КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ОНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ, ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ, ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПОТРЕБ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

  • Оксана Панькова Інститут економіки промисловості Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0002-2003-8415
  • Олександр Касперович Інститут економіки промисловості Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0003-1169-9681
Ключові слова: соціальний діалог, соціально-трудові відносини, євроінтеграція, цифровізація, модель оновлення, сфера праці, воєнний стан, повоєнне відновлення України

Анотація

Стаття містить присвячена обґрунтуванню концептуальної моделі оновлення системи соціального діалогу в Україні відповідно до вимог євроінтеграції, можливостей залучення мережево-цифрових технологій для подолання негативних наслідків війни, забезпечення стійкості системи соціально-трудових відносин та сфери праці. Необхідність оновлення системи соціального діалогу в Україні обумовлена гострою потребою впровадження сучасних демократичних механізмів мобілізації та ефективного використання ресурсів держави для подолання наслідків збройної агресії та ефективної євроінтеграції. Важливою умовою і наслідком реалізації оновленої моделі соціального діалогу є скоординованість та солідаризованість взаємодіючих суб’єктів для прийняття та реалізації взаємоузгоджених рішень для надання своєчасних відповідей на виклики часу і формування внутрішніх сприятливих передумов для повоєнного відновлення економіки та трудової сфери України. Авторами запропоновано та обґрунтовано структурну модель оновлення системи соціального діалогу в Україні, розкрито змістовно-структурний та діяльнісний аспекти (стратегічні завдання та пріоритети політики) її практичної реалізації, перелік функцій оновленої системи соціального діалогу. Концептуальне бачення оновленої моделі соціального діалогу розкрито авторами в контексті основних груп чинників, що впливають на стан соціально-трудових відносин, сфери праці та національної економіки на сучасному етапі, а саме: цифровізації, прискореної євроінтеграції, основних нерозв’язаних проблем, шо накопичилися у передвоєнний період, а також негативних наслідків широкомасштабної збройної агресії та потреб повоєнного відновлення України.

Посилання

Закон України «Про соціальний діалог в Україні». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17#Text

Панькова О.В., Касперович О.Ю. Соціальний діалог і трудова сфера України в умовах воєнного стану, євроінтеграції, цифровізації: проблеми та перспективи для повоєнного відновлення. Економіка промисловості. 2023. № 2 (102). С. 78–104. DOI: http://doi.org/10.15407/econindustry2023.02.078

Програма гідної праці 2020-2024. Україна. URL: https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/decent-work-country-programmes/WCMS_774455/lang--uk/index.htm

Aleksynska, M. Digital Work in Eastern Europe: Overview of Trends, Outcomes, and Policy Responses. International Labour Organization. 2022. URL: https://www.ilo.org/global/publications/working-papers/WCMS_794543/lang--en/index.htm

The role of digital labour platforms in transforming the world of work. ILO Flagship Report. 2021. URL: https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/WCMS_771749/lang--en/index.htm

Konle-Seidl, R., Danesi, S. Digitalisation and changes in the world of work. Literature Review. 2022. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733986/IPOL_STU(2022)733986_EN.pdf

Lorraine Charles, Shuting Xia, Adam P. Coutts. Digitalization and Employment. A Review. ILO. 2022. URL: https://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Publications/WCMS_854353/lang--en/index.htm

Novikova, O., Pankova, O., Chaliuk, Y., & Kasperovich, O. The Potential of Digitalisation and Social Dialogue in Ensuring Post-Pandemic Labour Market Sustainability: Priorities for Ukraine. Studies of Transition States and Societies. 2021. № 13 (2). P. 70–85. DOI: https://doi.org/10.58036/stss.v13i2.954

Verkhovna Rada of Ukraine (2023). Zakon Ukrayiny «Pro sotsialʹnyy dialoh v Ukrayini» [Law of Ukraine " On Social Dialogue in Ukraine"]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17#Text [in Ukrainian]

Pankova, O.V., & Kasperovich, O.Yu. (2023). Sotsialnyy dialoh i trudova sfera Ukrayiny v umovakh voyennoho stanu, yevrointehratsiyi, tsyfrovizatsiyi: problemy ta perspektyvy dlya povoyennoho vidnovlennya [Social dialogue and labor sphere of Ukraine under the conditions of marital law, european integration and digitalization: problems and prospects of post-war recovery]. Ekonomika promyslovosti, 2 (102), 78–104. DOI: http://doi.org/10.15407/econindustry2023.02.078 [in Ukrainian]

ILO (2020). Decent Work Country Programme 2020-2024. Ukraine. Available at: https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/decent-work-country-programmes/WCMS_774455/lang--uk/index.htm [in Ukrainian]

Aleksynska, M. (2021). Digital Work in Eastern Europe: Overview of Trends, Outcomes, and Policy Responses. International Labour Organization. Available at: https://www.ilo.org/global/publications/working-papers/WCMS_794543/lang--en/index.htm

ILO (2021). The role of digital labour platforms in transforming the world of work. ILO Flagship Report. 285 p. Available at: https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/WCMS_771749/lang--en/index.htm

Konle-Seidl, R., Danesi, S. (2022) Digitalisation and changes in the world of work. Literature Review. Publication for the Committee on Employment and Social Affairs, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg. Available at: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733986/IPOL_STU(2022)733986_EN.pdf

Lorraine Charles, Shuting Xia, Adam P. Coutts (2022). Digitalization and Employment. A Review. ILO, published 26 August 2022. Available at: https://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Publications/WCMS_854353/lang--en/index.htm

Novikova, O., Pankova, O., Chaliuk, Y., & Kasperovich, O. (2021). The Potential of Digitalisation and Social Dialogue in Ensuring Post-Pandemic Labour Market Sustainability: Priorities for Ukraine. Studies of Transition States and Societies, 13(2). DOI: https://doi.org/10.58036/stss.v13i2.954

Переглядів статті: 49
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Панькова, О., & Касперович, О. (2023). КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ОНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ, ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ, ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПОТРЕБ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-89
Розділ
ЕКОНОМІКА