Pet'ko, L., Spivak, Y., Turchynova, G., Chernukha,N. Staff development as a condition for sustainable development entrepreneurship. Journal of Entrepreneurship Education. 2019. Vol. 22. P. 1-7. URL: https://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24342 (дата звернення 19 вересня 2023)

Sparks, D., Loucks-Horsley, S. Five models of staff development for teachers. Journal of staff development. 1989. Vol. 10(4). P. 40–57. URL: https://studylib.net/doc/5848471/five-models-of-staff-development (дата звернення 19 вересня 2023)

Саблук П.Т. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період. Економіка АПК. 2008. №4. С.19–37.

Козлова І.М., Давидов С.І. Кадровий потенціал: поняття, сутність, основні характеристики. Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція (25 листопада 2022 р.). Харків, 2022. С. 322–325. URL: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/28639/1/Козлова_I._М.%2C_Давидов_С._I._Кадровий_потенцiалпоняття%2C_сутнiст_%2C_основнi_характеристики._.pdf (дата звернення 19 вересня 2023)

Колос Н. Ми були, були на селі. Бізнес. 2018 URL: https://business.ua/economy/7885-mi-buli-buli-na-seli (дата звернення 19 вересня 2023)

Дідур С., Труніна І., Білик М. Трансформаційні процеси агропромислових підприємств в умовах війни та у післявоєнний період. Економіка та суспільство. 2023. Том 53. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-5 (дата звернення 19 вересня 2023)

Hrynkevych S. (2011) Metodychnyy instrumentariy doslidzhennya trudovoho potentsialu v rozrizi yoho komponentnoyi struktury [Methodological toolkit for the study of labor potential in terms of its component structure]. Sotsialʹna ekonomika i polityka., Ekonomichnyy chasopys – KHKHI, 7-8, рр. 54¬57

Bohynia D., Hrishnova O. (2000) Osnovy ekonomiky pratsi [Fundamentals of labor economics]. K : Znannya, P. 313, (Navch.posibnik)

Sotsialʹno – trudovyy potentsial: teoriya i praktyka [Social and labor potential: theory and practice]. (1994) [za red., M. Dolishynogo, S. Zlupka], K.: Naukova dumka, Ch.1– P. 261

Stratehichne upravlinnya personalom pidpryyemstva v umovakh suchasnoho rozvytku rynku pratsi [Strategic management of enterprise personnel in the conditions of modern labor development] (2009). [monografia]. Buzco I. Vartanova O. Nadion G. & others. Luhansk, Vyd-vo SNU im. V.Dalya. P. 304

Dovbenko V., Melnyk V. (2010) Potentsial i rozvytok pidpryyemstva [Potential and development of entrepreneurship: training manual]. Lviv: vydavnytstvo «Lvivska polytechnica», P. 232

Zemlyana L. (2022) Strukturno-lohichna skhema ponyatʹ v konteksti rozvytku kadrovoho potentsialu ahrarnoho pidpryyemstva [Structural and logical scheme of concepts in the context of the development of personnel potential of an agrarian enterprise], Ukrayinskyy zhurnal prykladnoyi ekonomiky ta tekhniky. Tom 7. № 4. pp..107-110. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-4-14. (Accessed 19 Sep 2023)

Dzyamulych M., Shmatkovska T., (2020). Upravlinnya rozvytkom personalu pidpryyemstva v umovakh ekonomichnoyi hlobalizatsiyi [Management of enterprise personnel development in conditions of economic globalization]. Economichnyy Forum. No. 3. рр. 138-142. available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecfor_2020_3_23 (Accessed 19 Sep 2023)

Zbrytska T., Savchenko G., Tatarevska M. (2013) Upravlinnya rozvytkom personalu [Personnel development management]. Odessa: Atlant, P. 427. available at: http://lib.idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/%D0%A3%D0%A0%D0%9F.pdf (Accessed 19 Sep 2023)

Chalyuk Yu. (2022) Hlobalʹnyy sotsialʹno-ekonomichnyy rozvytok v umovakh VUCA, SPOD, DEST ta BANI svitu [Global socio-economic development in VUCA, SPOD, DEST and BANI conditions of the world]. Ekonomika ta suspilʹstvo. Vyp 36. available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1133 (Accessed 19 Sep 2023)

Shmatkovska T., Dziamulych M. and Stashchuk O. (2021) Osoblyvosti modelyuvannya biznes-protsesiv v umovakh formuvannya tsyfrovoyi ekonomiky [Peculiarities of modeling business processes in the conditions of the formation of the digital economy]. Ekonomika ta suspilʹstvo. [Online]. vol. 26, available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-66 (Accessed 19 Sep 2023)

Beck S. (2003) [Skill and Competence Management as a Base of an Integrated Personnel Development (IPD)]. Journal of Universal Computer Science. Vol. 9(12). рр. 1381-1387.

Sabat N., Ersozoglu R., Kanishevska L., Pet'ko L., Spivak Y., Turchynova G., Chernukha N. (2019) [Staff development as a condition for sustainable development entrepreneurship]. Journal of Entrepreneurship Education. Vol. 22. P. 1-7, available at: https://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24342 (Accessed 19 Sep 2023)

Sparks D., Loucks-Horsley S. (1989) [Five models of staff development for teachers]. Journal of staff development. Vol. 10(4). рр. 40-57, available at: https://studylib.net/doc/5848471/five-models-of-staff-development (Accessed 19 Sep 2023)

Sabluk P. (2008) Problemy zabezpechennya dokhidnosti ahropromyslovoho vyrobnytstva v Ukrayini v postindustrialʹnyy period [Problems of ensuring the profitability of agro-industrial production in Ukraine in the post –industrial period]. Ekonomika APK. Vol. 4. рр. 19¬37

Kozlova I., Davydov S. (2022) Kadrovyy potentsial: ponyattya, sutnistʹ, osnovni kharakterystyky [Personnel potential: concept, essence, main characteristics]. Р 322. [Online] available at: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/28639/1/Козлова_I._М.%2C_Давидов_С._I._Кадровий_потенцiалпоняття%2C_сутнiст_%2C_основнi_характеристики._.pdf (Accessed 19 Sep 2023)

Kolos N. (2018) My buly, buly na seli [We were, were in the village]. Biznes [Online] available at: https: //business.ua|economy /7885-mi-buli-buli-na-seli

Didur S., Trunina I., Bilyk M. (2023) Transformatsiyni protsesy ahropromyslovykh pidpryyemstv v umovakh viyny ta u pislyavoyennyy period [Transformational processes of agro-industrial enterprises in the conditions of war and in the post-war period]. Ekonomika ta suspilʹstvo (53). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-5 (Accessed 19 Sep 2023)

Переглядів статті: 48
Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Попова, О., Скубій, О., & Стефківська, Ю. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-51
Розділ
ЕКОНОМІКА