ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ СПІВПРАЦІ ТОВ «КПП-ЦЕНТР» ТА АВСТРІЙСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ АВТО-ОБЛАДНАННЯМ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

Ключові слова: підприємство, міжнародна співпраця, технічна співпраця, торгівля, авто-обладнання

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням розвитку міжнародної технічної співпраці у сфері торгівлі авто-обладнанням. На підставі узагальнення теоретичних основ та сучасних поглядів на вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів на стан міжнародної технічної співпраці у сфері торгівлі країни та її підприємств, нагальною є розробка теоретико-методологічних та практичних підходів щодо формування та реалізації міжнародної технічної співпраці у сфері торгівлі. Систематизовано пріоритетні напрямки розвитку технічної співпраці у сфері торгівлі авто-обладнанням; вивчено законодавче регламентування міжнародної технічної співпраці та міжнародної торгівлі; проаналізовано макроекономічні показники України та Австрії; вивчено досвід Австрії у розвитку пріоритетних напрямків технічної співпраці у сфері торгівлі авто-обладнанням; надано організаційно-економічну характеристику ТОВ «КПП-Центр» та вивчено можливості технічної співпраці у сфері торгівлі авто-обладнанням на ТОВ «КПП-Центр» в умовах розвитку МЕВ України та Австрії. Вибрано та обгрунтовано заходи, а також надано рекомендації щодо розвитку пріоритетних напрямків технічної співпраці України та Австрії у сфері торгівлі авто-обладнанням, зокрема для ТОВ «КПП-Центр».

Посилання

Ricardo D. The Principles of Political Economy and Taxation. London. J.M. Dent and Sons. 1948. 316 p.

Барна M.І. Концепція розвитку системи внутрішньої торгівлі України в сучасних умовах трансформації. Інвестиції: практика та досвід. 2023. № 10. С. 63–70.

Мазаракі А.А., Мельник Т.М., Іксарова Н.О. Зовнішня торгівля України: ХХІ століття : монографія. Київ : Професіонал, 2016. 600 с.

Гонтарева І.В., Євтушенко В.А., Михайленко Д.Г. Особливості розвитку підприємництва в умовах військових дій та повоєнного відновлення України. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2023. № 7. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-7-03-04

Клочковська В.О., Клочковський О.В., Трегубов О.С. Макроекономічні аспекти відновлення функціонування малого та середнього бізнесу в контексті повоєнної відбудови національної економіки України. Економіка і організація управління. 2023. № 1. С. 89–97.

Аналіз торгівлі товарами між Україною та ЄС в рамках ПВЗВТ: поточний стан та перспективи для лібералізації. URL: https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/files/

Характеристика та фінансова звітність ТОВ «КПП-Центр» за 2020-2022 рр. URL: https://www.ua-region.com.ua/38169102

Ricardo D. (1948) The Principles of Political Economy and Taxation. London. J.M. Dent and Sons. 316 p.

Barna M. (2023) Koncepcija rozvytku systemy vnutrishnjoji torghivli Ukrajiny v suchasnykh umovakh transformaciji [The concept of development of the internal trade system of Ukraine in modern conditions of transformation]. Investyciji: praktyka ta dosvid, no. 10, pp. 63–70.

Mazaraki A.A., Melnyk T.M., Iksarova N.O. (2016) Zovnishnya torhivlya Ukrayiny: XXI st. [Foreign trade of Ukraine: 21st century]. Kyiv: Professional. [in Ukrainian]

Hontareva, I.V., Yevtushenko, V.A., Mykhailenko, D.H. (2023) Osoblyvosti rozvytku pidpryiemnytstva v umovakh viiskovykh dii ta povoiennoho vidnovlennya Ukrainy [Some peculiarities of the entrepreneurship development at the conditions of military aggression and post-war reconstruction of Ukraine]. Problemy suchasnykh transformatsii. Seriia: ekonomika ta upravlinnia, no 7. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-7-03-04 [in Ukrainian]

Klochkovska V.O., Klochkovskyi O.V., Trehubov O.S. (2023) Makroekonomichni aspekty vidnovlennia funktsionuvannia maloho ta serednoho biznesu v konteksti povoiennoi vidbudovy natsionalnoi ekonomiky Ukrainy [Macroeconomic aspects of restoring the functioning of small and medium-sized businesses in the context of the post-war reconstruction of the national economy of Ukraine]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, no 1, pp. 89–97. [in Ukrainian]

Analysis of trade in goods between Ukraine and the EU under the FTAA: current state and prospects for liberalization. Available at: https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/files/ [in Ukrainian]

Harakteristika ta finansova zvitnist ТОV «КPP-Cеntr» за 2020-2022 rr. Available at: https://www.ua-region.com.ua/38169102

Переглядів статті: 48
Завантажень PDF: 27
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Гнилянська, Л., & Замостний, В. (2023). ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ СПІВПРАЦІ ТОВ «КПП-ЦЕНТР» ТА АВСТРІЙСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ АВТО-ОБЛАДНАННЯМ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-92
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ