ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Ключові слова: інвестиційна діяльність, потенціал, ризики, економіка, динаміка, показник, аналітика

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні, розглянуто вітчизняний та міжнародний аспекти її ведення, визначено головні проблеми забезпечення високого рівня інвестиційної привабливості національної економіки в контексті реалій сьогодення. Проведено комплексний аналіз факторів формування інвестиційного потенціалу та інвестиційних ризиків на макрорівні, об’єму залучення інвестиційного капіталу в національну економіку, основних перешкод та ризиків низької інвестиційної активності в Україні на сучасному етапі. Визначено динаміку змін показника валового внутрішнього продукту та обсягу капітальних інвестицій в економіку України, запропоновано ключові напрями державної політики щодо активізації процесу залучення інвестицій в національну економіку.

Посилання

Інвестиційна діяльність в Україні: Презентація від 19.02.2021 / Стан інвестиційної діяльності в Україні // Міністерство економіки України – [Електронний ресурс] –URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag96.

Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент: підруч. / І. О. Бланк, Н. М. Гуляева; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – К.: КНТЕУ. – 2021. – 388 с.

Рогач О.І. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій: підручник для вузів / О. І. Рогач. – К.: Либідь. – 2019 – 718 с.

Худавердієва В.А. Стратегія залучення іноземних інвестицій у економіку України / В. А. Худавердієва // Фінанси України. – 2018. – №6 – 71 с.

Філиппова С.В. Економічний розвиток України: види стратегій та проблеми інвестування в сучасних умовах/ С. В. Філиппова, В. А. Сааджан// Менеджмент як фактор сталого розвитку в координатах парадигми економічних систем: монографія; за ред.. С. В. Філиппової, О. І. Продіус. – Одеса: Бондаренко М.О. – 2021. – С. 6¬39.

Ukraine Reconstruction May Cost $1.1 Trillion, EIB Head Says. Bloomberg. URL: https://www.bloomberg.com/ news/articles/2022-06-21/ukraine-reconstruction-may-cost-1-1-trillion-eib-head-says.

Звіт про фінансову стабільність. Офіційний сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/finansova-sistema-uspishno-protistoyit-viklikam-viyni---zvit-pro-finansovu-stabilnist.

Небрат В.В., Корніяка О.В. Особливості механізмів капіталоутворення та інвестування в Україні як чинник фінансових ризиків в умовах війни та післявоєнного періоду. Грааль науки. 2022. № 16. С. 31–34. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.17.06.2022.001.

Панухник О.В. Війна та український бізнес. Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах. 2022. С. 32–34. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/38479/2/FMZKPNES_2022_Panukhnyk_O-War_and_ukrainian_business- _32-34.pdf.

Швець Ю.О., Бурдило О.В. Оцінка інвестиційного клімату в Україні: стан, проблеми та шляхи його поліпшення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Випуск 12, частина 2. 2017. С. 165–168. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_12%282%29__37.

Investytsiina diialnist v Ukraini [Investment activity in Ukraine]: Presentation from 19.02.2021 (2021). Status of investment activity in Ukraine. Ministry of Economy of Ukraine. Retrieved from: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag96–11p [in Ukrainian].

Blank, I., & Hulyaeva, N. (2021). Investytsiinyi menedzhment [Investment management]. A.A. Mazaraki (ed.) K.: KNTEU [in Ukrainian].

Rogach, O. (2019). arodni investytsii: teoriia ta praktyka biznesu transnatsionalnykh korporatsii: pidruchnyk dlia vuziv [International investment: business theory and practice of multinational corporations: a textbook for universities]. K.: Lybid [in Ukrainian].

Khudaverdieva, V. (2018). Stratehiia zaluchennia inozemnykh investytsii u ekonomiku Ukrainy [Strategy for attracting foreign investment into the economy of Ukraine]. Finance of Ukraine, 6, 71 [in Ukrainian].

Filyppova, S., & Saadzhan, V. Ekonomichnyi rozvytok Ukrainy: vydy stratehii ta problemy investuvannia v suchasnykh umovakh [Economic development of Ukraine: types of strategies and problems of investing in modern conditions]. Odesa: Bondarenko M.

Ukraine Reconstruction May Cost $1.1 Trillion, EIB Head Says. Bloomberg. Retrieved from: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-21/ukraine-reconstruction-may-cost-1-1-trillion-eib-head-says.

Zvit pro finansovu stabilnist [Zvit pro finansovu stabilnist]. Ofitsiinyi sait NBU. Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/news/all/finansova-sistema-uspishno-protistoyit-viklikam-viyni---zvit-pro-finansovu-stabilnist. (in Ukrainian)

Nebrat V. V., Korniiaka O. V. (2022) Osoblyvosti mekhanizmiv kapitaloutvorennia ta investuvannia v Ukraini yak chynnyk finansovykh ryzykiv v umovakh viiny ta pisliavoiennoho periodu [Peculiarities of mechanisms of capital formation and investment in Ukraine as a factor of financial risks in the war and post-war period]. Hraal nauky, 16, 31–34. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.17.06.2022.001. (in Ukrainian)

Panukhnyk O. V. (2022) Viina ta ukrainskyi biznes. Formuvannia mekhanizmu zmitsnennia konkurentnykh pozytsii natsionalnykh ekonomichnykh system u hlobalnomu, rehionalnomu ta lokalnomu vymirakh [War and Ukrainian business. Formation of a mechanism for strengthening the competitive positions of national economic systems in global, regional and local dimensions]. Retrieved from: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/38479/2/FMZKPNES_2022_Panukhnyk_O-War_and_ukrainian_business_32-34.pdf. (in Ukrainian)

Shvets Yu. O., Burdylo O. V. (2017) Otsinka investytsiinoho klimatu v Ukraini: stan, problemy ta shliakhy yoho polipshennia [Assessment of the investment climate in Ukraine: the state, problems and ways its improvement]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, 12(2), 165–168. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_12%282%29__37. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 267
Завантажень PDF: 202
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Атамас, О. (2023). ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-42
Розділ
ЕКОНОМІКА